Fortum vastuullisena ja kestävänä sijoituskohteena

Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Pyrimme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla ja myymällä vähäpäästöistä sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja.

Fortum pyrkii ottamaan huomioon liiketoiminnassaan tasapainoisesti taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun. Huomioimme toiminnassamme ilmasto- ja resurssikysymykset sekä vaikutuksemme henkilöstöön ja yhteiskuntaan. Painopisteissä heijastuvat paitsi henkilöstön ja sidosryhmien näkemykset olennaisista vaikutuksistamme, myös arvomme – uteliaisuus, vastuullisuus, rehellisyys ja kunnioitus toisiamme ja sidosryhmiämme kohtaan.

Kestävän kehityksen teemat 2018

Kestävän kehityksen tavoitteet

Konsernitason kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät tärkeimpiin painopistealueisiin ja painottavat Fortumin yhteiskunnallista roolia. Ympäristö- ja turvallisuustulosten lisäksi ne mittaavat yhtiön mainetta, asiakastyytyväisyyttä, henkilöstön hyvinvointia sekä sähkön- ja lämmöntuotannon varmuutta. Tavoitteet asetetaan vuosittain, ja ne perustuvat toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteiden saavuttamista seurataan yhtiön kuukausi-, neljännesvuosi- sekä vuosiraportoinnissa.

Kestävän kehityksen tavoitteet 2018

Kestävän kehityksen indeksit ja arvioinnit

Fortum on mukana STOXX Global ESG Leaders, OMX Sustainability Finland, ECPI® sekä Euronext Vigeo Europe ja Eurozone 120 -indekseissä. Fortum on myös saanut luokituksen B vuoden 2018 CDP Climate Change arvioinnissa sekä Prime Status (B-) -luokituksen saksalaiselta ISS-oekom Corporate Ratingilta. MSCI ESG Ratings antoi meille vuonna 2018 luokituksen A ja pääsimme  Equileap Gender Equality TOP 200 yritysten joukossa sijalle 50 luokituksella B-. Kesäkuussa 2019 Fortum hyväksyttiin mukaan FTSE4Good –indekseihin.

Kestävään kehitykseen liittyvät riskit

Fortumin liiketoimintoihin kohdistuu riskejä, joilla voi toteutuessaan olla haitallisia vaikutuksia ympäristölle sekä henkilöstön, urakoitsijoiden ja lähiyhteisöjen turvallisuudelle. Tärkeimmät kestävän kehityksen riskit on esitetty hallituksen toimintakertomuksen riskienhallintaosiossa ja Kestävä Kehitys -raportissa.

Fortum huomioi toiminnassaan mahdollisten uusien liiketoimien, investointien ja teknologioiden mukanaan tuomat ilmastoon liittyvät transitioriskit. Fortumin liiketoimintoihin kohdistuu myös ilmastonmuutoksen aiheuttamia fyysisiä riskejä, kuten sääolosuhteissa tapahtuvia muutoksia, jotka voivat muuttaa energiantuotantomääriä ja energian kysyntää. Fortum sopeuttaa toimintaansa ilmastonmuutokseen ja ottaa ilmaston muuttumisen huomioon muun muassa kasvuhankkeiden ja investointien arvioinnissa sekä tuotannon ja kunnossapidon suunnittelussa.

Fortum uskoo, että ilmastonmuutokseen liittyvän tietoisuuden ja huolen lisääntyessä vähäpäästöisten sekä resurssi- ja energiatehokkaiden tuotteiden ja palveluiden kysyntä kasvaa. Fortumin kiertotalouspalvelut vastaavat myös tähän kysyntään hyödyntämällä materiaalit mahdollisimman tehokkaasti jätevirroista.

Kestävän kehityksen hallinto ja politiikat

Kestävän kehityksen johtaminen on Fortumissa strategialähtöistä ja perustuu yhtiön arvoihin, Toimintaohjeeseen (Code of Conduct), Toimintaohjeeseen palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct), kestävän kehityksen politiikkaan sekä muihin konsernitasolla määriteltyihin politiikkoihin ja niitä tarkentaviin ohjeistuksiin. Koska kestävä kehitys on olennainen osa Fortumin strategiaa, ylin päätöksentekovalta näissä asioissa kuuluu hallitukselle, jolla on yhteisvastuu kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa.

Fortumin johtoryhmä päättää vuosisuunnittelua ohjaavista kestävän kehityksen linjauksista ja konsernitason tavoitteista. Lopullisesti tavoitteet hyväksyy Fortumin hallitus. Johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista kuukausikokouksissaan ja neljännesvuosittaisissa tuloskatsauksissa. Tavoitteiden toteutuminen raportoidaan säännöllisesti myös Fortumin hallitukselle.

Fortumin linjajohto vastaa konsernin politiikkojen ja ohjeiden toteuttamisesta ja kestävän kehityksen päivittäisestä johtamisesta. Turvallisuustavoitteiden toteutuminen on osa Fortumin lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmää. Fortumin kestävän kehityksen yksikkö vastaa kestävän kehityksen asioiden koordinoinnista ja kehittämisestä konsernitasolla sekä riittävän tilannekuvan ja valvonnan ylläpitämisestä.

Fortum on YK:n Global Compact ja Caring for Climate -aloitteiden jäsen. Tuemme ja kunnioitamme oheisessa taulukossa esitettyjä kansainvälisiä aloitteita ja sitoumuksia sekä kansainvälisiä ja kansallisia ohjeita. Ne ohjaavat toimintaamme taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun alueilla.

Fortum on YK:n Global Compact ja Caring for Climate -aloitteiden jäsen. Fortum kunnioittaa ja tukee kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, YK:n sopimusta lapsen oikeuksista, sekä kansainvälisen työjärjestö ILO:n perussopimuksia. Lisäksi Fortum huomioi toiminnoissaan YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet, OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille, kansainvälisen kauppakamarin lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet sekä Bettercoal-aloitteen toimintaohjeen vastuullisesta hiilenlouhinnasta.

Liiketoiminnan eettisyys

Fortumin Toimintaohje (Code of Conduct) sekä Toimintaohje palvelunja tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct) määrittelevät yleiset periaatteet, joiden mukaan kohtelemme toisiamme, harjoitamme liiketoimintaa, huolehdimme yhtiön omaisuudesta sekä miten edellytämme palvelun- ja tavarantoimittajiemme ja liiketoimintakumppaneidemme toimivan. Fortumin hallitus vastaa yhtiön missiosta ja arvoista ja on hyväksynyt Fortumin Toimintaohjeen. Fortumilla on nollatoleranssi korruption ja petosten suhteen eikä yhtiö anna lahjoituksia poliittisille puolueille tai poliittiseen toimintaan, uskonnollisille järjestöille, viranomaisille, kunnille tai paikallishallintoon.

Sisäisten raportointikanavien lisäksi Fortumissa on käytössä ulkoinen ”Raportoi väärinkäytöksistä” -kanava. Sama kanava on käytössä kaikkien ympäristöön, työoloihin ja ihmisoikeuksiin liittyvien väärinkäytösepäilyjen raportoimiseen, ja se on avoin kaikille sidosryhmille.

Epäillyt väärinkäytökset sekä liiketoimintaeettiset ja määräysten noudattamiseen liittyvät toimenpiteet raportoidaan säännöllisesti tarkastus- ja riskivaliokunnalle.

Vuoden 2018 aikana ei raportoitu yhtään Fortumin toimintaan liittyvää korruptio- tai lahjontaepäilyä.

Maksamme veromme vastuullisesti 

Yhtiöllämme on paikallista verotettavaa toimintaa yli 15 maassa. Maksamme veromme maassa, jossa liiketoimintamme sijaitsee ja tulos syntyy, paikallisten säännösten mukaisesti.

Maakohtaisen verotuksen raportoinnista on tullut tärkeä aihe kansainvälisessä ja kotimaisessa julkisessa ja poliittisessa keskustelussa. Julkaisemme vuosittain Fortumin maakohtaisen verotuksen verojalanjälkiraportissamme. Lataa Verojalanjälki 2018.

Kestävän kehityksen raportointi

Kestävän kehityksen raportointi Fortumilla kattaa kaikki Fortumin määräysvallassa olevat toiminnot mukaan lukien tytäryhtiöt kaikissa toimintamaissa. Lue lisää Fortumin kestävän kehityksen periaatteista verkkosivuiltamme www.fortum.fi/kestavakehitys ja vuosittain julkaistavista Kestävän kehityksen raporteista.