Taloudelliset näkymät

Fortumin Q3 2020 osavuosikatsauksesta

Suojaukset

Syyskuun 2020 lopussa noin 85 % Generation-segmentin arvioidusta sähkön tukkumyynnistä Pohjoismaissa oli suojattu hintaan 34 euroa/MWh loppuvuodelle 2020, noin 75 % hintaan 33 euroa/MWh vuodelle 2021 (65 % hintaan 33 euroa/MWh vuoden 2020 toisen neljänneksen lopussa) ja noin 40 % hintaan 32 euroa/KWh vuodelle 2022.

Syyskuun 2020 lopussa noin 90 % Uniper-segmentin arvioidusta sähkön tukkumyynnistä Pohjoismaissa oli suojattu hintaan 29 euroa/MWh loppuvuodelle 2020 ja noin 85 % hintaan 28 euroa/MWh vuodelle 2021 (80 % hintaan 27 euroa/MWh vuoden 2020 toisen neljänneksen lopussa) ja noin 55 % hintaan 24 euroa/KWh vuodelle 2022 (40 % hintaan 24 euroa/MWh vuoden 2020 toisen neljänneksen lopussa).

Raportoidut suojausasteet perustuvat Generation-segmentin suojauksiin ja sähköntuotannon ennusteisiin sekä Uniperin tuotantoon Pohjoismaissa. Tuotanto-omaisuudessa ja suojausten määritelmässä on jonkin verran eroja, eivätkä ne siksi ole täysin vertailukelpoisia.

Raportoidut suojausasteet voivat vaihdella huomattavasti Fortumin ja Uniperin sähköjohdannaismarkkinoilla tekemien toimenpiteiden mukaan. Suojaukset tehdään pääasiassa johdannaissopimuksilla, joista suurin osa on Nasdaq Commodities -termiinejä.

Investoinnit

Fortum on päivittänyt investointinäkymänsä vuodelle 2020. Tällä hetkellä Fortum arvioi investointien ilman yritysostoja olevan noin 600 miljoonaa euroa (aiemmin noin 700 miljoonaa euroa) vuonna 2020. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit. Luku sisältää noin 200 miljoonaa euroa aurinko- ja tuulivoimainvestointeja pääoman kierrätyksen liiketoimintamallin mukaisesti. Kunnossapitoinvestointien arvioidaan olevan noin 300 miljoonaa euroa vuonna 2020 eli selkeästi alle poistojen tason. Ohjaus ei sisällä Uniper-segmentin investointeja.

Fortum ja Uniper ovat yksimielisiä luottoluokituksen tärkeydestä ja ottavat luottoluokituksen huomioon tehdessään uusia investointipäätöksiä.

Generation

Generation-segmentin saavutettuun sähkönhintaan Pohjoismaissa vaikuttavat muun muassa suojausasteet, suojaushinnat, spot-hinnat, Fortumin joustavan tuotantorakenteen käytettävyys ja käyttö sekä valuuttakurssivaihtelut. Jos sähköntuotantolähteiden suhteellisten osuuksien muutoksista mahdollisesti johtuvia vaikutuksia ei oteta huomioon, 1 euron muutos megawattituntia kohti segmentin saavuttamassa sähkön tukkumyyntihinnassa Pohjoismaissa tarkoittaisi noin 45 miljoonan euron muutosta Fortumin vuotuisessa vertailukelpoisessa liikevoitossa. Segmentin saavuttama sähkön tukkumyyntihinta sisältää myös lisäarvon, joka saavutetaan vesivoima- ja ydinvoimatuotannon optimoinnilla sekä kaupankäynnin hyödykemarkkinoilla.

Vesivoiman kiinteistövero laski Ruotsissa 1,0 prosentista 0,5 prosenttiin tammikuussa 2020. Vero oli 40 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja sen odotetaan olevan noin 25 miljoonaa euroa vuonna 2020.

City Solutions

Fortum Oslo Varmen liiketoimintojen kehittämisen arvioidaan edellyttävän toiminnan integrointiin liittyviä kertaluonteisia kuluja sekä lisäinvestointeja tulevina vuosina. Kustannushyödyt toteutuivat vähitellen vuoden 2019 aikana, ja 5–10 miljoonan euron vuosittainen täysimääräinen hyöty saavutettaneen vuoden 2020 loppuun mennessä.

Uniperin ohjeistus

Uniperin osalta viitataan ohjeistukseen, jonka yhtiö julkaisee neljännesvuosittain.

Verotus

Fortumin vertailukelpoisen efektiivisen veroasteen odotetaan olevan vuonna 2020 tasolla 20–25 %, kun Uniper yhdistellään Fortumin tulokseen ensimmäisen neljänneksen lopusta alkaen. Laajempi vaihteluväli johtuu pääasiassa epävakaudesta Uniperin toimintojen verotuksessa.

Kesäkuussa 2018 Ruotsin hallitus päätti alentaa yhteisöveroa kahdessa vaiheessa: nykyisestä 22,0 prosentista 21,4 prosenttiin tammikuusta 2019 alkaen ja 20,6 prosenttiin tammikuusta 2021 alkaen.