Hallituksen valiokunnat

Hallituksen valiokuntia ovat tarkastus- ja riskivaliokunta ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla ja käsittelemällä yksityiskohtaisemmin hallitukselle kuuluvia asioita.

Hallitus nimittää jäsenistään tarkastus- ja riskivaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Kumpaankin valiokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Valiokuntien jäsenten toimikausi on yksi vuosi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikilla hallituksen jäsenillä on oikeus osallistua valiokuntien kokouksiin. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi säännöllisesti jokaisen kokouksen jälkeen kaikille hallituksen jäsenille. Lisäksi valiokunnan asiakirjat ja pöytäkirjat ovat kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla. Hallitus on hyväksynyt kirjalliset työjärjestykset valiokunnille. Työjärjestykset tarkastetaan säännöllisesti ja niitä päivitetään tarpeen mukaan.

Tarkastus- ja riskivaliokunta

Tarkastus- ja riskivaliokunta avustaa hallitusta taloudelliseen raportointiprosessiin ja valvontaan liittyvien tehtävien hoitamisessa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa (Corporate Governance) tarkastusvaliokunnalle määriteltyjen velvollisuuksien mukaisesti. Hallitus määrittää säännöllisesti tarkastus- ja riskivaliokunnan roolin ja velvollisuudet kirjallisessa työjärjestyksessä. Valiokunta valvoo konsernin taloudellista raportointiprosessia ja seuraa yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Lisäksi valiokunta tarkastelee ja arvioi oikeudellista ja liiketoimintaeettistä compliancea.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) mukaan tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen, kirjanpidon tai tarkastuksen alalla. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Valiokunnan kokouksiin osallistuvat säännöllisesti ulkoiset tilintarkastajat, talousjohtaja, sisäisen tarkastuksen johtaja, Corporate Controller ja lakiasiainjohtaja valiokunnan sihteerinä sekä muut valiokunnan kulloinkin kutsumat johtajat.

Tarkastus- ja riskivaliokunta suorittaa työstään itsearvioinnin sekä hyväksyy sisäisen tarkastuksen työjärjestyksen, tarkastussuunnitelman ja sen budjetin. Valiokunta arvioi ulkoisen tilintarkastajan riippumattomuutta, käsittelee ulkoisen tilintarkastajan tilintarkastussuunnitelman ja tapaa säännöllisesti ulkoista tilintarkastajaa keskustellakseen tarkastussuunnitelmaan, tilintarkastusraportteihin ja tilintarkastushavaintoihin liittyvistä asioista.

Tarkastus- ja riskivaliokunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu:

 • Seurata yhtiön taloudellista asemaa
 • Valvoa taloudellista raportointiprosessia
 • Seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia
 • Seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta
 • Valmistella ulkoisen tilintarkastajan valintaa koskeva hallituksen päätösehdotus
 • Arvioida ulkoisen tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti oheispalveluiden tarjoamista yhtiölle sekä muiden kuin tilintarkastuspalveluiden ennakkohyväksyntä
 • Seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen, compliance-järjestelmien ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
 • Käsitellä yhtiön selvitykseen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
 • Konsernin riskipolitiikan sekä riskien vuosittainen arviointi
 • Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen, vuosisuunnitelman ja budjetin hyväksyminen sekä tarkastusraporttien tarkastelu
 • Seurata ja arvioida compliance-asioita sekä liiketoimintaeettisiä asioita
 • Lähipiiritapahtumien valvontaan ja arviointiin liittyvien periaatteiden laatiminen
 • Seurata ja arvioida, miten yrityksen ja sen lähipiiriin kuuluvien väliset sopimukset ja muut säädökset vastaavat tavanomaisia liiketoiminnan ehtoja

Tarkastus- ja riskivaliokunta vuonna 2021

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa 28.4.2021 Fortumin hallitus valitsi keskuudestaan tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajaksi Essimari Kairiston, sekä jäseniksi Teppo Paavolan, Philipp Röslerin ja Annette Stuben. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiökokoukseen saakka tarkastus- ja riskivaliokuntaan kuuluivat Essimari Kairiston (pj.), Teppo Paavola, Veli-Matti Reinikkala, Philipp Rösler ja Annette Stube.

Tarkastus- ja riskivaliokunta vuonna 2020

Varsinaisen yhtiökokouksen 2020 jälkeen pitämässään kokouksessa Fortumin hallitus valitsi keskuudestaan tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajaksi Essimari Kairiston sekä jäseniksi Teppo Paavolan, Veli-Matti Reinikkalan, Philipp Röslerin ja Annette Stuben. Tarkastus- ja riskivaliokuntaan kuuluivat yhtiökokoukseen saakka puheenjohtaja Kim Ignatius sekä jäsenet Essimari Kairisto, Veli-Matti Reinikkala, Marco Ryan (jätti hallituksen elokuussa 2019) ja Philipp Rösler.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta yhtiön johdon nimitys- ja palkitsemisasioissa. Valiokunnalla on kirjallinen työjärjestys, jossa sen tehtävät on määritelty. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) mukaan palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä.

Säännölliset osallistujat valiokunnan kokouksissa ovat toimitusjohtaja, strategia- ja henkilöstöjohtaja sekä lakiasianjohtaja valiokunnan sihteerinä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta suorittaa työstään vuosittain itsearvioinnin.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu:

 • Valmistella nimitys- ja palkitsemisasioita ja tehdä hallitukselle ehdotuksia toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien johtajien sekä johtoryhmään kuuluvien henkilöiden nimeämis- ja palkitsemisasioissa
 • Valmistella yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka ja palkitsemiraportti
 • Käsitellä ja valmistella suunnitelmia toimitusjohtajan seuraajaksi sekä johtoryhmän jäseniksi
 • Arvioida toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien johtajien sekä johtoryhmän suoriutumista ja palkitsemista
 • Valmistella hallituksen ehdotuksia konsernin ja johdon palkkausrakenteista, palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä sekä palkitsemispolitiikasta
 • Seurata kannustinjärjestelmien toimivuutta varmistaakseen, että johdon palkitsemisjärjestelmä edistää yhtiön tavoitteita ja perustuu suoriutumiseen
 • Seurata kompetenssien hallintaprosessin suunnittelua ja toteutusta sen varmistamiseksi, että osaamisen kehittäminen vastaa konsernin strategisia tavoitteita

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta vuonna 2021

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa 28.4.2021 Fortumin hallitus valitsi keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Veli-Matti Reinikkalan, sekä jäseniksi Luisa Delgadon ja Anja McAlisterin. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiökokoukseen saakka jäsenet olivat Matti Lievonen (pj), Eva Hamilton, Klaus-Dieter Maubach ja Anja McAlister.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta vuonna 2020

Varsinaisen yhtiökokouksen 2020 jälkeen pitämässään kokouksessa Fortumin hallitus valitsi keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Matti Lievosen, sekä jäseniksi Eva Hamiltonin, Klaus-Dieter Maubachin ja Anja McAlisterin. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiökokoukseen asti jäsenet olivat Matti Lievonen, Eva Hamilton, Klaus-Dieter Maubach ja Anja McAlister. Vuoden aikana valiokunta kokoontui 4 kertaa ja osallistumisprosentti oli 100.

Palaa takaisin Hallitus-sivulle