Toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille maksettavat palkkiot

Oheisessa taulukossa on esitetty Fortumin toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille maksetut palkat, luontoisedut ja lyhyen sekä pitkän aikavälin kannustinpalkkiot.

Fortumin toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä suoritettujen maksujen kokonaissumma oli 2,4 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa vuonna 2017) eli 0,69 % (0,73 % vuonna 2017) kaikista Fortum-konsernin maksamista palkoista ja palkkioista. Taulukko sisältää myös Fortumin toimitusjohtajan ja johtoryhmän lisäeläkkeistä suoritetut eläkemaksut.

Palkka ja luontoisedut

Peruspalkka määräytyy tehtävän luonteen, paikallisen ja kansainvälisen markkinatilanteen sekä yksilön kokemuksen ja suorituksen perusteella.

Tuhatta euroa Toimitusjohtaja Muut Fortumin johtoryhmän jäsenet
  2018 2017 2016 2018 2017 2016
Palkat ja luontoisedut 1 048 998 982 3 101 3 387 3 581
Lyhyen aikavälin kannustinpalkkio 313 271 30 926 962 233
Pitkän aikavälin kannustinpalkkio 233 136 - 885 877 1 694
Lisäeläkkeet 252 229 356 533 636 560
Yhteensä 1 846 1 634 1 368 5 445 5 862 6 068

Luvut sisältävät toteutuneet maksut ja osaketoimitukset kalenterivuoden aikana. Ne poikkeavat konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 11.4 esitetyistä luvuista, koska tilinpäätökseen kirjataan kyseiselle vuodelle kuuluvat kustannukset, joista osa maksetaan vasta myöhemmin

Lyhyen aikavälin kannustimet

Vuoden 2017 lyhyen aikavälin kannustimet (maksettu vuonna 2018)

Fortumin johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustintavoitteet perustuivat seuraaviin suoritusmittareihin:  

Painotus Suoritusmittari Tulos
60 % Vertailukelpoinen liikevoitto + osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta Tavoitteen ja enimmäisajan välissä
10 % Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus (LWIF) Alle vähimmäisrajan
30 % Yksilökohtaiset tavoitteet Arvioidaan yksilötasolla

Lyhyen aikavälin kannustimia maksettiin Fortumin johtoryhmälle keskimäärin 34 % vuosipalkasta (85 % enimmäismäärästä). Fortumin johtoryhmälle maksettujen lyhyen aikavälin kannustimien summa vuodelta 2017 oli 1,2 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa vuodelta 2016). Vuonna 2018 johtoryhmän palkkioita ei peritty takaisin.

Lyhyen aikavälin kannustimia maksettiin vuoden 2017 tulosten perusteella yhteensä 20,7 miljoonaa euroa konsernitasolla (16,6 miljoonaa euroa vuodelta 2016). Kasvu edellisvuoteen verrattuna johtui pääasiassa henkilöstömäärän kasvusta.

Vuoden 2018 lyhyen aikavälin kannustimet (maksetaan vuonna 2019)

Fortumin johtoryhmän vuoden 2018 lyhyen aikavälin kannustimet perustuivat seuraaviin suoritusmittareihin:

Painotus Suoritusmittari Tulos
40 % Vertailukelpoinen liikevoitto + osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta Vähimmäisrajan ja tavoitteen välissä
20 % Liiketoiminnan vapaa kassavirta Tavoitteen ja enimmäisrajan välissä
10 % Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LWIF) 1) Tavoitteen ja enimmäisrajan välissä
30 % Yksilökohtaiset tavoitteet Arvioidaan yksilötasolla

1) Joissain tapauksissa on käytetty muita kestävän kehityksen mittareita

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto jäi niukasti alle asetetun tavoitetason, ja liiketoiminnan vapaa kassavirta oli hieman yli tavoitteen. Konsernitason turvallisuustavoite (LWIF) parani selvästi ja ylitti tavoitetason. Koska vuoden aikana sattui neljä vakavaa onnettomuutta, joista kaksi johti kuolemaan, johtoryhmä ehdotti ja hallitus päätti laskea konsernin johtoryhmän sekä liiketoiminta-alueiden ja toimintojen johtoryhmien jäsenten LWIF ansaintatasoa 20 %.

Yksilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista arvioidaan alkuvuodesta käytävässä suorituskeskustelussa. Vuonna 2018 ansaitut tulospalkkiot maksetaan huhtikuussa 2019.

Vuoden 2019 lyhyen aikavälin kannustimet (maksetaan vuonna 2020)

Fortumin johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustintavoitteet vuodelle 2019 perustuvat vuoden 2018 tapaan divisioonakohtaisten tavoitteiden, konsernin taloudellisen tuloksen ja yksilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Lyhyen aikavälin kannustimien tulosmittarit ja painotukset ovat: vertailukelpoinen liikevoitto 60 %, poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LWIF) tai muut kestävän kehityksen mittarit 10 % ja yksilökohtaiset tavoitteet 30 %.

Pitkän aikavälin kannustimet

Hallitus hyväksyi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän muutokset joulukuussa 2016. Osakepalkkioihin ei sovelleta rajoitusjaksoa, mutta Fortumin johtoryhmän jäsenten on pidettävä 50 % osakkeistaan, kunnes he saavuttavat vaaditun, bruttovuosipalkkaansa vastaavan osakeomistuksen tason. Tämä ei koske muita uuteen pitkän aikavälin kannustinohjelmaan osallistuvia avainhenkilöitä. Vuosien 2018–2020 pitkän aikavälin kannustinohjelman hallituksen hyväksymät ansaintaperusteet perustuvat osakekohtaiseen tulokseen (50 %) sekä suhteutettuun osakkeen kokonaistuottoon (50 %), jota verrataan valittuihin Euroopan energiayhtiöihin. Ohjelman mukaan vuonna 2021 luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä (brutto) on 572 781 osaketta (laskettuna osallistujien määrän perusteella 31.12.2018). Joulukuussa 2018 hallitus hyväksyi 2019–2021 pitkän aikavälin kannustinohjelman ja suhteutetun osakkeen kokonaistuoton (100 %) ohjelman ansaintaperusteeksi.

Poikkeuksellisen korkea suoritustaso 2016–2021 pitkän aikavälin kannustinohjelmassa sekä vuoden 2018 hyvä tulos voivat nostaa joidenkin johtajien ja avainhenkilöiden lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmien yhteenlasketun palkkion yli 120 %:iin vuosipalkkiosta. Näissä tapauksissa pitkän aikavälin kannustinpalkkiota leikataan, jotta muuttuvien palkkioiden yhteenlaskettu kokonaissumma ei ylitä 120 % henkilön vuosittaisesta peruspalkasta.

Seuraavassa taulukossa on esitetty viimeaikaiset pitkän aikavälin kannustinohjelmat sekä niiden puitteissa raportointikaudella toimitetut osakkeet.

Pitkän aikavälin kannustin-ohjelma 2013–2018 2014–2019 2015–2020 2016–2021 2017-2019 2018-2020
Ansaintajakso 2013–2015 2014–2016 2015–2017 2016–2018 2017-2019 2018-2020
Osakkeiden toimitusvuosi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Osallistujien määrä 31.12.2018 73 84 94 101 86 111
Luovutetut osakkeet yhteensä 1) 241 699 153 956 141 865 416 265 - -
Tavoitteet Yhdistelmä käyttökatteesta, osakekohtaisesta tuloksesta ja osakkeen arvon kehityksestä 50 % osakekohtainen tulos, 25 % osakkeen kokonaistuotto (TSR) ja 25 % maineindeksi 30 % osakekohtainen tulos, 30 % nettopääoman tuotto (konsernin tai divisioonan), 20 % osakkeen kokonaistuotto (TSR) ja 20 % konsernin käyttökate 50 % osakekohtainen tulos ja 50 % osakkeen kokonaistuotto (TSR) 50 % osakekohtainen tulos ja 50 % osakkeen kokonaistuotto (TSR) 50 % osakekohtainen tulos ja 50 % osakkeen kokonaistuotto (TSR)
Maksu (% vuosipalkasta) 42 % 27 % 26 % 93 %    
Fortumin johtoryhmälle luovutettujen osakkeiden määrä 2)
Pekka Lundmark (jäsen 7.9.2015 alkaen) - 4 463 6 453 25 765    
Arun Aggarwal (jäsen 17.10.2018 alkaen) - - - -    
Alexander Chuvaev 3) 27 897 15 480 15 930 33 522    
Kari Kautinen (jäsen 30.9.2018 saakka) 4 014 2 274 2 059 ei julkaista 4)    
Per Langer 4 677 2 358 1 621 5 057    
Risto Penttinen (jäsen 1.4.2016 alkaen) ei julkaista 4) 1 793 1 767 6 232    
Markus Rauramo 7 383 4 185 2 103 11 137    
Arto Räty (jäsen 1.4.2016 alkaen) - - - 4 931    
Mikael Rönnblad (jäsen 15.5.2017 alkaen) - - - 3 435    
Sirpa-Helena Sormunen (jäsen 1.9.2014 alkaen) - 1 777 1 879 6 012    
Tiina Tuomela 3 902 2 563 2 117 7 206    
Fortumin johtoryhmän entisille jäsenille heidän toimikausiensa aikana toimitetut osakkeet:
Entiset johtoryhmän jäsenet yhteensä 25 111 7 802 - -    
1) Toimitetut osakkeet verojen ja veroluonteisten vähennysten jälkeen 2013–2018, 2014–2019 ja 2015–2020 kannustinohjelmien osalta. 2016–2021, 2017–2019 ja 2018–2020 kannustinohjelmien osalta osakkeet toimitetaan kolmen vuoden ansaintajakson jälkeen saavutettujen tavoitteiden mukaisesti
2) Verojen ja veroluonteisten vähennysten jälkeen
3) Arvioitu osakemäärä paikallisten verojen ja veroluonteisten vähennysten jälkeen. Paikallisten säädösten vuoksi osakeoikeudet maksetaan osakkeiden sijasta rahana kolmen vuoden rajoitusjakson jälkeen
4) Johtoryhmän jäsenille luovutettujen osakkeiden määrää ennen tai jälkeen heidän toimikautensa ei julkaista

 

Palaa takaisin Palkitseminen-sivulle