Vähennämme ympäristövaikutuksiamme

Energiantuotantomme perustuu ensisijaisesti hiilidioksidipäästöttömään vesivoimaan ja ydinvoimaan sekä energiatehokkaaseen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Myös tavoitteemme rakentaa useita gigawatteja uutta tuuli- ja aurinkovoimaa tukee visiotamme puhtaammasta maailmasta.

Ympäristövaikutuksemme vuonna 2019

Rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöt

Voimalaitoksemme tuottivat 24 900 tonnia typenoksidipäästöjä (NOX), 14 900 tonnia rikkidioksidipäästöjä (SO2) ja 11 700 tonnia hiukkaspäästöjä. 82 % typenoksidipäästöistä, 81 % rikkidioksidipäästöistä ja 98 % hiukkaspäästöistä oli peräisin Venäjän voimalaitoksista.

Jätevesipäästöt

Laitoksemme purkivat yhteensä 54 miljoonaa kuutiometriä jäte- ja prosessivettä, josta 97 % laskimme käsittelyn jälkeen ympäristöön ja 3 % johdimme kunnallisiin jätevedenpuhdistamoihin. Jäteveden mukana vesistöihin pääsi noin 1,3 tonnia öljyä.

Tuhkan ja kipsin käsittely

Sähkön ja lämmön tuotannossamme muodostui noin 700 500 tonnia tuhkaa, 1 600 tonnia kipsiä ja 13 200 tonnia muuta rikinpoistotuotetta. Hyötykäyttöaste tuhkalle oli 48 % ja kipsille 100 %.

Jätteiden käsittely

Laitostemme käyttötoiminnassa muodostui noin 32 400 tonnia jätettä, josta noin 1 300 tonnia oli vaarallista jätettä.

Päästöt ilmaan

Paikallisia ympäristövaikutuksia aiheuttavat savukaasupäästöt muodostuvat sähkön- ja lämmöntuotantolaitosten polttoprosessissa. EU on asettanut savukaasupäästöille hyvin tiukat raja-arvot, mikä edellyttää parhaan käyttökelpoisen teknologian (BAT) käyttöä savukaasunpuhdistuksessa. Polttoainemuutosten ja savukaasujen puhdistuksen ansiosta Euroopan tuotantolaitostemme typenoksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt ovat vähentyneet merkittävästi viime vuosikymmeninä.

Kaikki tuotantolaitoksemme toimivat ympäristölupien mukaisesti, ja tällä hetkellä laitoksemme täyttävät pääosin myös uudet päästövaatimukset. Yhtiöllämme on lisäksi polttotekniikan huippuosaamista. Venäjällä toimivien voimalaitostemme päästöt ovat Venäjän lainsäädännön mukaisia.

Kasvihuonekaasupäästöt (GHG)

Typenoksidipäästöt (NOx)

Vedenkäyttö

Erityyppisissä voimalaitoksissa ja kaukolämpöverkoissa käytetään suuria määriä vettä. Yleensä voimalaitos ei kuluta vettä, vaan se lasketaan takaisin vesistöön. Vain joissain tapauksissa vesi esimerkiksi haihtuu ilmaan jäähdytystornissa, vuotaa maahan kaukolämpöputkesta tai johdetaan jätevetenä kunnalliseen jätevesijärjestelmään.

Vesivoimantuotannossa jokivesi johdetaan turbiinin läpi, mutta vesi ei kulu tai muutu tässä prosessissa. Vesivoimantuotanto vaatii usein vesistön säännöstelyä. Veden virtaus muuttuu ja pinnankorkeus vaihtelee eri tavoin kuin luonnontilaisessa vesistössä.

Laitoksemme ottivat vuonna 2019 käyttöön yhteensä 2 090 miljoonaa kuutiometriä vettä. Tästä määrästä merivettä oli noin 70 %. Suurimman osan vedestä, 1 960 miljoonaa kuutiometriä, käytimme jäähdytysvetenä.

Jätteet ja sivutuotteet

Tuhkaa muodostuu kiinteiden polttoaineiden käytössä sivutuotteena. Kipsiä ja muita rikinpoistotuotteita syntyy savukaasujen rikinpoistoprosessissa. Yli puolet Euroopassa toimivien laitosten tuhkasta käytetään esimerkiksi rakennusteollisuuden, tienrakennuksen ja maanparannuksen tai kaivostäytön raaka-aineena.

Voimalaitostemme kunnossapidossa syntyy romumetallia ja muuta tavanomaista teollisuusjätettä sekä pieniä määriä jäteöljyjä ja muuta vaarallista jätettä. Pyrimme kierrättämään kaiken käyttökelpoisen osuuden jätteestä.

Loviisassa voimalaitoksemme matala-aktiiviset huoltojätteet ja keskiaktiiviset jätteet loppusijoitetaan voimalaitosjäteluolaan. Käytetty korkea-aktiivinen ydinpolttoaine välivarastoidaan Loviisan voimalaitosalueella. Vuonna 2019 Loviisan voimalaitoksemme reaktoreista poistettiin 21,9 tonnia käytettyä ydinpolttoainetta.