Tuulivoima on välttämätöntä, jotta hiilineutraaliudesta tulee totta

Tuulivoiman tuotanto on kehittynyt nopeasti erittäin lyhyessä ajassa. Tuuli kasvattaa puhtaana ja uusiutuvana energianlähteenä rooliaan sähköntuotannossa, kun EU ja muut maat pyrkivät vähentämään hiilidioksidipäästöjään ja riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista. Sähköistyminen on tärkeä askel matkalla hiilineutraaliuteen, mutta se tarkoittaa, että sähköntarpeemme kasvaa. Erityisesti pohjoisessa tuulivoima on uusista uusiutuvista energianlähteistä vahvimmassa asemassa.

Fortumin rakentama Kalaxin tuulivoimapuisto

Tänä päivänä noin 13 % EU:n hiilineutraalista sähköntuotannosta tuotetaan tuulivoimalla. Tuulivoiman osuus vaihtelee maittain. Pohjoismaista Ruotsilla on erityisen vahva tuulivoimakanta ja viime vuosina on rakennettu useita uusia tuulipuistoja. Suomi ja Norja ottavat Ruotsia kiinni ja Suomen markkina on tällä hetkellä varsin houkutteleva. Euroopassa suurin osa investoinneista uuteen sähköntuotantoon suuntautuu tuuli- tai aurinkovoimaan – niistä on tullut valtavirtaa.

Onko käsityksesi tuulivoimaloista vanhentunut?

Viimeisen vuosikymmenen tai parin aikana tuulivoima on kehittynyt valtavasti. Tuulivoimalat tuottavat paljon enemmän sähköä kuin ennen – jopa kymmenkertaisen määrän 2000-luvun alun voimaloihin verrattuna. Tämä johtuu pääasiassa yksittäisten tuuliturbiinien kasvaneesta koosta. Lavat ovat pidempiä ja roottorit suurempia kuin ennen, joten turbiini pyyhkii kääntyessään ilmaa laajemmalta alueelta ja tuottaa enemmän energiaa. Suurempien generaattorien ja vaihteistojen avulla tuotanto kasvaa entisestään. Yksi nykyaikainen tuuliturbiini tuottaa 19 GWh vuodessa, mikä pitää valot päällä noin 13 000 kodin kaupungissa. Kymmenen vuotta sitten yhdestä turbiinista saatiin irti 8 GWh vuodessa, joten muutos on merkittävä.

Toinen tärkeä tekijä kehityksessä on tuuliturbiinien kasvanut korkeus. Korkeammalla tuulee enemmän, ja siksi korkeammat turbiinit tuottavat enemmän energiaa. Aiemmin tuulipuistoja rakennettiin vain paikkoihin, joissa olosuhteet olivat ihanteelliset, kuten rannikoille tai vaarojen laelle, jotta voimaloista saatiin riittävä tuotto. Tänä päivänä potentiaalisia paikkoja kannattavalle tuulivoiman tuotannolle on paljon enemmän. Myös merelle rakennettavat tuulipuistot ovat yksi vaihtoehto, tosin ne ovat maalle rakennettavia kalliimpia.

Uudet materiaalit ovat myös vaikuttaneet kehitykseen. Esimerkiksi hiilikuidun käyttö turbiinien lavoissa tekee niistä kestävämpiä ja kevyempiä, mikä on mahdollistanut pidempien lapojen rakentamisen.

Tuulivoiman puolesta puhuu moni seikka. Tärkein niistä on se, että se on päästötöntä ja uusiutuvaa. Lisäksi sitä on saatavilla kaikkialla maailmassa. Olosuhteet voivat olla yhdessä paikassa paremmat ja toisessa vähemmän ihanteelliset, mutta tuulta on kaikkialla. Suomessa ja Ruotsissa se on myös tällä hetkellä halvin vaihtoehto, kun rakennetaan uutta sähköntuotantoa.

Tuulivoiman vaihtelevan tuotannon vuoksi myös muita hiilivapaita sähköntuotantotapoja tarvitaan. Kotitalouksille ja teollisuudelle on tuotettava riittävästi sähköä kaikkina aikoina, sääolosuhteista riippumatta. Niinpä esimerkiksi vesivoimaa ja ydinvoimaa käytetään tasapainottamaan uusiutuvia tuotantotapoja ja varmistamaan huoltovarmuus.

Tutustu tarkemmin

Miten digitalisaatiota hyödynnetään tuulivoimassa?

Tuulivoiman osalta digitalisaatio tarkoittaa lisää mittauslaitteita, sensoreita ja automatisoituja toimintoja sekä itsediagnostiikkaa. Tämä helpottaa huoltoa: aikataulutettujen huoltojen sijasta turbiinien kuntoa voidaan seurata jatkuvasti ja osia voidaan vaihtaa, kun kulumista tai vikaa havaitaan. Tämä voi tuoda säästöjä käyttö- ja korjauskuluissa.

Toisinaan käytetään niin sanottua digitaalista kopiota, jonka avulla testataan ja mallinnetaan toimintaa. Se on virtuaalinen, täysin todellista vastaava versio turbiinista. Digitaalista kopiota käyttämällä ehkäistään vauriot fyysiselle turbiinille tällaisen testin epäonnistuessa.

Millaisia haasteita tuulivoimaan liittyy?

Tuulipuisto tarvitsee voimalinjan, jota pitkin sähkö syötetään verkkoon. Sen asentaminen voi edellyttää metsän kaatamista reitin avaamiseksi, mikä voi olla maanomistajien näkökulmasta harmillista.

Sähkön tuotannon kannalta tuulivoiman vaihtelevuus on haaste. Aina ei tuule, eikä tuotanto ole kovin helposti ennustettavissa. Siksi käytetään säätövoimaa, esimerkiksi vesivoimaa tai ydinvoimaa, jonka avulla varmistetaan riittävä sähköntuotanto silloin, kun tuulivoimaa ei ole saatavilla.

Onko tuulivoima haitaksi linnuille tai luonnon monimuotoisuudelle?

Kun tuulivoimahanke käynnistetään, tehdään aina ympäristövaikutusten arviointi, jonka avulla selvitetään voimalan mahdolliset vaikutukset alueen eläimistöön ja kasvistoon. Arvioinnin osana tehdään lintulaskentoja kevät- ja syysmuuttojen aikana. Muuttoreiteillä sijaitsevilla alueilla tarvitaan erityisen huolellisia tutkimuksia. Lintujen lentoreittejä selvitetään – esimerkiksi lentokorkeutta alueella sekä levähdys- ja ruokailupaikkojen sijainteja suhteessa tuulipuistoon.

Esimerkiksi Suomessa on toteutettu kattavaa lintujen käyttäytymisen seurantaa tuulipuistojen läheisyydessä. Tutkimuksissa on todettu, että törmäykset ovat hyvin harvinaisia, eikä tuulipuistoilla ole populaatiotason vaikutuksia linnustoon. Eri järjestöt ovat myös tehneet omia tutkimuksia ja tulleet siihen johtopäätökseen, että ilmastonmuutos on paljon merkittävämpi uhka linnuille kuin tuulivoimalat.

Millaisia tuulivoimahankkeita Fortumilla on parhaillaan käynnissä?

Fortumin uusin tuulivoimala Kalax valmistui hiljattain Närpiöön. Rakentaminen käynnistyi keväällä 2019. Tuulipuisto koostuu 21 yksiköstä, joista jokaisen maksimiteho on 4,3 megawattia. Ne edustavat tuoreinta tuulivoimateknologiaa, ja niiden roottorit ovat halkaisijaltaan 150 metriä. Konehuone on 155 metrin korkeudessa ja roottoreiden lavat yltävät ylimmillään 233 metrin korkeuteen.

Kalaxin lisäksi meillä on kolme tuulipuistoa Norjassa ja yksi Ruotsissa. Venäjällä olemme yhdessä kumppaniemme kanssa suurin tuulivoiman tuottaja kahdeksalla tuulipuistollamme. Kehitämme myös aktiivisesti uusia tuulipuistoja näissä kaikissa maissa. Osa hankkeista on luvitusvaiheessa ja osa valmiina rakennusvaiheen aloittamiseen. Tuulivoima on merkittävässä roolissa myös Fortumin uudistetussa strategiassa. Lisää hyviä tuulivoimauutisia on siis varmasti luvassa pian!

Lue lisää tuulivoimasta

Tuulivoimapuisto fortum
Tuulivoimapuistomme
Tuulivoima on keskeisessä asemassa siirryttäessä päästöttömään sähköntuotantoon.
Tutustu tuulivoimaan

Puhtaampi maailma

Asiaa ilmiöistä ja teemoista, jotka ovat tärkeitä koko maailman tulevai­suu­delle ilmas­ton­muu­toksen hillinnän ja energian näkökul­masta.