Fortum vastuullisena ja kestävänä sijoituskohteena

Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Pyrimme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla ja myymällä vähäpäästöistä sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja.

Fortum pyrkii ottamaan huomioon liiketoiminnassaan tasapainoisesti taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun. Huomioimme toiminnassamme ilmasto- ja resurssikysymykset sekä vaikutuksemme henkilöstöön ja yhteiskuntaan. Painopisteissä heijastuvat paitsi henkilöstön ja sidosryhmien näkemykset olennaisista vaikutuksistamme, myös arvomme – uteliaisuus, vastuullisuus, rehellisyys ja kunnioitus toisiamme ja sidosryhmiämme kohtaan.

Vastuullisuuden olennaiset teemat

Määrittelemme vastuullisuuden olennaiset teemat yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Vuonna 2019 teimme laajan selvityksen Fortumille ja sen sidosryhmille olennaisimmista vastuullisuuden teemoista. Olennaisiin vastuullisuusteemoihin liittyy mahdollisuuksia ja riskejä Fortumille, ja toisaalta toimintamme vaikuttaa niihin.

Fortumin tärkeimmät vastuullisuusteemat on esitetty alla olevassa kuvassa.

Vastuullisuusteemat matriisina

Suorituskykymme jatkuva parantaminen

Fortum haluaa olla kestävän kehityksen edelläkävijä. Konsernitason kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät tärkeimpiin painopistealueisiin ja ne vaikuttavat koko henkilöstöön. Ympäristö- ja turvallisuustulosten lisäksi ne mittaavat yhtiön mainetta, asiakastyytyväisyyttä, henkilöstön hyvinvointia sekä sähkön- ja lämmöntuotannon varmuutta. Tavoitteet asetetaan vuosittain, ja ne perustuvat toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteiden saavuttamista seurataan yhtiön kuukausi-, neljännesvuosi- sekä vuosiraportoinnissa.

Vastuullisuustavoitteiden toteuma 2019 taulukkona

 

Vastuullisuustavoitteiden toteuma 2019 taulukkona

Kestävän kehityksen indeksit ja arvioinnit

Fortum on saanut luokituksen B vuoden 2019 CDP Climate Change -arvioinnissa ja
Uniper luokituksen B-. Vuoden 2020 MSCI EGS Ratings -arvioinnissa Fortumin luokitus, ilman Uniperia, on ”BBB” ja
Uniperin ”BB”. Molemmat yhtiöt ovat myös osallistuneet vuoden 2020 ISS ESG Corporate Rating -arviointiin, jossa Fortum
luokiteltiin ilman Uniperia luokkaan Prime Status (B-) ja Uniper luokkaan Medium C. Tämän lisäksi Fortum on ilman
Uniperia listattuna Nasdaq Helsingissä sekä mukana STOXX Global ESG Leaders, OMX Sustainability Finland, ECPI®,
Euronext Vigeo Eurozone 120, Euronext Vigeo Europe 120 sekä FTSE4Good ja Equileap Gender Equality -indekseissä. Lue lisää

Kestävään kehitykseen liittyvät riskit

Fortumin liiketoimintoihin kohdistuu riskejä, joilla voi toteutuessaan olla haitallisia vaikutuksia ympäristölle sekä henkilöstön, urakoitsijoiden ja lähiyhteisöjen turvallisuudelle. Tärkeimmät kestävän kehityksen riskit on esitetty hallituksen toimintakertomuksen riskienhallintaosiossa ja Kestävä Kehitys -raportissa.

Fortum huomioi toiminnassaan mahdollisten uusien liiketoimien, investointien ja teknologioiden mukanaan tuomat ilmastoon liittyvät transitioriskit. Fortumin liiketoimintoihin kohdistuu myös ilmastonmuutoksen aiheuttamia fyysisiä riskejä, kuten sääolosuhteissa tapahtuvia muutoksia, jotka voivat muuttaa energiantuotantomääriä ja energian kysyntää. Fortum sopeuttaa toimintaansa ilmastonmuutokseen ja ottaa ilmaston muuttumisen huomioon muun muassa kasvuhankkeiden ja investointien arvioinnissa sekä tuotannon ja kunnossapidon suunnittelussa.

Fortum uskoo, että ilmastonmuutokseen liittyvän tietoisuuden ja huolen lisääntyessä vähäpäästöisten sekä resurssi- ja energiatehokkaiden tuotteiden ja palveluiden kysyntä kasvaa. Fortumin kiertotalouspalvelut vastaavat myös tähän kysyntään hyödyntämällä materiaalit mahdollisimman tehokkaasti jätevirroista.

Kestävän kehityksen hallinto ja politiikat

Kestävän kehityksen johtaminen on Fortumissa strategialähtöistä ja perustuu yhtiön arvoihin, Toimintaohjeeseen (Code of Conduct), Toimintaohjeeseen palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct), kestävän kehityksen politiikkaan sekä muihin konsernitasolla määriteltyihin politiikkoihin ja niitä tarkentaviin ohjeistuksiin. Koska kestävä kehitys on olennainen osa Fortumin strategiaa ja liiketoimintaa, ylin päätöksentekovalta kestävään kehitykseen ja ilmastoon liittyvissä asioissa kuuluu hallitukselle, jolla on yhteisvastuu näissä asioissa.

Fortumin johtoryhmä päättää vuosisuunnittelua ohjaavista kestävän kehityksen linjauksista ja konsernitason tavoitteista. Lopullisesti tavoitteet hyväksyy Fortumin hallitus. Johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista kuukausikokouksissaan ja neljännesvuosittaisissa tuloskatsauksissa. Tavoitteiden toteutuminen raportoidaan säännöllisesti myös Fortumin hallitukselle.

Fortumin linjajohto vastaa konsernin politiikkojen ja ohjeiden toteuttamisesta ja kestävän kehityksen päivittäisestä johtamisesta. Turvallisuustavoitteiden toteutuminen on osa Fortumin lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmää. Joulukuussa 2019 Fortumin hallitus hyväksyi energiatuotannon kokonaishiilidioksidipäästöt osaksi ylimmän johdon vuosien 2020–2022 pitkän aikavälin kannustinjakson ansaintakriteerejä. Fortumin kestävän kehityksen yksikkö vastaa kestävän kehityksen asioiden koordinoinnista ja kehittämisestä konsernitasolla sekä riittävän tilannekuvan ja valvonnan ylläpitämisestä.

Fortum on YK:n Global Compact ja Caring for Climate -aloitteiden jäsen. Tuemme ja kunnioitamme oheisessa taulukossa esitettyjä kansainvälisiä aloitteita ja sitoumuksia sekä kansainvälisiä ja kansallisia ohjeita. Ne ohjaavat toimintaamme taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun alueilla.

Fortum on YK:n Global Compact ja Caring for Climate -aloitteiden jäsen. Fortum kunnioittaa ja tukee kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, YK:n sopimusta lapsen oikeuksista, sekä kansainvälisen työjärjestö ILO:n perussopimuksia. Lisäksi Fortum huomioi toiminnoissaan YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet, OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille, OECD:n asianmukaisen huolellisuuden ohjeet vastuulliseen liiketoimintaan, kansainvälisen kauppakamarin lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet sekä Bettercoal-aloitteen toimintaohjeen vastuullisesta hiilenlouhinnasta.

Liiketoiminnan eettisyys

Fortumin Toimintaohje (Code of Conduct) sekä Toimintaohje palvelunja tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct) määrittelevät yleiset periaatteet, joiden mukaan kohtelemme toisiamme, harjoitamme liiketoimintaa, huolehdimme yhtiön omaisuudesta sekä miten edellytämme palvelun- ja tavarantoimittajiemme ja liiketoimintakumppaneidemme toimivan. Fortumin hallitus vastaa yhtiön missiosta ja arvoista ja on hyväksynyt Fortumin Toimintaohjeen. Fortumilla on nollatoleranssi korruption ja petosten suhteen eikä yhtiö anna lahjoituksia poliittisille puolueille tai poliittiseen toimintaan, uskonnollisille järjestöille, viranomaisille, kunnille tai paikallishallintoon.

Sisäisten raportointikanavien lisäksi Fortumin henkilöstö ja kumppanit voivat raportoida väärinkäytösepäilyistä luottamuksellisesti SpeakUp -kanavan kautta Fortumin sisäisillä ja ulkoisilla verkkosivuilla

Epäillyt väärinkäytökset sekä liiketoimintaeettiset ja määräysten noudattamiseen liittyvät toimenpiteet raportoidaan säännöllisesti tarkastus- ja riskivaliokunnalle.

Vuoden 2019 aikana ei raportoitu yhtään  korruptio- tai lahjontaepäilyä.

Maksamme veromme vastuullisesti 

Yhtiöllämme on paikallista verotettavaa toimintaa yli 15 maassa. Maksamme veromme aina siinä maassa, jossa liiketoimintamme sijaitsee ja tulos syntyy, paikallisten säännösten mukaisesti.

Maakohtaisen verotuksen raportoinnista on tullut tärkeä aihe kansainvälisessä ja kotimaisessa julkisessa ja poliittisessa keskustelussa. Julkaisemme vuosittain Fortumin maakohtaisen verotuksen verojalanjälkiraportissamme. Lataa Verojalanjälki 2019.

Kestävän kehityksen raportointi

Kestävän kehityksen raportointi Fortumilla kattaa kaikki Fortumin määräysvallassa olevat toiminnot mukaan lukien tytäryhtiöt kaikissa toimintamaissa. Lue lisää Fortumin kestävän kehityksen periaatteista verkkosivuiltamme www.fortum.fi/kestavakehitys ja vuosittain julkaistavista Kestävän kehityksen raporteista.