Bolagsstämman 2018

28.3.2018

Tid och plats

Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 28 mars 2018 klockan 11.00 (finsk tid) i Finlandiasalen i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors. Ingång från Mannerheimvägen dörr M4 och från Karamzinsgatan dörr K4. Emottagandet av de aktieägare som anmält sig till stämman inleds klockan 9.30. Kaffeservering ordnas för deltagarna innan stämman.

Anmälan till bolagsstämman kan göras från och med den 2 februari 2018. Anmäl dig via webbtjänsten

Den kompletta kallelsen till bolagsstämman, föredragningslistan, styrelses förslag samt de andra bolagsstämmohandlingarna finns i slutet av denna sida.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 16 mars 2018 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning, som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennas personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarföreteckning och som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla detta till bolaget senast den 23 mars 2018 klockan 16.00 (finsk tid) vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda.

Anmälan till bolagsstämman kan från och med den 2 februari 2018 göras:

  1. via webbtjänsten;
  2. per telefon på numret +358 10 452 9460Image removed. (vardagar kl. 8.00 - 18.00); eller
  3. per brev till Fortum Abp, Juridiska ärenden/bolagsstämma, PB 100 00048 FORTUM, Finland.

I samband med anmälan bör aktieägarens namn, adress, telefonnummer samt namnet på eventuellt biträde uppges. Om anmälan sker via webbtjänsten måste aktieägaren uppge de identifikationsuppgifter som tjänsten kräver.

Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud skall på mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att den 16 mars 2018 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 23 mars 2018 klockan 10.00 (finsk tid) har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid av sin egendomsförvaltare begära nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut skall anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i den tillfälliga aktieägarförteckningen senast vid ovannämnda tidpunkt.

Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, skall det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Fullmakter bör sändas i original till Fortum Abp, Juridiska ärenden/bolagsstämma, PB 100, 00048 FORTUM, Finland innan anmälningstiden går ut.

Trafikförbindelser till Finlandiahuset

Det är möjligt att komma till Finlandiahuset med spårvagn (linjerna 4,7 och 10; hållplats: Nationalmuseum) samt med de busslinjer som går längs Mannerheimvägen.

Aktieägare som anländer med egen bil har möjlighet att på egen bekostnad använda de parkeringsplatser som finns i Tölövikens avgiftsbelagda parkeringshall, Q-Park Finlandia, från vilken det finns en underjordisk gångförbindelse till Finlandiahuset.

Bolagsstämmohandlingarna 2018

Kallelse till ordinarie bolagstämma

Styrelsens förslag:
Styrelsens förslag om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar
Förslag av aktieägarnas valberedning
Styrelsens förslag om revisors arvode
Styrelsens förslag om val av revisor
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier
Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
Styrelsens förslag till beslut om förverkande av aktier och därtill anknutna rättigheter som finns på gemensamt konto

Nya styrelsemedlemmar:

Essimari Kairisto CV
Klaus-Dieter Maubach CV

Övriga materialer:

- Dataskyddsbeskrivning
- Yhtiökokous 2018 suomeksi
-
Annual General Meeting 2018 in English

 

AU18

Yhtiökokousmateriaalit raporttiarkistossa