Rahoitusriskien hallinta Fortumissa

Hyödykemarkkina- ja polttoaineriskit

Fortumin liiketoiminta altistuu hintojen vaihtelulle sekä energian tuotannossa että myynnissä käytettävien hyödykkeiden volyymille. Suurimmat riskit liittyvät sähkön hintaan, päästöjen hintaan sekä polttoaineiden hintaan ja volyymiin. Fortum suojaa hyödykemarkkinariskejään vuosittain hyväksyttävien suojausohjeiden ja -strategioiden sekä riskienoton toimivaltuuksien mukaisesti.

Sähkön hinta- ja volyymiriski

Kilpailluilla markkinoilla, kuten Pohjoismaissa, hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan tasapainona. Lyhyen aikavälin sähkön hintaan ja volyymiin vaikuttavat tekijät Pohjoismaisilla markkinoilla ovat vesitilanne, lämpötila, CO2-päästöoikeuksien ja polttoaineiden hinnat, taloudellinen kehitys sekä sähkön tuonnin ja viennin tasapaino.

Sähkön hintariskiä suojataan sähköjohdannaissopimuksilla, joista suurin osa tehdään pohjoismaisessa Nasdaq commodities -sähköpörssissä. Suojausstrategioita arvioidaan jatkuvasti niin sähkön, kuin muidenkin hyödykehintojen, vesitilanteen ja muiden oleellisten parametrien muuttuessa. Generation-segmentin sähkön myynnin suojaus tehdään euroissa Pohjoismaisella tasolla käsittäen sekä Suomen että Ruotsin. Näiden suojausten valuuttakomponenttia ei tällä hetkellä suojata Ruotsissa. Venäjällä sähkön hinta ja kapasiteetin myynti ovat pääasialliset hyödykemarkkinariskin muodot. Sähkön hinta korreloi vahvasti kaasun hinnan kanssa ja hintariski suojataan pääasiassa kiinteähintaisilla kahdenvälisillä sopimuksilla. Intiassa aurinkovoimantuotannon hinta on kiinnitetty pitkäksi aikaa kiinteähintaisilla sähkönostosopimuksilla.

Päästöihin ja muihin ympäristöhyödykkeisiin liittyvät riskit

Euroopan Unioni on perustanut päästökauppajärjestelmän vähentääkseen CO2-päästöjä. Tämän  päästökauppajärjestelmän lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa on muita järjestelmiä ympäristöhyödykkeille. Osa Fortumin sähkön- ja lämmöntuotannosta on näiden järjestelmien vaatimusten piirissä. Venäjällä ei tällä hetkellä ole käytössä mitään järjestelmää päästöille tai muille ympäristöhyödykkeille.

CO2-päästöoikeuksien ja muiden ympäristöhyödykkeiden hintaan suurin vaikuttava tekijä on kysynnän ja tarjonnan
tasapaino. Fortum suojaa päästöjen hinta- ja volyymiriskiä käyttäen CO2-futuureja ja ympäristösertifikaatteja.

Polttoaineen hinta- ja saatavuusriskit

Lämmön- ja sähköntuotannossa käytetään polttoaineita, jotka ostetaan kansainvälisiltä tai kotimaisilta markkinoilta.
Fortumin pääpolttoaineet ovat maakaasu, uraani, hiili, erilaiset biomassapohjaiset polttoaineet ja jäte. Suurin riskitekijä
polttoaineille, kuten hiilelle ja maakaasulle, joilla käydään kauppaa kansainvälisillä markkinoilla, on hinnan epävarmuus.
Hintoihin vaikuttaa laajasti kysynnän ja tarjonnan epätasapaino, jonka voi aiheuttaa esimerkiksi kysynnän kasvu kehittyvissä maissa, luonnonkatastrofit tai toimitusrajoitteet maissa, joissa on poliittista tai sosiaalista levottomuutta. Kotimaisilta markkinoilta ostettavien polttoaineiden, kuten biopolttoaineiden, saatavuus vaaditulla laadulla on merkittävä riski, koska toimittajia saattaa olla rajoitettu määrä. Sanktioista ja taloudellisesta kehityksestä johtuen Venäjältä tuotaviin polttoaineisiin liittyvä riski on kasvanut.

Pohjoismaisilla markkinoilla Fortumin polttoaineiden hintariski on osaksi rajoitettu johtuen joustavasta tuotantokapasiteetista, joka mahdollistaa polttoaineen vaihtamisen markkinatilanteen mukaan, ja joissakin
tapauksissa polttoaineen hintariski voidaan myös siirtää asiakkaalle. Polttoaineen jäljellejäävää hintariskiä vähennetään
kiinteähintaisilla ostosopimuksilla tai johdannaissopimuksilla. Venäjän lämmön- ja sähköntuotannon pääpolttoaine on maakaasu. Siellä maakaasun hinta on osittain säännelty, joten hintariski on rajoitettu.

Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriskit

Fortumin liiketoiminta on pääomaintensiivistä ja sillä on säännöllisesti tarve järjestää rahoitusta. Fortumilla on hajautettu
lainasalkku, joka kattaa eripituisia velkainstrumentteja sekä eri maantieteellisiä markkinoita. Fortum hallitsee likviditeetti- ja
jälleenrahoitusriskejä käteisvarojen ja keskeisten yhteistyöpankkien kanssa tehtyjen sitovien valmiusluottosopimusten yhdistelmällä.

Luottoriskiä hallitaan hajautetuilla talletuksilla korkean luottoluokituksen omaavien rahoituslaitosten talletuksiin ja yritysten liikkeelle laskemiin sijoitustodistuksiin. Unipertarjoukseen liittyen Fortumilla oli omalla ilmoituksella käytettävissään yhteensä 12 000 miljoonan euron luottositoumukset 10:stä yhteistyöpankista.

Valuutta- ja korkoriskit

Fortumin velkasalkku koostuu eripituisista kiinteä- ja vaihtuvakorkoisista veloista ja johdannaisista. Fortum hallinnoi velkasalkun duraatiota tekemällä erilaisia rahoitussopimuksia sekä korkojohdannaissopimuksia, kuten  koronvaihtosopimuksia.

Fortumin valuuttariskit jaetaan transaktioriskeihin (valuuttariskit, jotka liittyvät sellaisiin kassavirtoihin ja tase-eriin, joiden tuottoon tai kassavirtaan valuuttakurssin muutos vaikuttaa) sekä translaatioriskeihin (valuuttariski, joka syntyy, kun ulkomaisten tytäryhtiöiden tulos- ja taseeriä konsolidoidaan konsernitasolla). Transaktioriskin osalta pääperiaate on, että merkittävät erät suojataan. Translaatioriskiä ei suojata tai sitä suojataan selektiivisesti. Poikkeuksen muodostaa Generation-segmentin sähkön myynnin suojaus Ruotsissa, jossa valuuttakomponenttia ei tällä hetkellä suojata. Päätranslaatioriskipositiot ovat EUR/RUB, EUR/SEK ja EUR/NOK. Näiden valuuttakurssien muutoksilla on vaikutusta Fortumin tulokseen ja omaan pääomaan, kun tulokset ja nettovarat muunnetaan euroiksi.

Vastapuoliriskit

Fortumin vastapuoliriskit muodostuvat ulkoisten asiakkaiden, toimittajien, yhteistyökumppanien, rahoituslaitoksien ja
selvitysyhtiöiden sekä kaupankäynnin vastapuolten välisistä sopimuksista.

Rahoitusinstrumentteihin liittyvät luotto- ja vastapuoliriskien volatiliteetit voivat olla suuria. Johdannaissopimusten vaihdanta tapahtuu pääosin pörssissä, kuten Nasdaq OMX -raaka-ainepörssissä. Futuurisopimusten käytön lisääminen
vähentää luottoriskiä selvitysyhtiöille, kun kahdenvälisten termiinisopimusten määrä vähenee. Suorat johdannaissopimukset
ulkoisten vastapuolien kanssa solmitaan aina rahoitus- tai hyödykemarkkinoilla aktiivisesti toimivien, luotettavien
vastapuolien kanssa.

Fortumilla on vastapuoliriskiä useissa pankeissa ja rahoituslaitoksissa, rahoitustarpeiden ja likviditeetin hallinnan vuoksi. Vastapuoliriski koskee suurimmaksi osaksi luottokelpoisia pankkeja ja rahoituslaitoksia, mutta vastapuoliriskiä on erityisesti
venäläisiä rahoituslaitoksia kohtaan. Fortum tekee talletuksia venäläisiin rahoituslaitoksiin ja pankkeihin, jotka antavat
takauksia toimittajien ja sopimuskumppaneiden puolesta. Venäjällä talletukset on keskitetty kaikista luotettavimpiin valtion
omistamiin ja valvomiin pankkeihin.

Fortumin asiakkaisiin liittyvä vastapuoliriski on jakautunut laajasti eri maantieteellisille alueille, erilaisiin teollisiin vastapuoliin, pienyrityksiin ja kuluttaja-asiakkaisiin. Pohjoismaat, Puola ja Venäjä muodostavat pääosan asiakkaisiin liittyvästä
vastapuoliriskistä. Venäjällä sähkö- ja lämpöasiakkaiden maksuvaikeudet ovat suurempia kuin Pohjoismaissa. Fortum
hallinnoi vastapuoliriskejä tunnistamalla, arvioimalla ja valvomalla niitä vakiintuneiden prosessien avulla. Vastapuolen
luottokelpoisuus tarkistetaan ennen sopimussuhteen alkamista ja riskirajat määritetään kaikille suurimmille vastapuolille.
Luottokelpoisuutta valvotaan sisäisesti ja ulkoisesti saatavan luottokelpoisuustiedon avulla ja vastapuoliriskiä pienentäviä
toimenpiteitä käytetään tarvittaessa. Vakuudet, maksuehdot, sopimuksen pituus sekä netotussopimusten käyttö ovat  keinoja pienentää luottoriskejä.

Suojaus

Vuoden 2017 lopussa noin 70 % Generation-segmentin arvioidusta sähkön tukkumyynnistä Pohjoismaissa oli suojattu hintaan 28 euroa/MWh vuodelle 2018 ja noin 40 % hintaan 25 euroa/MWh vuodelle 2019.

Raportoidut suojausasteet voivat vaihdella huomattavasti Fortumin sähköjohdannaismarkkinoilla tekemien toimenpiteiden
mukaan. Suojaukset tehdään pääasiassa johdannaissopimuksilla, joista suurin osa on Nasdaq Commoditiesin termiinejä.

AU18

Fortumin taloudelliset tiedot 2017

Fortumin riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet on kuvattu yksityiskohtaisesti Taloudelliset tiedot 2017 -raportin hallituksen toimintakertomuksessa