Työjärjestys ja toiminnan arviointi

Hallituksen puheenjohtaja laatii hallituksen kokouksen asialistan toimitusjohtajan tekemän ehdotuksen pohjalta. Hallituksen jäsenillä on oikeus ehdottaa ja sisällyttää nimenomaisia asioita asialistalle. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Hallitus toimii hyväksymänsä kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti, jonka keskeinen sisältö on selostettu tässä, mukaan lukien hallituksen tehtävät.

Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu:

Strategia

 • Yhtiön liiketoiminnan ja toimialojen strateginen kehittäminen ja ohjaus
 • Yhtiön arvot ja toimintaperiaatteet
 • Konsernin toimintaohjeen, toimintaperiaatteiden ja konsernipolitiikkojen vahvistaminen, mukaan lukien kestävän kehityksen politiikka sekä niiden toimeenpanon seuranta

Valvonta

 • Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen
 • Kirjanpidon, taloushallinnon ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen

Merkittävät taloudelliset asiat

 • Vuosittaisen liiketoimintasuunnitelman vahvistaminen
 • Tulostavoitteiden, jotka sisältävät kestävään kehitykseen sekä ilmastoon liittyvät tavoitteet, asettaminen yhtiölle ja sen johdolle vuosittain sekä niiden seuranta
 • Osavuosikatsausten käsittely ja konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen
 • Osinkopolitiikan määrittely
 • Merkittävistä investoinneista, divestoinneista ja liiketoimintajärjestelyistä päättäminen

Organisaatiorakennetta koskevat päätökset

 • Ylintä johtoa koskevan organisaatiorakenteen vahvistaminen ja toimitusjohtajaa tukevan johtoryhmän jäsenten nimittäminen ja erottaminen
 • Toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen sekä hänen palkitsemisestaan päättäminen
 • Sidosryhmien neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimeäminen

Muut asiat

 • Varsinaisen yhtiökokouksen, ja tarvittaessa ylimääräisen yhtiökokouksen, koollekutsuminen
 • Lahjoituksista päättäminen

Vuoden 2020 aikana hallitustyöskentelyn pääpaino oli Unipersijoituksessa, sen konsolidoinnissa sekä siihen liittyen konsernistrategian päivittämisessä, mukaan lukien taloudellisten ja ilmastotavoitteiden asettaminen sekä Uniper yhteistyössä. Lisäksi hallitus keskittyi uuden toimitusjohtajan rekrytointiin sekä liiketoimintojen strategiseen uudelleen arviointiin, investointeihin, myynteihin ja yritysostoihin. Hallitus päätti perustaa tilapäisen valiokunnan uuden toimitusjohtajan etsintää varten Pekka Lundmarkin ilmoitettua lähtevänsä yhtiön palveluksesta. Valiokunta suoritti kattavan kansainvälisen hakuprosessin uuden toimitusjohtajan valitsemiseksi. Tilapäisen valiokunnan jäseninä toimivat Matti Lievonen, Klaus-Dieter Maubach, Veli-Matti Reinikkala, sekä sihteerinä Sirpa-Helena Sormunen. Valikunta kokoontui 7 kertaa ja jäsenten läsnäoloprosentti oli 100. Hallitus seurasi myös tiiviisti konsernin kehitystä COVID19-pandemian aiheuttaman haasteellisen markkinatilanteen vuoksi ja arvioi erilaisia lyhyen ja pitkän aikavälin riskiskenaarioita. Osana tehtäviään hallitus teki vuosittaisen itsearvioinnin toimintansa edelleen kehittämiseksi.

Toiminnan arviointi

Osana tehtäviään hallitus tekee vuosittaisen itsearvioinnin toimintansa edelleen kehittämiseksi. Lisäksi hallitus  arvioi vuosittain, ketkä sen jäsenistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä ovat riippumattomia sen merkittävistä  osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.

Palaa takaisin Hallitus-sivulle