Turvallinen ja innostava työpaikka

Muutos kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää edellyttää uutta suuntaa energiantuotannossa. Tämän muutoksen saamme aikaan yhdessä. Luomme puhtaampaan maailmaan johtavia ratkaisuja, joista työntekijämme voivat olla ylpeitä. Uskomme, että työntekijöidemme osaaminen voidaan virittää huippuunsa motivoivassa työympäristössä, jossa kyseenalaistetaan vanhat toimintatavat. Haluamme olla vastuullinen työnantaja, joka investoi koko henkilöstön turvallisuuteen, kehitykseen ja hyvinvointiin.

Our people

Monimuotoisuus keskipisteessä

Edistämme yhdenvertaista kohtelua ja mahdollisuuksien tasa-arvoa työhönotossa, palkkauksessa, koulutuksessa ja urakehityksessä – riippumatta työntekijän rodusta, uskonnosta, poliittisista näkemyksistä, sukupuolesta, iästä, kansalaisuudesta, kielestä, sukupuolisesta suuntautumisesta, siviilisäädystä tai vammaisuudesta. Kaikenlainen häirintä on ankarasti kielletty, ja puutumme siihen välittömästi.

Vakituisen henkilöstömme keski-ikä on 44,2 vuotta. Yli 50-vuotiaiden osuus työntekijöistämme on 32 prosenttia.

Olemme lisäksi mukana vuoden 2017 Equileap Gender Equality Global Ranking -arvioinnissa, mikä asemoi meidät yhdeksi sukupuolten tasa-arvon edistämisen edelläkävijäksi globaalisti.

Equileap

Turvallisuus aina etusijalla

Liiketoimintamme perustana on turvallisuusasioiden erinomainen hoitaminen. Mielestämme kaikki työtapaturmat ovat ehkäistävissä, kun me kaikki otamme vastuun turvallisuudesta. Mahdolliset vaarat tiedostetaan ajoissa ja niiltä suojaudutaan. Hyvä työturvallisuus on ehdoton edellytys tehokkaalle toiminnalle sekä työntekijöidemme että ympäristön kannalta. Turvallisuustavoitteemme ovat yhteisiä, ja päämääränämme on turvallisuuden jatkuva parantaminen.

Olemme onnistuneet saavuttamaan jo hyvän turvallisuustason. Meidän ja alihankkijoidemme työntekijöille tapahtuu kuitenkin edelleen liikaa vakavia työtapaturmia. Tavoitteenamme onkin vähentää vakavien tapaturmien määrä nollaan vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2016 toiminnassamme ei tapahtunut kuolemaan johtavia tapaturmia, kuten ei myöskään vuonna 2015.

 

Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja kehitystä

Energia-ala on muuttumassa, ja niin on yhtiömmekin. Haluammekin tukea työntekijöitämme alan megatrendeihin vastaamisessa. Heidän hyvinvointinsa ja työ- ja yksityiselämänsä tasapaino ovat meille tärkeitä, koska juuri ihmiset ovat saaneet aikaan sen, mitä Fortum on nyt ja tulevaisuudessa.

Työhyvinvoinnin ForCARE-mallimme tavoitteena on edistää työntekijöidemme työterveyttä ja -turvallisuutta parantamalla jatkuvasti työympäristöömme liittyviä asioita.

Kannustamme työntekijöitämme jatkuvaan tietojen, taitojen ja osaamisen kehittämiseen, mitä tuemme valmentavan lähestymistavan avulla. Yksi valmentavan lähestymistavan keskeisistä elementeistä on palautteen antaminen ja saaminen.

Kiinnostaako työskentely meillä?

AU39

Lisätietoa vastuustamme työnantajana