Kestävän kehityksen mahdollisuudet ja haasteet

Strategiamme noudattaa energiasektoria muokkaavia megatrendejä. Reagoimme globaaleihin haasteisiin ja liiketoimintamahdollisuuksiin ja haluamme olla puhtaan energian edelläkävijä.

Megatrendit luovat mahdollisuuksia

Ilmastonmuutos ja resurssitehokkuus

Ilmastonmuutos on muuttamassa energia-alaa perusteellisesti. Energiantuotannon päästöjen on pienennyttävä merkittävästi, resurssitehokkuuden parannuttava ja uusiutuvien energianlähteiden osuuden kasvettava.

Uskomme, että hiilidioksidivapaan ja energiatehokkaan tuotannon asiantuntemuksemme sekä tulevaisuuden energiajärjestelmien ja niiden teknologian tutkimus ja kehitys tuovat meille tärkeää kilpailuetua. Toisaalta olemme myös alttiina ilmastonmuutoksen sääntelyyn liittyville ja fyysisille riskeille, kuten säätyypin muutoksille, jotka voivat muuttaa energian kysyntää ja tarjontaa.

Myös kierrätys ja kiertotalous luovat mahdollisuuksia kaltaisillemme yrityksille.

Kaupungistuminen

Viime vuosikymmeninä yhä suurempi osa maailman väestöstä on muuttanut kaupunkeihin, ja sama kehitys jatkuu. Lisääntyvä kaupungistuminen luo kysyntää tehokkaille kaukolämpö-, kaukokylmä- ja sähköntuotantoratkaisuille, joita tarjoamme. Uusia ratkaisuja tarvitaan myös liikenteeseen ja jätehuoltoon.

Aktiiviset asiakkaat

Uudet teknologiat antavat asiakkaillemme mahdollisuuden osallistua energiamarkkinoiden toimintaan. Energian tuotantoon osallistuvien kuluttajien markkinat ovat kasvamassa nopeasti. Tämä haastaa energiamarkkinoiden perinteisen toimintatavan ja tarjoaa loistavan mahdollisuuden innovaatioihin ja kasvuun.

Tarjoammekin aktiivisille asiakkaillemme ratkaisuja kotiautomaatioon, sähköautojen älykkääseen lataukseen, paikalliseen energiantuotantoon ja varastointiin sekä kysyntäjoustoon.

Digitalisaatio ja uudet teknologiat

Digitalisaatio parantaa liiketoimintojen tuottavuutta ja edistää uusien asiakastuotteiden kehittämistä. Säästä riippuvaisen uusiutuvan energian tulo markkinoille vaatii energiajärjestelmältä entistä enemmän joustoa.

Digitalisaatio lisää joustavuutta luomalla uusia energian varastoinnin ja kysyntäjouston mahdollisuuksia. Meille tämä merkitsee mahdollisuutta kehittää asiakkaillemme palveluja, joiden avulla he voivat aktiivisesti osallistua tulevaisuuden energiatalouden tasapainottamiseen.

Vastauksemme kestävän kehityksen haasteisiin

Lakien, säädösten ja liiketoimintaympäristön muutokset voivat tuoda mukanaan riskejä, jos muutoksia ei tunnisteta ja hallita tehokkaasti. Myös tärkeiden sidosryhmiemme asennemuutokset on tärkeää tunnistaa.

Sähkön ja lämmön tuotantolaitosten käyttötoiminnalla, kiertotalouspalveluilla ja jätteiden käsittelyllä sekä polttoaineiden ja materiaalien käytöllä, varastoinnilla ja kuljetuksella voi olla haitallisia vaikutuksia ympäristöön, ja ne voivat aiheuttaa henkilöstölle turvallisuusriskejä. Arvioimme ympäristö- ja turvallisuusriskit ISO 14001- ja OHSAS 18001 tai ISO 45001 -standardien mukaisesti, ja meillä on valmius toimia poikkeus- ja hätätilanteissa.

Arvioimme toimitusketjuumme liittyvät ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskit sekä sosiaaliset riskit osana toimittajiemme kvalifiointia, sisäisissä ja ulkoisissa auditoinneissa sekä riskienarvioinnissa.

Liiketoimintamme eettisyyteen ja määräystenmukaisuuteen liittyvät riskit

Liiketoimintamme eettisyyteen ja määräystenmukaisuuteen liittyvä raportointi

Fortumin taloudelliset tiedot 2019