Vähennämme ympäristövaikutuksiamme

Energiantuotantomme perustuu ensisijaisesti hiilidioksidipäästöttömään vesivoimaan ja ydinvoimaan sekä energiatehokkaaseen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Myös tavoitteemme aurinko- ja tuulivoimatuotannon kasvattamiseksi gigawattiluokkaan tukee visiotamme puhtaammasta maailmasta.

Decreasing environmental impacts

Ympäristövaikutuksemme vuonna 2017

Rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöt

Voimalaitoksemme tuottivat 18 800 tonnia rikkidioksidipäästöjä (SO2), 27 500 tonnia typenoksidipäästöjä (NOX) ja 15 800 tonnia hiukkaspäästöjä. 77 % näistä rikkidioksidipäästöistä, 81 % typenoksidipäästöistä ja 98 % hiukkaspäästöistä oli peräisin Venäjän voimalaitoksista.

Jätevesipäästöt

Laitoksemme tuottivat yhteensä 64 miljoonaa kuutiometriä jätevettä, josta 97 % laskimme käsittelyn jälkeen ympäristöön ja 3 % johdimme kunnallisiin jätevedenpuhdistamoihin. Jäteveden mukana vesistöihin pääsi noin tonni öljyä.

Tuhkan ja kipsin käsittely

Sähkön ja lämmön tuotannossamme muodostui 810 000 tonnia tuhkaa, 4 000 tonnia kipsiä ja 12 800 tonnia muita rikinpoistotuotteita. Kierrätysasteemme oli tuhkalle 47 % ja kipsille 100 %.

Jätteiden käsittely

Laitostemme käyttötoiminnassa muodostui 34 200 tonnia jätettä, josta 3 200 tonnia oli vaarallista jätettä.

Päästöt ilmaan

Paikallisia ympäristövaikutuksia aiheuttavat savukaasupäästöt muodostuvat sähkön- ja lämmöntuotantolaitosten polttoprosessissa. EU on asettanut savukaasupäästöille hyvin tiukat raja-arvot, mikä edellyttää parhaan käyttökelpoisen teknologian (BAT) käyttöä savukaasunpuhdistuksessa. Polttoainemuutosten ja savukaasujen puhdistuksen ansiosta Euroopan tuotantolaitostemme typenoksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt ovat vähentyneet merkittävästi viime vuosikymmeninä.

Kaikki tuotantolaitoksemme toimivat ympäristölupien mukaisesti, ja tällä hetkellä useimmat laitoksemme täyttävät myös uudet päästövaatimukset. Yhtiöllämme on lisäksi polttotekniikan huippuosaamista. Venäjällä toimivien voimalaitostemme päästöt ovat Venäjän lainsäädännön mukaisia.

Vedenkäyttö

Erityyppisissä voimalaitoksissa ja kaukolämpöverkoissa käytetään suuria määriä vettä. Yleensä voimalaitos ei kuluta vettä, vaan se lasketaan takaisin vesistöön. Vain joissain tapauksissa vesi esimerkiksi haihtuu ilmaan jäähdytystornissa, vuotaa maahan kaukolämpöputkesta tai johdetaan jätevetenä kunnalliseen jätevesijärjestelmään.

Vesivoimantuotannossa jokivesi johdetaan turbiinin läpi, mutta vesi ei kulu tai muutu tässä prosessissa. Vesivoimantuotanto vaatii usein vesistön säännöstelyä. Veden virtaus muuttuu ja pinnankorkeus vaihtelee eri tavoin kuin luonnontilaisessa vesistössä.

Laitoksemme ottivat vuonna 2017 käyttöön yhteensä 2 120 miljoonaa kuutiometriä vettä. Tästä määrästä merivettä oli 72 % eli 1 519 miljoonaa kuutiometriä. Suurimman osan vedestä, 1 994 miljoonaa kuutiometriä, käytimme jäähdytysvetenä.

Jätteet ja sivutuotteet

Tuhkaa muodostuu kiinteiden polttoaineiden käytössä sivutuotteena. Kipsiä ja muita rikinpoistotuotteita syntyy savukaasujen rikinpoistoprosessissa. Yli puolet Euroopassa toimivien laitosten tuhkasta käytetään esimerkiksi rakennusteollisuuden, tienrakennuksen ja maanparannuksen tai kaivostäytön raaka-aineena.

Voimalaitostemme kunnossapidossa syntyy romumetallia ja muuta tavanomaista teollisuusjätettä sekä pieniä määriä jäteöljyjä ja muuta vaarallista jätettä. Pyrimme kierrättämään kaiken käyttökelpoisen osuuden jätteestä.

Loviisassa voimalaitoksemme matala-aktiiviset huoltojätteet ja keskiaktiiviset jätteet loppusijoitetaan voimalaitosjäteluolaan. Käytetty korkea-aktiivinen ydinpolttoaine välivarastoidaan Loviisan voimalaitosalueella. Vuonna 2017 Loviisan voimalaitoksemme reaktoreista poistettiin 23,4 tonnia käytettyä ydinpolttoainetta.

Luonnon monimuotoisuus

Vaikutuksemme luonnon monimuotoisuuteen liittyy ennen kaikkea Suomen ja Ruotsin vesivoimantuotantoon. Vesivoimalaitosten rakentaminen ja veden säännöstely muuttavat vesistön olosuhteita ja vaikuttavat siten vesiympäristöihin ja kalastoon.

Fossiilisia polttoaineita käyttävien energiantuotantolaitostemme päästöt voivat vaikuttaa paikallisen luonnon monimuotoisuuteen, varsinkin uusien rakennusprojektien aikana. Myös polttoaineen hankinnalla voi olla haitallisia vaikutuksia biodiversiteettiin.

Toisaalta hiilidioksidipäästötön energiantuotantomme korvaa fossiilisia polttoaineita käyttävää tuotantoa. Olemme näin mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta, joka on uhka koko maailman luonnon monimuotoisuudelle. Pyrimme minimoimaan haitallisia biodiversiteettivaikutuksiamme kompensointitoimenpiteillä ja ympäristöhankkeilla. Arvioimme jatkuvasti myös uusien hankkeidemme ympäristövaikutuksia.

AU39

Biodiversiteettimanuaali

AU39

Luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelma

AU39

Tutustu ympäristövaikutuksiimme

EF11

Haluatko tietää lisää eri energiantuotantomuotojemme ympäristövaikutuksista ja niiden hillitsemisestä?