Toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille maksettavat palkkiot

Oheisesta taulukosta käyvät ilmi Fortumin toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille maksetut palkat, luontoisedut ja lyhyen sekä pitkän aikavälin kannustinpalkkiot. Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot perustuvat vuoden 2016 tavoitteisiin ja saavutettuihin tuloksiin. Pitkän aikavälin kannustinpalkkioihin sisältyvät vuoden 2017 aikana luovutetut osakkeet.

Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä Fortumin toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille suoritettujen maksujen kokonaissumma oli 2 246 tuhatta euroa (1 957 tuhatta euroa vuonna 2016), joka vastaa 0,73 %:a (0,82 % vuonna 2016) kaikista Fortum-konsernin maksamista palkoista ja palkkioista. Taulukko sisältää myös Fortumin toimitusjohtajan ja johtoryhmän lisäeläkkeistä suoritetut eläkemaksut.

Palkka ja luontoisedut

Peruspalkka on asetettu tehtävän luonne, paikalliset ja kansainväliset markkinatilanteet ja yksilön kokemus ja suoritus huomioon ottaen. Toimitusjohtaja Pekka Lundmarkin palkka oli 80 000 euroa kuukaudessa, johon sisältyi luontoisetuina vapaa autoetu ja puhelinetu.

Tuhatta euroa Toimitusjohtaja Muut Fortumin johtoryhmän jäsenet
  2017 2016 2017 2016
Palkat ja luontoisedut 998 982 3 387
 
3 581
 
Lyhyen aikavälin kannustinpalkkio 271 30 962 233
 
Pitkän aikavälin kannustinpalkkio 136 - 877 1 694
 
Lisäeläkkeet 229
 
356 636 560
Yhteensä 1 634
 
1 368
 
5 862
 
6 068
 

Luvut sisältävät toteutuneet maksut ja osaketoimitukset vuonna 2017. Ne eroavat konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 10.4 esitetyistä luvuista, koska tilinpäätökseen kirjataan kyseiselle vuodelle kuuluvat kustannukset, joista osa maksetaan vasta myöhemmin.

Lyhyen aikavälin kannustimet

Vuoden 2016 lyhyen aikavälin kannustimet (maksettu vuonna 2017)

Fortumin johtoryhmän vuoden 2016 lyhyen aikavälin kannustimet perustuivat seuraaviin suoritusmittareihin:

Painotus Suoritusmittari Tulos
40 % Vertailukelpoinen liikevoitto Tavoitteen ja enimmäisajan välissä
20 % Liiketoiminnan vapaa rahavirta Tavoitteen ja enimmäisajan välissä
5 % Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus (LWIF) Tavoitetasolla
5 % Vakavat onnettomuudet Alle vähimmäistason
30 % Yksilökohtaiset tavoitteet Arviointi yksilötasolla

Lyhyen aikavälin kannustimia maksettiin Fortumin johtoryhmälle keskimäärin 28 %:n osuus palkasta (70 % enimmäismäärästä). Fortumin johtoryhmälle maksettujen lyhyen aikavälin kannustimien summa vuodelta 2016 oli 1,23 miljoonaa euroa (0,26 miljoonaa euroa vuodelta 2015).

Lyhyen aikavälin kannustimia maksettiin vuoden 2016 tulosten perusteella yhteensä konsernitasolla 16,6 miljoonaa euroa
(9,6 miljoonaa euroa vuodelta 2015). Palkkioiden määrän kasvu edellisvuoteen verrattuna johtui pääasiassa yhtiön taloudellisten tavoitteiden paremmasta saavuttamisesta.

Vuoden 2017 lyhyen aikavälin kannustimet (maksetaan vuonna 2018)

Fortumin johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustintavoitteet perustuvat vuonna 2017 seuraaviin suoritusmittareihin:  

Painotus Suoritusmittari Tulos
60 % Vertailukelpoinen liikevoitto Tavoitteen ja enimmäisajan välissä
10 % Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus (LWIF) Tavoitetasolla
30 % Yksilökohtaiset tavoitteet Arviointi yksilötasolla

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli asetetun tavoitetason yläpuolella. Konsernitason turvallisuustavoitteessa (LWIF) ei saavutettu vähimmäisrajaa.

Onnistumista henkilökohtaisissa tavoitteissa arvioidaan alkuvuodesta käytävässä suorituskeskustelussa. Vuonna 2017 ansaitut tulospalkkiot maksetaan huhtikuussa 2018.

Vuoden 2018 lyhyen aikavälin kannustimet (maksetaan vuonna 2019)

Kuten vuonna 2017, Fortumin johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustintavoitteet perustuvat myös vuonna 2018 divisioonakohtaisten tavoitteiden, konsernin taloudellisen tuloksen ja yksilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Lyhyen aikavälin kannustimien tulosmittarit ja painotukset ovat: 40 % vertailukelpoinen liikevoitto, 20 % operatiivinen vapaa kassavirta, 10 % LWIF ja 30 % yksilökohtaiset tavoitteet.

Pitkän aikavälin kannustimet

Hallitus hyväksyi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän muutokset joulukuussa 2016. Osakepalkkioita ei koske rajoitusjakso, mutta Fortumin johtoryhmän jäsenten on pidettävä 50 % osakkeistaan, kunnes he saavuttavat vaaditun, bruttovuosipalkkaansa vastaavan osakeomistuksen tason. Rajoitusjakso ei koske muita uuteen pitkän aikavälin kannustinohjelmaan osallistuvia avainhenkilöitä.

Vuosien 2017–2019 pitkän aikavälin kannustinohjelman hallituksen hyväksymät ansaintaperusteet perustuvat osakekohtaiseen tulokseen (50 %) sekä suhteutettuun osakkeen kokonaistuottoon (50 %), jota arvioidaan suhteessa valittuihin Euroopan energiayhtiöihin. Ohjelman mukaan vuonna 2020 luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä (brutto) on 580 120 osaketta (perustuen 31.12.2017 mukaisiin osallistujiin). Joulukuussa 2017 hallitus hyväksyi samat ansaintaperusteet, eli osakekohtainen tulos (50 %) ja suhteutettu osakkeen kokonaistuotto (50 %), myös vuosien 2018–2020 pitkän aikavälin kannustinohjelmalle.

Seuraavassa taulukossa on esitetty viimeaikaiset pitkän aikavälin kannustinohjelmat sekä niiden puitteissa raportointikaudella toimitetut osakkeet.

Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2013–2018 2014–2019 2015–2020 2016–2021 2017-2019
Ansaintajakso 2013–2015 2014–2016 2015–2017 2016–2018 2017-2019
Osakkeiden toimitusvuosi 2016 2017 2018 2019 2020
Osallistujien määrä 31.12.2017 76 85 98 105 90
Luovutetut osakkeet yhteensä 1) 241 699 153 956 74,948    
Tavoitteet Yhdistelmä käyttökatteesta, osakekohtaisesta tuloksesta ja osakkeen arvon kehityksestä 50 % osakekohtainen tulos, 25 % osakkeen kokonaistuotto (TSR) ja 25 % maineindeksi 30 % osakekohtainen tulos, 30 % nettopääoman tuotto (konsernin tai divisioonan), 20 % osakkeen kokonaistuotto (TSR) ja 20 % konsernin käyttökate 50 % osakekohtainen tulos ja 50 % osakkeen kokonaistuotto (TSR) 50 % osakekohtainen tulos ja 50 % osakkeen kokonaistuotto (TSR)
Maksu (% vuosipalkasta) 42 % 27 % 26 %    
Fortumin johtoryhmälle luovutettujen osakkeiden määrä 2)  
Pekka Lundmark 3) - 4 463 6 453    
Alexander Chuvaev 4) 27 897 15 480      
Kari Kautinen 4 014 2 274 2 059    
Per Langer 4 677 2 358 1 621    
Risto Penttinen (Johtoryhmän jäsen 1.4.2016 alkaen) ei julkaista 5) 1 793 1 767    
Markus Rauramo 7 383 4 185 2 103    
Arto Räty (Johtoryhmän jäsen 1.4.2016 alkaen) - - -    
Mikael Rönnblad (Johtoryhmän jäsen 15.5.2017 alkaen) - - -    
Sirpa-Helena Sormunen - 1 777 1 879    
Tiina Tuomela 3 902 2 563 2 117    
Entiset Fortumin johtoryhmän jäsenet:      
Helena Aatinen (Johtoryhmän jäsen 31.3.2016 asti) 3 188 ei julkaista 5) ei julkaista 5)    
Mikael Frisk (Johtoryhmän jäsen 31.3.2016 asti) 5 028 ei julkaista 5) ei julkaista5)    
Esa Hyvärinen (Johtoryhmän jäsen 31.3.2016 asti) 3 053 ei julkaista 5) ei julkaista 5)    
Timo Karttinen (Johtoryhmän jäsen 28.2.2017 asti) 6 399 3 626 ei julkaista 5)    
Matti Ruotsala (Johtoryhmän jäsen 31.10.2017 asti) 7 443 4 176 ei julkaista 5)    
1) Toimitetut osakkeet verojen ja veroluonteisten vähennysten jälkeen 2013–2018 ja 2014–2019 kannustinohjelmien osalta. 2015–2020, 2016–2021 ja 2017–2019 kannustinohjelmien osalta osakkeet toimitetaan kolmen vuoden ansaintajakson jälkeen tavoitteiden saavuttamisen mukaisesti
2) Verojen ja veroluonteisten vähennysten jälkeen
3) Toimitusjohtaja 7.9.2015 alkaen, osallistuu pitkän aikavälin kannustinohjelmiin 2014–2019 kannustinohjelmasta lähtien
4) Osakeoikeudet maksetaan rahana osakkeiden sijaan paikallisten säädösten vuoksi
5) Johtoryhmän jäsenille luovutettujen osakkeiden määrää ennen tai jälkeen heidän toimikautensa ei julkaista

 

Palaa takaisin Palkitseminen-sivulle