Kokoukset

Vuonna 2016 hallitus kokoontui 15 kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti oli 99. Hallituksen jäsenten kokouksiin osallistumisesta on lisätietoa selvityksessä hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä.

Hallitus kokoontuu ennalta sovitun aikataulun mukaisesti käsittelemään määriteltyjä asioita. Hallituksen puheenjohtaja laatii hallituksen kokouksen asialistan toimitusjohtajan tekemän ehdotuksen pohjalta. Hallituksen jäsenillä on oikeus ehdottaa ja sisällyttää nimenomaisia asioita asialistalle. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiainjohtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä, osallistuvat säännöllisesti hallituksen kokouksiin. Muut konsernin johtoryhmän jäsenet ja johtajat osallistuvat kokouksiin tarvittaessa.

Vuonna 2016 hallituksen pääpainopistealueena oli yhtiön strategian kehittäminen ja toteuttaminen, johon sisältyi organisaatiorakenteen uudistaminen, investointeja, yritysostoja sekä henkilöstön ja kompetenssien kehittämistä. Muita painopistealueita olivat markkinanäkymät ja markkinoiden kehittäminen sekä Fortumin kilpailukyky ja kasvumahdollisuudet energiamarkkinan muutoksessa. Edellisenä vuonna suoritetun itsearvioinnin perusteella hallitus määritti tietyt painopistealueet ja paransi tiettyjä prosesseja tavoitteenaan hallitustyöskentelyn tehostaminen entisestään.

Hallinnointi 2016

Tutustu vuoden 2016 selvitykseen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä.

Lataa pdf

Palaa takaisin Hallitus-sivulle