Toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille maksettavat palkkiot

Palkka ja luontoisedut

Oheisessa taulukossa on esitetty Fortumin toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille maksetut palkat, luontoisedut ja lyhyen sekä pitkän aikavälin kannustinpalkkiot.

Fortumin toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista suoritettujen maksujen kokonaissumma oli 4,1 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa vuonna 2018) eli 1,13 % (0,69 % vuonna 2018) kaikista Fortum-konsernin maksamista palkoista ja palkkioista. Taulukko sisältää myös Fortumin toimitusjohtajan ja johtoryhmän lisäeläkkeistä suoritetut eläkemaksut.

Peruspalkka määräytyy tehtävän luonteen, paikallisen ja kansainvälisen markkinatilanteen sekä yksilön kokemuksen ja suorituksen perusteella.

Tuhatta euroa Toimitusjohtaja Muut johtoryhmän jäsenet
  2019 2018 2017 2016 2019 2018 2017 2016
Palkat ja luontoisedut 1 057 1 048 998 982 3 382 3 101 3 387 3 581
Lyhyen aikavälin kannustinpalkkio 228 313 271 30 631 926 962 233
Pitkän aikavälin kannustinpalkkio 928 233 136 - 2 360 885 877 1 694
Lisäeläkkeet 265 252 229 356 586 533 636 560
Yhteensä 2 478 1 846 1 634 1 368 6 958 5 445 5 862 6 068

Luvut sisältävät toteutuneet maksut ja osaketoimitukset kalenterivuoden aikana. Ne poikkeavat konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 11.4 esitetyistä luvuista, koska tilinpäätökseen kirjataan kyseiselle vuodelle kuuluvat kustannukset, joista osa maksetaan vasta myöhemmin

Lyhyen aikavälin kannustimet

Vuoden 2018 lyhyen aikavälin kannustimet (maksettu vuonna 2019)

Fortumin johtoryhmän vuoden 2018 lyhyen aikavälin kannustimet perustuivat seuraaviin suoritusmittareihin:

Painotus Suoritusmittari Tulos
40 % Vertailukelpoinen liikevoitto + osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta Vähimmäisrajan ja tavoitteen välissä
20 % Liiketoiminnan vapaa kassavirta Tavoitteen ja enimmäisrajan välissä
10 % Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LWIF) 1) Tavoitteen ja enimmäisrajan välissä
30 % Yksilökohtaiset tavoitteet Arvioidaan yksilötasolla

1) Joissain tapauksissa on käytetty muita kestävän kehityksen mittareita

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto jäi niukasti alle asetetun tavoitetason, ja liiketoiminnan vapaa kassavirta oli hieman yli tavoitteen. Konsernitason turvallisuustavoite (LWIF) parani selvästi ja ylitti tavoitetason. Koska vuoden aikana sattui neljä vakavaa onnettomuutta, joista kaksi johti kuolemaan, johtoryhmä ehdotti ja hallitus päätti laskea konsernin johtoryhmän sekä liiketoiminta-alueiden ja toimintojen johtoryhmien jäsenten LWIF ansaintatasoa 20 %.

Yksilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista arvioidaan alkuvuodesta käytävässä suorituskeskustelussa. Vuonna 2018 ansaitut tulospalkkiot maksettiin huhtikuussa 2019.

Vuoden 2019 lyhyen aikavälin kannustimet (maksetaan vuonna 2020)

Fortumin johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustimet perustuivat seuraaviin suoritusmittareihin:

Painotus Suoritusmittari Tulos
60 % Vertailukelpoinen liikevoitto + osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta Vähimmäisrajan ja tavoitteen välissä
10 % Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LWIF) 1) Tavoitetasolla
30 % Yksilökohtaiset ja tiimitavoitteet Arvioidaan yksilötasolla

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli lähellä asetettua tavoitetasoa. Konsernitason yhteenlaskettu työturvallisuustavoite (LWIF), sisältäen oman henkilöstön ja urakoitsijat, parani viime vuodesta ja saavutti tavoitetason (≤ 1,7). Yksilökohtaisten ja tiimitavoitteiden saavuttamista arvioidaan alkuvuodesta käydyissä suorituskeskusteluissa, ja ne vahvistetaan Fortumin hallituksen toimesta samalla kun tiimitavoite arvioidaan. Vuonna 2019 ansaitut tulospalkkiot maksetaan huhtikuussa 2020.

Vuoden 2020 lyhyen aikavälin kannustimet (maksetaan vuonna 2021)

Fortumin johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustintavoitteet vuodelle 2020 perustuvat vuoden 2019 tapaan konsernin taloudellisen tuloksen,divisioonakohtaisten tavoitteiden ja yksilökohtaisten tai tiimitavoitteiden saavuttamiseen. Lyhyen aikavälin kannustimien tulosmittarit ja painotukset ovat: vertailukelpoinen liikevoitto 60 %, poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LWIF) tai muut kestävän kehityksen mittarit 10 % ja yksilökohtaiset tai tiimitavoitteet 30 %.

Pitkän aikavälin kannustimet

Hallitus hyväksyi LTI-ohjelman muutokset joulukuussa 2016. Osakepalkkioihin ei sovelleta rajoituskautta, mutta Fortumin johtoryhmän jäsenten on pidettävä 50 % osakkeistaan, kunnes he saavuttavat vaaditun, bruttovuosipalkkaansa vastaavan osakeomistuksen tason. Tämä ei koske muita uuteen LTI-jaksoon osallistuvia avainhenkilöitä. Vuosien 2019–2021 LTI-jakson hallituksen hyväksymä ansaintaperuste on suhteutettu osakkeen kokonaistuotto (100 %), jota verrataan valittuihin eurooppalaisiin energiayhtiöihin. LTI-jakson mukaan vuonna 2022 luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä (brutto) on 605 551 osaketta (laskettuna osallistujien perusteella 31.12.2019). Joulukuussa 2019 hallitus hyväksyi 2020–2022 LTI-jakson ja suhteutetun osakkeen kokonaistuoton (80 %) sekä energiatuotannon kokonaishiilidioksidipäästöt (20 %) ohjelman ansaintaperusteiksi.

Poikkeuksellisen korkea suoritustaso 2016–2021 LTI-jaksossa sekä vuoden 2018 hyvä tulos nostivat joidenkin johtajien ja avainhenkilöiden lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjaksojen yhteenlasketun palkkion yli 120 %:iin vuosipalkkiosta. Näissä tapauksissa pitkän aikavälin kannustinpalkkiota leikattiin, jotta muuttuvien palkkioiden yhteenlaskettu kokonaissumma ei ylittänyt 120 % henkilön vuosittaisesta peruspalkasta.

Korkea suoritustaso 2017–2019 LTI-jaksossa sekä vuoden 2019 hyvä tulos joissakin divisioonissa voivat nostaa joidenkin johtajien ja avainhenkilöiden lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjaksojen yhteenlasketun palkkion yli 120 %:iin  vuosipalkkiosta. Näissä tapauksissa pitkän aikavälin kannustinpalkkiota leikataan, jotta muuttuvien palkkioiden yhteenlaskettu kokonaissumma ei ylitä 120 % henkilön vuosittaisesta peruspalkasta.

Seuraavassa taulukossa on esitetty viimeaikaiset pitkän aikavälin kannustinohjelmat sekä niiden puitteissa raportointikaudella toimitetut osakkeet. Taulukon julkaisemisen jälkeen helmikuussa 2020 Fortumin johtoryhmän jäsenille luovuttetiin Fortumin osakkeita 2017-2019 LTI-jakson puitteissa seuraavasti: Pekka Lundmark 28 527 osaketta; Arun Aggarval 4 012; Per Langer 5 656; Risto Penttinen 6 612; Markus Rauramo 12 273; Arto Räty 5 392; Mikael Rönnblad 6 787; Sirpa-Helena Sormunen 6 230 ja Tiina Tuomela 7 239.

Pitkän aikavälin kannustinpalkkiot toteumataulukko

 

 

Palaa takaisin Palkitseminen-sivulle