Kestävän kehityksen raportin laskeutumissivu

Kestävän kehityksen raportin pääkohdat

Kestävä kehitys on Fortumin strategian ytimessä. Yhdessä Uniperin kanssa Fortum on Euroopan kolmanneksi suurin hiilidioksidivapaan sähkön tuottaja ja merkittävä kaasuyhtiö. Kestävän kehityksen raport­timme kuvaa tavoitteitamme, toimin­ta­ta­paamme, toimenpiteitämme ja tulok­siamme vuonna 2020.

Kestävän kehityksen raportti 2020

Kestävän kehityksen kohokohdat 2020

  • Uniper-kauppa toteutettu onnistuneesti ja Uniper tytäryhtiönä mukana Fortumin raportoinnissa
  • Uusi strategia julkaistu; konsernitavoitteena hiilineutraalius viimeistään vuoteen 2050 mennessä Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti
  • Suunnitelma hiilestä luopumiseksi etenee hyvin; Uniperin Heyden 4 -hiilivoimalaitos poistui kaupallisesta sähköntuotannosta vuoden 2020 lopussa
  • Uusi, kunnianhimoinen turvallisuus-tavoite omalle henkilöstölle ja urakoitsijoille TRIF-arvona* mitattuna <1,0 vuoteen 2025 mennessä (*Lääkinnällistä hoitoa vaatineiden tapaturmien taajuus)
  • Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuoltoon osallistui lähes 1 500 työntekijää 10 eri maasta; hanke saatiin onnistuneesti päätökseen ilman yhtään COVID-19-tapausta

Muutamme oman toimintamme hiilineutraaliksi

Hiilen käyttö graafi

Joulukuussa 2020 Fortum julkisti uuden strategiansa ja hiilineutraaliustavoitteensa. Fortumin tavoitteena on edistää siirtymistä puhtaaseen energiaan ja vähentää oman toimintansa hiilidioksidipäästöjä. Olemme sitoutuneet siihen, että koko toimintamme on hiilineutraalia (Scope 1, 2 ja 3 -kasvihuonekaasupäästöt) Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi meillä on Euroopassa seuraavat välitavoitteet:

  • Euroopan tuotannon hiilidioksidipäästöjä (Scope 1 ja 2) pienennetään vähintään 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä (vuoteen 2019 verrattuna).
  • Euroopan tuotanto on hiilineutraalia (Scope 1 ja 2) viimeistään vuoteen 2035 mennessä.

Lue lisää kestävän kehityksen raportista

Vety_kestävä kehitys

Vety – innovatiivinen ratkaisu vaikeasti sähköistettävien alojen päästöjen vähentämiseen

Vety voi auttaa tasaamaan energiantuotannon ja -kulutuksen vaihteluita, ja se mahdollistaa aurinko- ja tuulivoiman käytön lisäämisen energiajärjestelmässä. 

Lue lisää kestävän kehityksen raportista
Pinoa foods cropped

Fortumin yhteiskunnallinen tuki Pohjoismaissa COVID-19-pandemian aikana

COVID-19-pandemian aikana yhteiskuntavastuuohjelmamme aloitteet ovat kohdentuneet ihmisiin, koska pandemia on lisännyt palveluiden ja avun tarvetta kaikkialla. 

Lue lisää kestävän kehityksen raportista
Ulla Rehell

Kestävän kehityksen raportti avaa näkymän yhtiön toimintaan

Vuonna 2020 olimme Fortumin kestävän kehityksen tiimissä uuden haasteen edessä, tehtä­vä­nämme yhdistää tuoreen tytäryh­tiömme Uniperin toiminta mukaan vuoden 2020 raporttiin.

Lue lisää blogista

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat tällä hetkellä Fortumin suurimpia vastuullisuushaasteita?

Koko energiasektori käy läpi murrosta, jonka vauhdittamisessa Fortumilla on keskeinen rooli.

Vuosi 2020 oli muutosten vuosi Fortumilla: Uniper tuli osaksi Fortum-konsernia, ja julkistimme uuden strategiamme. Tärkein strateginen tavoitteemme on muuttaa voimalaitoksemme ja toimintamme hiilineutraaleiksi. Olemme sitoutuneet hiilineutraaliuteen maailmanlaajuisesti Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti vuoteen 2050 mennessä ja Euroopan tuotannossa jo vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi Fortum vähentää hiiltä käyttävää sähköntuotantokapasiteettiaan noin 8 GW:lla vuoteen 2030 mennessä.

Samalla kun etenemme kohti hiilineutraaliutta, meidän on pystyttävä jatkossakin tarjoamaan asiakkaillemme kohtuuhintaista energiaa luotettavasti. Vahvistamme ja kasvatamme myös päästötöntä energiantuotantoamme. Tavoitteemme on rakentaa 1,5–2 GW uutta uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia vuoteen 2025 mennessä pääasiassa Euroopassa. Ilmastotavoitteiden lisäksi Fortum on asettanut luonnon monimuotoisuustavoitteen vuodelle 2021: pyrimme toteuttamaan vuonna 2021 vähintään 12 merkittävää vapaaehtoista toimenpidettä, jotka parantavat lajien elinoloja ja vahvistavat populaatioita.

Miksi Fortumin hiilidioksidipäästöt ovat nousseet merkittävästi vuonna 2020?

Ennen Uniperin yhdistelyä Fortumiin, Uniper oli erillisenä yhtiönä merkittävästi isompi kuin Fortum. Uniper-yhteistyön myötä sähköntuotantokapasiteettimme on yli kolminkertainen verrattuna vuoteen 2019. Vuonna 2020 Fortum-konserni, johon myös Uniper kuuluu, oli Euroopan kolmanneksi suurin hiilidioksidivapaan sähkön tuottaja. Uniperin ja sen tuotantokapasiteetin sisällyttäminen raportointiin vaikutti luonnollisesti raportoituihin päästöihin vuonna 2020. On myös syytä ottaa huomioon, että raportoimme koko arvoketjumme kasvihuonekaasupäästöt.

Joulukuussa 2020 julkistimme Fortumin toiminnan hiilineutraaliustavoitteet. Tavoitteemme on olla hiilineutraali Euroopan tuotannossa viimeistään vuoteen 2035, ja koko toiminnassamme viimeistään vuoteen 2050 mennessä Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Meillä on myös selkeä tavoite hiiltä käyttävästä sähköntuotantokapasiteetista luopumiseksi. Fortum vähentää hiiltä käyttävää sähköntuotantokapasiteettiaan noin 8 GW:lla vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2020 hiileen perustuva sähköntuotanto oli 9 % koko sähköntuotannostamme, ja hiileen perustuvan liikevaihdon osuus oli 1 % liikevaihdostamme.

Miksi maakaasu on tärkeä muutoksessa kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää?

Maakaasun hiilidioksidipäästöt ovat noin puolet kivihiilen päästöistä ja kolmanneksen ruskohiilen päästöistä. Hiilestä kaasuun siirtyminen vähentää hiilidioksidipäästöjä sadoilla miljoonilla tonneilla Euroopassa vuosittain.

Maakaasu mahdollistaa uusiutuvan energian lisäämisen energiajärjestelmään, sillä se on joustava energianlähde, jolla voidaan helposti tasapainottaa energiajärjestelmää silloin, kun ei tuule tai paista. Koko ajan vihreämpi vety ja muut puhtaat kaasut korvaavat ajan myötä maakaasun käyttöä. Fortumin vahva asema kaasumarkkinoilla luo hyvät edellytykset toimittaa puhtaampia vetyratkaisuja tulevaisuudessa.

Mitkä ovat Fortumin biodiversiteettitavoitteet ja -toimenpiteet?

Fortum on asettanut uuden biodiversiteettitavoitteen vuodelle 2021: vähintään 12 luonnon monimuotoisuutta edistävää merkittävää vapaaehtoista toimenpidettä. Pyrimme parantamaan luonnon monimuotoisuutta toimintojemme yhteydessä, toteutamme monimuotoisuuteen liittyviä hankkeita ja teemme hankkeissa yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa. Arvioimme myös uusien hankkeidemme vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja pyrimme lieventämään niitä. Lakisääteisten ja lupiin perustuvien biodiversiteettihankkeiden lisäksi Fortum toteuttaa useita vapaaehtoisia luonnon monimuotoisuutta edistäviä hankkeita, kuten elinympäristöjen kunnostuksia, erityisesti vesivoiman tuotannossa. Esimerkkejä hankkeista on kestävän kehityksen raportin lisäksi luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelmassamme (englanniksi).

Miten Fortum huomioi työntekijöiden monimuotoisuuden?

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus ovat ehdottoman tärkeitä Fortumin pitkän tähtäimen menestykselle kaikilla markkina-alueillamme. Arvostamme monimuotoisuutta ja huolehdimme ihmisten reilusta ja yhdenvertaisesta kohtelusta rekrytoinnissa, palkitsemisessa, työntekijöiden osaamisen kehittämisessä ja urapoluissa riippumatta esimerkiksi etnisestä taustasta, sukupuolesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammaisuudesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Yhtiö ei suvaitse syrjintää tai epätasapuolista kohtelua.

Sekä Fortum että Uniper osallistuvat Equal by 30 -kampanjaan, joka pyrkii edistämään sukupuolten yhdenvertaisuutta energiasektorilla vuoteen 2030 mennessä. Hankkeessa on mukana 12 maata ja yli 130 organisaatiota eri puolilta maailmaa.

Fortumin tavoitteena on noudattaa linjauksia, jotka on annettu valtioneuvoston periaatepäätöksessä sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteutumisesta pörssiyhtiöiden hallituksissa. Periaatepäätöksen tavoitteena on esimerkiksi, että sekä miehiä että naisia on vähintään 40 % yhtiön hallituksen jäsenistä vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2020 lopulla Fortumin hallituksessa oli yhdeksän jäsentä, joista neljä (44 %) oli naisia. Uniper on asettanut tavoitteen, että sen johtoryhmän ja hallituksen jäsenistä yli 25 % on naisia kesäkuuhun 2022 mennessä.

Vuosi 2020 lyhyesti

Koska ratkaistavana on ilmastokriisin ohella myös maailmanlaajuinen luonnon monimuotoisuutta uhkaava kriisi, Fortum asetti uuden tavoitteen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi vuodelle 2021. Yhtiön tavoitteena on toteuttaa vähintään 12 merkittävää vapaaehtoista toimenpidettä, jotka parantavat lajien elinoloja ja vahvistavat populaatioita.

Uniperin hankinnan myötä liiketoimintamme ja henkilöstömme kasvoivat huomattavasti. Oman henkilöstömme ja urakoitsijoidemme turvallisuus on tärkein prioriteettimme, ja asetimme uuden kunnianhimoisen turvallisuustavoitteen.

Sustainability report

Yhteiskunta- ja ympäristövastuumme

Sustainability report

Vuosikatsaus 2020