Riskit ja herkkyystarkastelut

Fortumin taloudellinen tulos altistuu useille taloudellisille, operatiivisille, strategisille ja vastuullisuuteen liittyville riskeille. Fortum altistuu näille riskeille sekä suoraan että epäsuorasti tytäryhtiöidensä ja osakkuus- ja yhteisyritystensä kautta.

Avaintekijät ja riskit Q3 2020

Fortumin taloudellinen tulos altistuu useille taloudellisille, operatiivisille, strategisille ja vastuullisuuteen liittyville riskeille. Fortum altistuu näille riskeille sekä suoraan että epäsuorasti tytäryhtiöidensä ja osakkuus- ja yhteisyritystensä kautta. Fortumin pääasialliset osakkuus- ja yhteisyritykset ovat Teollisuuden Voima Oyj (TVO), Forsmarks Kraftgrupp AB, Kemijoki Oy, TGC‑1 ja Stockholm Exergi AB. Lisätietoja riskeille altistumisesta on kunkin yhtiön vuosikertomuksessa.

Fortumista tuli Uniperin enemmistöomistaja 26.3.2020. Fortum on yhdistellyt Uniperin taseeseensa 31.3.2020 alkaen ja Uniperin tuloksen tuloslaskelmaansa toisesta neljänneksestä alkaen. Uniper kuitenkin pysyy erillisenä yhtiönä, joka on listattu pörssiin Saksassa, ja siksi sillä on omat riskienhallinnan järjestelmänsä ja kehyksensä. Uniper myös tiedottaa itsenäisesti olennaisista riskeistään ja epävarmuustekijöistään. Uniperin riskien määrittelyn ja arvioinnin menetelmät ja mallit poikkeavat Fortumin vastaavista menetelmistä ja malleista osittain siksi, että paikallisten säännösten vaatimuksissa on eroja. Fortum ja Uniper ovat aloittaneet keskustelut riskienhallinnan järjestelmistä ja kehyksistä varmistaakseen hallintakoodien, asiaankuuluvien tiedonantovaatimusten ja säännösten jatkuvan noudattamisen.

Uniperin liiketoiminta altistuu pääasiassa neljään riskiluokkaan kuuluville riskeille: markkinariski, luottoriski, operatiivinen riski ja taloudellinen riski. Markkinariski sisältää markkinoiden hintamuutoksista (hyödykkeet, korot ja valuuttakurssit) ja markkinaympäristöstä aiheutuvia riskejä. Operatiivinen riski sisältää riskejä, jotka aihetuvat Uniperin tuotanto-omaisuuteen liittyvistä toiminnoista ja hankkeista, tietojärjestelmistä, poliittisesta ja sääntely-ympäristöstä, oikeudenkäynneistä sekä ihmisistä ja prosesseista. Taloudellisia riskejä ovat vakuusmarginaaliriskit ja veroriskit sekä riskit, jotka aiheutuvat ennalta-arvaamattomista epäsäännöllisistä taloudellisista tuloksista. Vuoden 2020 kolmannen neljänneksen lopussa Uniperin taloudellisen tuloksen suurimmat epävarmuuden lähteet ovat luottoriski, markkinariski, oikeudellinen riski ja taloudellinen riski sekä tuotanto-omaisuutta koskeviin hankkeisiin liittyvä riski. Lisätietoja riskeille altistumisesta on Uniperin vuosikertomuksessa ja vuoden 2020 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksessa.

Sähkön tukkuhinnat Pohjoismaissa ovat Fortumin liiketoiminnan tuloksen kannalta tärkeimpiä tekijöitä. Tukkuhinnan lyhyen aikavälin kehityksen avaintekijöitä Pohjoismaissa ovat hyödykkeiden hinnat, kuten hiilen ja kaasun hinnat, ja sähkön tukkuhinnat Euroopassa, CO2-päästöoikeuksien hinnat, hydrologinen tilanne, lämpötilat ja tuuli sekä sähkön tuonnin ja viennin tasapaino. Pitkällä aikavälillä maailmantalouden kasvu sekä energiapolitiikan ja -säännösten muutokset vaikuttavat hyödykkeiden ja CO2-päästöoikeuksien hintoihin, jotka puolestaan vaikuttavat sähkön tukkuhintoihin Pohjoismaissa. Lisäksi valuuttakurssivaihtelujen kasvulla on muunto- ja transaktiovaikutuksia Fortumin tulokseen etenkin Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun osalta.

Epäonnistuneista sisäisistä prosesseista ja järjestelmistä tai ulkoisista tapahtumista aiheutuvat operatiiviset riskit voivat heikentää Fortumin tulosta. Polttoaineiden hinnat ja voimalaitosten käytettävyys vaikuttavat kannattavuuteen kaikilla alueilla.

Sääntely- ja taloudellisen ympäristön muutokset luovat riskejä ja mahdollisuuksia energia- ja ympäristöhuoltoliiketoiminnassa sekä kuluttajaliiketoiminnassa. Suurin strateginen riski on sääntely- ja markkinaympäristön kehittyminen suuntaan, jota emme ole ennakoineet ja johon emme ole valmistautuneet. Fortum varautuu näihin epävarmuustekijöihin analysoimalla ja arvioimalla lukuisia markkinoiden ja sääntelyn tulevaisuuden kehityskulkuja ja niiden vaikutuksia eri tuotantomuotoihin ja teknologioihin strategiansa kehittämisessä.

Fortumin Venäjän liiketoiminnan kannalta keskeisiä tekijöitä ovat talouskasvu, ruplan kurssi, lämmöntuotannon sääntely sekä sähkön tukku- ja kapasiteettimarkkinoiden kehitys. Saadut takuuhintaiset kapasiteettimaksut uudelle (CSA) ja vanhalle (CCS) kapasiteetille ovat keskeisiä kannattavuustekijöitä. Suurin osa Fortumin vuoden 2007 jälkeen rakennetusta kapasiteetista kuuluu CSA-järjestelmän piiriin. Jokaiselle takuuhinnan piirissä olevalle uudelle laitokselle maksetaan Venäjän valtion takaamaa takuuhintaa noin 10 vuoden ajan käyttöönotosta lähtien (uusiutuvalle energiantuotannolle noin 15 vuoden ajan). Saadut kapasiteettimaksut vaihtelevat voimalaitosten iän, sijainnin, tyypin ja koon mukaan. Myös kausivaihtelut ja käytettävyys vaikuttavat kapasiteettimaksuihin. CSA-maksuihin vaikuttavat muun muassa valtion obligaatioiden tuotto, tuottoaste, kuluttajahintaindeksi (CPI) sekä yhtiöiden sähkön spot-markkinoilta saamat tuotot (tuottoja tarkastellaan kolmen ja kuuden vuoden kuluttua laitoksen käyttöönotosta). Lisäksi lämpövoimalat saavat selkeästi korotettuja CSA-maksuja noin kuudennesta käyttövuodesta alkaen.

Altistuminen riskeille ja epävarmuustekijöille on kasvanut kaikissa riskiluokissa COVID-19-pandemian seurauksena vuoden lopun tilanteeseen verrattuna. Vaikka hinnat vakautuivat ja elpyivät jonkin verran toisella ja kolmannella neljänneksellä, pohjoismaisen sähkön markkinahinnat ovat edelleen alhaisemmat kuin vuoden alussa. Tämä johtuu hyödykkeiden hintojen ja Euroopan kysynnän laskusta sekä Pohjoismaiden erittäin kosteasta, lämpimästä ja tuulisesta talvesta ensimmäisellä neljänneksellä. Fortumin suojaukset etenkin loppuvuodelle 2020 ja vuodelle 2021 tuovat jonkin verran suojaa Pohjoismaiden sähkön ja muiden hyödykkeiden markkinahintojen lyhyen aikavälin vaihtelua vastaan. Jos COVID-19-pandemia kuitenkin jatkuu odotettua kauemmin tai johtaa ennakoitua vakavampaan laskusuhdanteeseen, tilanne vaikuttaa negatiivisesti tulokseen, koska suojaustaso tuleville vuosille on alhaisempi.

Lisäksi luottojen maksuhäiriöriski on tavallista suurempi, koska yhteiskunnan monia osia on suljettu äkillisesti eri puolilla maailmaa. Fortum suojaa suurimman osan Pohjoismaiden sähkötuotannostaan käyttämällä sopimusten selvittämiseen selvitysyhtiöitä (esim. Nasdaq Clearing AB), mikä rajoittaa altistumista luottoriskille. Fortumilla on kuitenkin myös sähkön ja lämmön vähittäismyyntiä yrityksille ja kotitalouksille pääasiassa Pohjoismaissa, Puolassa ja Venäjällä. Lisäksi yhtiö altistuu riskeille kierrätys- ja jätehuoltoratkaisuihin liittyvän liiketoiminnan asiakkaiden kautta. Luottojen maksuhäiriöillä ei ole ollut vielä merkittävää vaikutusta, mutta jos pandemia jatkuu odotettua kauemmin eikä sen vaikutuksista kärsiville yrityksille ole tehokkaita tukiohjelmia, odotamme asiakkaiden maksuhäiriöiden ja maksuviivästysten lisääntyvän etenkin pienten ja keskisuurten yritysten osalta korkean riskin toimialoilla. Fortum soveltaa odotettavissa olevien luottotappioiden mallia kirjatessaan tappioita koskevia vähennyseriä, jotka liittyvät rahoitusvarojen odotettavissa oleviin luottotappioihin ja johdannaissopimuksista johtuvien vastuiden käyvän arvon oikaisuihin. Mallin tietoja on tarkistettu COVID-19-pandemian vaikutusten mukaisesti. COVID-19-tilanne ei ole aiheuttanut merkittävää lisäystä luottotappioihin, mutta odotettavissa olevien luottotappioiden mallissa käytetty maksuhäiriöiden todennäköisyys on yleisesti kasvanut, minkä vuoksi luottotappiot ja luoton arvon oikaisut ovat hieman aiempaa suurempia.

Pandemia on lisännyt myös toiminnallisia riskejä. Matkustusrajoitukset ja avainhenkilöiden pitkittyneiden poissaolojen riski sekä vaikeudet keskeisten materiaalien, varaosien ja resurssien hankinnassa toimittajiltamme lisäävät toiminnan häiriöiden tai pitkittyneiden huoltojaksojen riskiä. Tähän mennessä riskejä on pienennetty ottamalla käyttöön liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmia sekä arvioimalla kunnossapitotöiden ajoitusta ja priorisointia. COVID-19-pandemia ei ole aiheuttanut tapahtumia, joilla olisi ollut merkittävä vaikutus Fortumin toimintaan, mutta mitä kauemmin pandemia jatkuu, sitä enemmän tällaisten tapahtumien riski kasvaa tulevaisuudessa.

Fortum on perustanut työryhmän, joka seuraa tarkasti pandemian kehitystä ja sen vaikutusta toimintaamme, jotta voimme reagoida nopeasti muutoksiin ja varmistaa sähkön, lämmön ja niihin liittyvien palvelujen turvallisen ja luotettavan toimituksen.

Rahoitusriskien hallinta Fortumissa

Hyödykemarkkina- ja polttoaineriskit

Fortumin liiketoiminta altistuu energiatuotteiden tuotannossa ja myynnissä käytettävien hyödykkeiden hintojen ja  saatavuuden vaihteluille. Suurimmat riskit liittyvät sähkön hintaan ja volyymiin, päästöoikeuksien hintaan sekä polttoaineiden hintaan ja saatavuuteen. Fortum suojaa hyödykemarkkinariskejä hyväksyttyjen suojausohjeiden ja -mandaattien mukaisesti.

Sähkön hinta- ja volyymiriski

Kilpailluilla sähkömarkkinoilla, kuten Nordpool spot-markkinalla Pohjoismaissa, hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan tasapainona. Pohjoismaisilla markkinoilla sähkön hintaan ja volyymiin vaikuttavat tekijät lyhyellä aikavälillä ovat vesitilanne, lämpötila, tuuliolosuhteet, CO2-päästöoikeuksien ja polttoaineiden hinnat, taloudellinen kehitys, sähkön siirtokapasiteetti sekä tasapaino sähkön tuonnin ja viennin välillä.

Sähkön hintariskiä suojataan pääasiassa sähköjohdannaissopimuksilla, jotka toteutetaan Nasdaq Commodities hyödyke-pörssissä. Suojausstrategioiden toteuttaminen on riippuvainen hyvin toimivista ja likvideistä markkinoista. Vähenevä likviditeetti on riski Nasdaq Commodities hyödykepörssissä. Tätä riskiä pyritään pienentämään käyttämällä vaihtoehtoisesti kahdenvälisiä johdannaissopimuksia ja tuotteita, joilla käydään kauppaa muissa pörsseissä. Suojausstrategioita arvioidaan jatkuvasti sähkön ja muiden hyödykkeiden hintojen, vesitilanteen ja muiden oleellisten parametrien muuttuessa. Suojaus-strategioiden arviointiin ja riskien raportointiin käytettäviä malleja kehitettiin vuonna 2019 kattamaan enemmän parametrejä ja parantamaan erityisesti hydrologisen tiedon käyttöä. Generation segmentin sähkön myynnin suojaus tehdään euroissa Pohjoismaisella tasolla käsittäen Suomen ja Ruotsin. Näiden suojausten valuuttakomponenttia ei tällä hetkellä suojata Ruotsin yksikössä. Venäjälläsähkön ja kapasiteetin hinta ovat suurimmat hyödykemarkkinariskit. Sähkön hintariski suojataan osittain säännellyillä kiinteähintaisilla kahdenvälisillä sopimuksilla, mutta suurin osa sähkön myynnistä altistuu hintariskille. Uusimmista yksiköistä saadaan kapasiteettimaksu, joissa Venäjän federaatio on asettanut hinnan investointien tuoton varmistamiseksi. Vanhojen yksiköiden kapasiteettia on myyty vuoteen 2024 saakka jo toteutettujen kapasiteetti-huutokauppojen kautta.

IFRS 7:n mukainen herkkyysanalyysi

Herkkyysanalyysi osoittaa sähköjohdannaisista aiheutuvan herkkyyden kuten IFRS 7 -standardissa on määritelty. Näitä rahoitusjohdannaisia käytetään suojaustoimintaan Fortumissa. Herkkyydet on laskettu 31.12.2019 (31.12.2018) positioille. Positioita hallinnoidaan aktiivisesti päivittäisessä liiketoiminnassa ja siksi herkkyydet vaihtelevat hetkestä toiseen. Herkkyysanalyysi sisältää ainoastaan johdannaisista syntyvän markkinariskin eli suojattavan fyysisen sähkön myynnin ja oston hintariskiä ei ole analyysissa mukana. Herkkyys on laskettu sillä oletuksella, että sähkötermiinien ja futuurien noteeraus Nasdaq Commodities ja EEX:ssä muuttuisi yhden euron megawattitunnilta ajanjaksolla, jolla Fortumilla on johdannaisia.

+/- EUR/MWh muutos sähkötermiinien noteerauksissa, milj. euroa Vaikutus 2019 2018
Vaikutus tulokseen ennen veroja +/- 4 1
Vaikutus omaan pääomaan +/- 49 56

Päästöihin ja muihin ympäristöhyödykkeisiin liittyvät riskit

Euroopan Unionissa on päästökauppajärjestelmä CO2-päästöjen vähentämiseksi. Tämän päästökauppajärjestelmän lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa on muita järjestelmiä ympäristöhyödykkeille. Osa Fortumin sähkön- ja lämmöntuotannosta on näiden järjestelmien vaatimusten piirissä. Tällä hetkellä Venäjällä ei ole käytössä mitään järjestelmää päästöille tai muille ympäristöhyödykkeille. Venäjä on ilmoittanut aikeensa noudattaa Pariisin ilmastosopimusta, mutta on epävarmaa, miten ja milloin mahdollinen päästökauppajärjestelmä voitaisiin toteuttaa.

CO2-päästöoikeuksien ja muiden ympäristöhyödykkeiden hintaan suurimpia vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset päätökset sekä tasapaino kysynnän ja tarjonnan välillä. Fortum suojaa päästöjen hinta- ja volyymiriskiä käyttäen CO2-johdannaisia ja ympäristösertifikaatteja.

Polttoaineen hinta- ja saatavuusriskit

Sähkön- ja lämmöntuotannossa käytetään polttoaineita, jotka ostetaan kansainvälisiltä tai paikallisilta markkinoilta. Fortumin merkittävimmät polttoaineet ovat maakaasu, uraani, hiili, erilaiset biomassapohjaiset polttoaineet ja jäte. Suurin riskitekijä polttoaineille, joilla käydään kauppaa kansainvälisillä markkinoilla, esimerkiksi hiilelle ja maakaasulle, on hinnan epävarmuus. Hintoihin vaikuttaa laajasti kysynnän ja tarjonnan epätasapaino, jonka voi aiheuttaa esimerkiksi kysynnän kasvu kehittyvissä maissa, luonnonkatastrofit tai toimitusrajoitteet maissa, joissa on poliittista tai sosiaalista levottomuutta. Paikallisilta markkinoilta ostettavien polttoaineiden, esimerkiksi biopolttoaineiden, saatavuus vaaditulla laadulla on merkittävämpi riski koska toimittajia voi olla rajallinen määrä. Venäjältä tuotaviin polttoaineisiin liittyy riskejä johtuen tämän hetkisistä sanktioista.

Pohjoismaisilla markkinoilla Fortumin polttoaineiden hintariski on rajoitettu johtuen joustavasta tuotantokapasiteetista, joka mahdollistaa polttoaineen vaihtamisen markkinatilanteen mukaan. Polttoaineen jäljelle jäävää hintariskiä vähennetään kiinteähintaisilla ostosopimuksilla tai johdannaissopimuksilla. Venäjän lämmön- ja sähköntuotannon pääpolttoaine on maakaasu. Maakaasun hinta on Venäjällä osittain säännelty, joten hintariski on rajoitettu.

Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriskit

Fortumin liiketoiminta on pääomaintensiivistä ja yrityksellä on siten jatkuva tarve varmistaa liiketoiminnan tehokas rahoitus. Fortumilla on hajautettu lainasalkku, joka sisältää eripituisia velkainstrumentteja sekä eri maantieteellisiä markkinoita. Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriskejä hallitaan käteisvarojen ja valmiusluottosopimusten yhdistelmällä. Luottoriskiä hallitaan hajautetuilla talletuksilla korkean luottoluokituksen omaavien rahoituslaitosten talletuksiin ja yritysten liikkeelle laskemiin sijoitustodistuksiin.

Fortumin rahoituksen saatavuus ja kustannukset ovat riippuvaisia investment grade- luottoluokituksen voimassaolosta. Fortumin investointi Uniperiin on lisännyt Fortumin velkaantumisastetta ja ilmoitetun Fortumin omistusasteen kasvun seurauksena kasvaa myös riski sille, että Fortumin luottoluokitus laskee. Luottoluokituksen lasku voi heikentää Fortumin mahdollisuuksia kustannustehokkaaseen rahoitukseen. Kun vähintään 20,5 %:in lisäomistuksen hankinta Uniperista on saatu päätökseen, Fortumin päätavoitteena on vähintään investment grade -luottoluokituksen säilyttäminen ja pitkäaikaisen rahoitusprofiilin vahvistaminen. Fortum ylläpitää aktiivista vuoropuhelua luottoluokituslaitosten kanssa varmistaakseen ymmärryksen yrityksen strategiasta ja suunnitelluista toimenpiteistä, joilla pyritään saavuttamaan vakaa investment grade-luottoluokitusta tukeva rahoitus- ja liiketoimintaprofiili.

Valuutta- ja korkoriskit

Fortumin velkasalkku koostuu eripituisista kiinteä- ja vaihtuvakorkoisista veloista ja johdannaisista. Fortum hallinnoi velka-salkun duraatiota tekemällä erilaisia rahoitussopimuksia sekä korkojohdannaissopimuksia, kuten koronvaihtosopimuksia.

Fortumin valuuttariskit jaetaan transaktioriskeihin (valuuttariskit, jotka liittyvät sellaisiin kassavirtoihin ja tase-eriin, joiden tuottoon tai kassavirtaan valuuttakurssin muutos vaikuttaa) sekä translaatioriskeihin (valuuttariski, joka syntyy, kun ulkomaisten tytäryhtiöiden tulos- ja taseeriä konsolidoidaan konsernitasolla). Transaktioriskin osalta pääperiaate on, että merkittävät erät suojataan. Translaatioriskiä ei suojata tai sitä suojataan selektiivisesti. Poikkeuksen muodostaa Generation-segmentin sähkön myynnin suojaus Ruotsissa, jossa valuuttakomponenttia ei tällä hetkellä suojata. Päätranslaatio-riskipositiot ovat EUR/RUB, EUR/SEK ja EUR/NOK, joita seurataan jatkuvasti. Näiden valuuttakurssien muutoksilla on vaikutusta Fortumin tulokseen ja omaan pääomaan, kun tulokset ja nettovarat muunnetaan euroiksi.

Vastapuoli- ja luottoriskit

Fortumin vastapuoliriskit muodostuvat ulkoisten asiakkaiden, toimittajien, yhteistyökumppanien, rahoituslaitoksien ja selvitysyhtiöiden sekä kaupankäynnin vastapuolten välisistä sopimuksista.

Rahoitusinstrumentteihin liittyvät luotto- ja vastapuoliriskien volatiliteetit voivat olla suuria. Johdannaissopimusten vaihdanta ja selvitys tapahtuu pääosin pörssissä tai selvitysyhtiöissä, kuten Nasdaq Clearing AB:ssa tai pankeissa. Vuoden 2019 aikana Nasdaq Clearing AB on jatkanut riskienhallinnan tehostamisohjelmansa toteuttamista vähentääkseen selvitysyhtiön jäsenten maksukyvyttömyyden riskiä. Kehityssuunta futuurisopimusten käytön lisäämiseen termiinisopimusten sijaan vähentää selvitysyhtiöihin liittyvää riskiä. Suorat johdannaissopimukset ulkoisten vastapuolien kanssa solmitaan aina rahoitus- tai hyödykemarkkinoilla aktiivisesti toimivien, luotettavien vastapuolien kanssa.

Fortumilla on vastapuoliriskiä useissa pankeissa ja rahoituslaitoksissa, rahoitustarpeiden ja likviditeetin hallinnan vuoksi. Vastapuoliriski koskee suurimmaksi osaksi luottokelpoisia pankkeja ja rahoituslaitoksia, mutta vastapuoliriskiä on myös venäläisiä rahoituslaitoksia kohtaan. Fortum tekee talletuksia venäläisiin rahoituslaitoksiin ja pankkeihin, jotka antavat takauksia toimittajien ja sopimuskumppaneiden puolesta. Venäjällä talletukset on keskitetty kaikkein luotettavimpiin valtion omistamiin ja valvomiin pankkeihin.

Fortumin asiakkaisiin liittyvä vastapuoliriski on jakautunut laajasti eri maantieteellisille alueille, erilaisiin teollisiin vastapuoliin, pienyrityksiin ja kuluttaja-asiakkaisiin. Pohjoismaat, Puola ja Venäjä muodostavat pääosan asiakkaisiin liittyvästä vastapuoli-riskistä. Venäjällä sähkö- ja lämpöasiakkaiden maksulaiminlyöntiriski on korkeampi kuin Pohjoismaissa. Fortum hallinnoi vastapuoliriskejä tunnistamalla, arvioimalla ja valvomalla niitä vakiintuneiden prosessien avulla. Vastapuolen luotto-kelpoisuus tarkistetaan ennen sopimussuhteen alkamista ja riskirajat määritetään kaikille isoille vastapuolille. Luottokelpoisuutta valvotaan sisäisesti ja ulkoisesti saatavan luottokelpoisuustiedon avulla ja vastapuoliriskiä pienentäviä toimenpiteitä käytetään tarvittaessa. Vakuudet, maksuehdot, sopimuksen pituus sekä netotussopimusten käyttö ovat keinoja pienentää luottoriskejä.

Yksityiskohtaiset tiedot Fortumin rahoitusriskien hallinnasta sekä riskien hallinnan järjestämisestä on luettavissa vuoden 2019 tilinpäätöksessä ja hallituksen toimintakertomuksessa sivuilta 25 ja 48 alkaen sekä selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sivulta 11 alkaen.