Työjärjestys ja toiminnan arviointi

Hallituksen puheenjohtaja laatii hallituksen kokouksen asialistan toimitusjohtajan tekemän ehdotuksen pohjalta. Hallituksen jäsenillä on oikeus ehdottaa ja sisällyttää nimenomaisia asioita asialistalle. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Hallitus toimii hyväksymänsä kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti, jonka keskeinen sisältö on selostettu tässä, mukaan lukien hallituksen tehtävät.

Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu:

 • Yhtiön liiketoiminnan ja toimialojen strateginen kehittäminen ja ohjaus
 • Konsernin toimintaohjeen, toimintaperiaatteiden ja konsernipolitiikkojen vahvistaminen, mukaan lukien kestävän kehityksen politiikka sekä niiden toimeenpanon seuranta
 • Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen
 • Kirjanpidon, taloushallinnon ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen
 • Vuosittaisen liiketoimintasuunnitelman vahvistaminen
 • Tulostavoitteiden asettaminen yhtiölle ja sen johdolle vuosittain sekä niiden seuranta
 • Osavuosikatsausten käsittely ja konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen
 • Osinkopolitiikan määrittely
 • Merkittävistä investoinneista, divestoinneista ja liiketoimintajärjestelyistä päättäminen
 • Ylintä johtoa koskevan organisaatiorakenteen vahvistaminen ja toimitusjohtajaa tukevan johtoryhmän jäsenten nimittäminen ja erottaminen
 • Toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen sekä hänen palkitsemisestaan päättäminen
 • Sidosryhmien neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimeäminen
 • Varsinaisen yhtiökokouksen, ja tarvittaessa ylimääräisen yhtiökokouksen, koollekutsuminen
 • Lahjoituspolitiikasta päättäminen

Hallituksen pääpainopistealueena vuonna 2017 oli yhtiön strategian kehittäminen ja toteuttaminen, kasvumahdollisuudet,
investoinnit ja yritysostot (ml. Hafslund ja Uniper-järjestelyt). Muita painopistealueita olivat markkinanäkymät ja markkinoiden kehittäminen sekä Fortumin kilpailukyky ja kasvumahdollisuudet energiamarkkinan muutoksessa. Edellisenä vuonna suoritetun itsearvioinnin perusteella hallitus määritti tietyt painopistealueet ja paransi tiettyjä prosesseja tavoitteenaan hallitustyöskentelyn tehostaminen entisestään.

Toiminnan arviointi

Osana tehtäviään hallitus tekee vuosittaisen itsearvioinnin toimintansa edelleen kehittämiseksi. Lisäksi hallitus  arvioi vuosittain, ketkä sen jäsenistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä ovat riippumattomia sen merkittävistä  osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.

Palaa takaisin Hallitus-sivulle