Vastuullista toimintaa yhteiskunnan hyväksi

Liiketoimintamme vaikuttaa miljoonien ihmisten arkielämään. Innovaatiomme sekä sähkön ja lämmön toimitusvarmuus edistävät yhteiskunnan kehittymistä ja lisäävät hyvinvointia. Haluamme tukea vastuullista toimintaa omassa toimitusketjussamme ja koko yhteiskunnassa. Siksi kunnioitamme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, toimimme hyvänä yrityskansalaisena ja vähennämme toimintamme aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Edistämme yhdessä kestävää kehitystä

Pyrimme aktiivisesti vähentämään toimitusketjuumme liittyviä ympäristövaikutuksia sekä parantamaan taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia. Odotamme myös liikekumppaneidemme toimivan vastuullisesti ja noudattavan Fortumin toimintaohjetta ja Toimintaohjetta tavaran- ja palveluntoimittajille. Keskeisiä välineitä toimitusketjumme hallinnassa ovat maa- ja vastapuoliriskin arvioinnit, toimittajien kvalifiointi ja toimittaja-auditoinnit.

Toimintaohjeemme tavaran- ja palveluntoimittajille sisältää toimittajiamme koskevat kestävän kehityksen perusvaatimukset. Ohjeemme perustuu Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteen periaatteisiin ja se jakautuu neljään osioon: korruptionvastaisuus, ihmisoikeudet, työelämän normit ja ympäristö.

Valitsemme toimittajia vuosittain kestävän kehityksen auditointeihin riskiarvion perusteella. Jos havaitsemme poikkeamia, toimittaja laatii suunnitelman korjaavista toimenpiteistä, joiden toteutumista seuraamme. Auditoinneissa yleisimmin havaitsemamme poikkeamat liittyvät työturvallisuuteen, ylityöhön ja palkkaan.

Kunnioitamme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia

Päämääränämme on toimia YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti ja soveltaa näitä periaatteita omaan toimintaamme, maa- ja kumppaniriskin arviointeihin sekä toimittaja-auditointeihin.

Teemme investointihankkeillemme kestävän kehityksen arvioinnin, joka sisältää ihmisoikeuksien arvioinnin, erityisesti uusilla toiminta-alueilla.

Kunnioitamme myös työntekijöiden järjestäytymisvapautta ja oikeutta kollektiivisiin työehtosopimuksiin. Kaikenlainen lapsityövoiman käyttö ja pakkotyö on ehdottomasti kiellettyä ja toimintaohjeemme vastaista.

Tuemme yhteistä hyvää

Viestintämme on avointa, rehellistä ja oma-aloitteista. Käymme myös vuoropuhelua voimalaitostemme lähialueilla toimivien sidosryhmiemme kanssa.

Vesivoimalla on kaikista energiantuotantomuodoistamme suurimmat vaikutukset paikallisyhteisöihin ja paikalliseen maankäyttöön. Vähennämme ja korvaamme vesivoimatuotantomme aiheuttamia haittoja esimerkiksi kalojen istutuksilla ja vesien virkistyskäyttöä edistämällä.

Intiassa olemme tukeneet paikallisyhteisöjä useilla voimalaitostemme lähialueilla toteutettavilla hankkeilla. Olemme muun muassa parantaneet kylien vesihuoltoa ja sähkönjakelua sekä tukeneet kouluja rakentamalla tiloja ja parantamalla hygieniaa. 

Teemme myös merkittävää yhteistyötä erilaisten tutkimus- ja kehityshankkeiden parissa, erityisesti pohjoismaisten yliopistojen kanssa. Yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tekemämme yhteistyön tarkoituksena on kehittää liiketoimintaamme, edistää energia-alan tutkimusta ja kehitystä sekä parantaa rekrytointi- ja koulutusmahdollisuuksiamme.

Keskustelemme aktiivisesti sidosryhmiemme kanssa

Vastuulliseen toimintatapaamme kuuluu sidosryhmiemme näkemysten kuunteleminen ja ryhmien erilaisten odotusten välisen tasapainon hakeminen. Vuoropuhelu, palautteen antaminen ja saaminen sekä hyvä yhteistyö ovat tärkeimpiä tapoja edistää keskinäistä ymmärrystämme.

Hallituksemme onkin näkemysten kuulemiseksi muodostanut epämuodollisen neuvottelukunnan, johon kutsumme keskeisten sidosryhmiemme edustajia. Neuvottelukuntamme tarkoituksena on lisätä vuoropuhelua ja näkemysten vaihtoa yhtiömme ja sidosryhmiemme välillä.

Lisäksi teemme vuosittain sidosryhmäyhteistyötä koskevia tutkimuksia yhteistyössä kolmansien osapuolten kanssa. Hyödynnämme tutkimusten tuloksia liiketoimintamme suunnittelussa ja kehittämisessä sekä yritysvastuun olennaisten näkökohtien tunnistamisessa.

Keskeisiä sidosryhmiämme ovat:

  • rahoittajat ja osakkeenomistajat
  • asiakkaat
  • henkilöstö
  • tulevaisuuden lahjakkuudet
  • palvelun- ja tavarantoimittajat
  • viranomaiset ja päättäjät
  • media
  • energia-alan organisaatiot
  • järjestöt
  • paikallisyhteisöt