Vastuullista polttoaineiden hankintaa

Toimitusketjumme suurin ympäristövaikutus syntyy polttoaineista – erityisesti kivihiilestä ja biomassasta. Siksi kiinnitämmekin erityistä huomiota polttoaineidemme alkuperään ja vastuulliseen tuotantoon.

Sähkön ja lämmön tuotannossa tärkein polttoaineemme on maakaasu. Seuraavaksi eniten käytämme uraania ja kivihiiltä. Maakaasusta 99 prosenttia ja kivihiilestä 57 prosenttia käytetään Venäjällä. Tavoitteenamme on tuottaa entistä enemmän lisäarvoa bio- ja jätepolttoaineista.

Polttoaineemme

Maakaasu

Venäjällä, Baltian maissa ja Suomessa sijaitsevissa voimalaitoksissamme käytettävä maakaasu on peräisin useilta toimittajilta Venäjällä. Puolassa käytettävän maakaasun hankimme pääosin Puolasta ja Norjassa käytetyn maakaasun Norjasta.

Maakaasu on puhtain fossiilinen polttoaine mitattuna kasvihuonekaasuilla tai muilla savukaasupäästöillä suhteessa tuotettuun energiaan, sillä se ei sisällä rikkiä eikä muodosta juurikaan hiukkaspäästöjä. Typenoksidien päästöjä voidaan vähentää polttoteknisin keinoin. Mahdolliset kaasuputkistojen vuodot vaikuttavat ilmastoon, sillä maakaasu on lähes 100-prosenttista metaania, joka on hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu.

Kivihiili

Suomessa sijaitsevissa voimalaitoksissamme käyttämämme kivihiili on peräisin Venäjältä. Puolassa käyttämämme kivihiili taas on peräisin Puolasta. Venäjän voimalaitoksemme käyttävät Venäjältä ja Kazakstanista peräisin olevaa hiiltä.

Kivihiilen ympäristövaikutukset ovat suuret hiilidioksidi-, rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen vuoksi. Erilaisten polttotekniikoiden ja savukaasujen puhdistustekniikoiden avulla savukaasupäästöjä voidaan kuitenkin vähentää määräysten edellyttämälle tasolle.

Kivihiilen louhinta on laajamittaista kaivostoimintaa. Maanalaisissa hiilikaivoksissa on tärkeää huolehtia turvallisuudesta muun muassa metaanikaasun räjähdysvaaran vuoksi. Olemme Bettercoal-aloitteen jäsen ja käytämme Bettercoalin toimintaohjetta ja työkaluja hiilenhankintaketjumme vastuullisuuden arvioinnissa. Bettercoalin tavoitteena on hiilenhankintaketju, jossa kunnioitetaan ihmisten oikeuksia ja ympäristöä ja joka myötävaikuttaa työntekijöiden, tuottajien ja yhteisöjen sosiaaliseen ja taloudelliseen hyvinvointiin.

Biomassa

Käytämme biopolttoaineita Suomen lisäksi Puolassa, Virossa, Latviassa ja Norjassa. Käyttämämme biomassa on peräisin Suomesta, Venäjältä, Baltian maista ja Puolasta. 

Biopolttoaineet hillitsevät ilmastonmuutosta, kun poltetun biomassan tilalle kasvatetaan uutta sitomaan ilmakehän hiilidioksidia. Biopolttoaineet aiheuttavat lähes yhtä paljon typenoksidi- ja hiukkaspäästöjä kuin kivihiili, mutta rikkidioksidipäästöt jäävät yleensä vähäisemmiksi.

Yli 50 prosenttia käyttämästämme puuperäisestä biopolttoaineesta on peräisin sertifioiduista tai kontrolloiduista lähteistä. Vuonna 2019 kehitimme puuperäisen polttoaineen alkuperäketjun hallintajärjestelmää vahvistamalla toimitusketjuihin ja hankintamaihin liittyvien riskien systemaattista arviointia. 

Jätepolttoaineet

Käytämme jäteperäisiä polttoaineita voimalaitoksillamme Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Liettuassa ja Puolassa. Polttoaineena käytetään pääosin paikallisesti kerättävää yhdyskunta- ja teollisuusjätettä. Operoimme myös vaarallisen jätteen käsittely- ja polttolaitoksia Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. 

Jätteiden energiakäyttö on olennainen osa kestävää jätehuoltojärjestelmää. Jätepolttoaineilla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita ja samalla vähentää kaatopaikoille päätyvien jätteiden määrää.

Jätteiden polton savukaasupäästöille on asetettu tiukat rajoitukset, minkä lisäksi tuhka tulee käsitellä asianmukaisesti.

HorsePower

Fortum HorsePower on palvelukonsepti, jossa toimitamme hevostalleille kuivikkeen ja noudamme kuivikelannan poltettavaksi. Poltamme kuivikelantaa Järvenpään voimalaitoksella. Fortum lopettaa Horse­Power - liike­toi­minnan ja kuivike- ja lanta­huol­to­pal­velun tarjoa­misen helmikuun lopussa 2021. Lue tarkemmin linkin takaa

Turve

Turvetta poltamme Suomessa ja Virossa, joissa se on kotimainen energianlähde.

Ilmastopolitiikassa turvetta käsitellään fossiilisten polttoaineiden tavoin. Turvepolttoaineen kasvihuonekaasupäästöt ovat kivihiilen päästöjä suuremmat.

Turpeen poltossa vapautuu hiilidioksidin lisäksi rikkidioksidia ja typenoksideja sekä hiukkasia. Turpeen varastoinnin aikana muodostuu jonkin verran metaania.

Öljy

Öljyä käytetään lähinnä voimalaitosten käynnistysvaiheessa ja pienissä lämpökattiloissa. Koska öljy on fossiilinen polttoaine, sen ympäristövaikutukset ovat verrattavissa kivihiileen.

Uraani

Loviisan voimalaitoksessamme käytettävät ydinpolttoaineniput ovat kokonaisuudessaan peräisin Venäjältä. Polttoainetoimittajamme hankkii polttoainenippuihin käytettävän uraanin Fortumin sopimuksen mukaisesti venäläisistä kaivoksista. Vuonna 2019 uraani tuli Krasnokamenskin, Khiagdan ja Dalurin kaivoksilta.

Uraanimalmin louhinta ja rikastaminen ovat verrattavissa mihin tahansa kaivostoimintaan. Uraanin radioaktiivisuuden vuoksi sivukiven ja rikastusjätteiden käsittelyyn ja varastointiin kiinnitetään kuitenkin erityistä huomiota ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Kaikilla kolmella uraanikaivoksella on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä. Khiagdan kaivoksella on lisäksi sertifioitu OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä. Uraania tuottavalla kaivosyhtiöllä (ARMZ Uranium Holding Co.) ja uraanin jatkojalostuksesta ja valmistuksesta vastaavalla TVELillä on sertifioidut ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmät kaikilla laitoksillaan, samoin kuin zirkonimateriaalia, uraanioksidipellettejä ja polttoainenippuja valmistavilla tehtailla.

Arvioimme säännöllisesti ydinpolttoainetoimittajiemme laatu‑, ympäristö‑, työterveys‑ ja työturvallisuushallintajärjestelmiä sekä ydinpolttoainenippujen valmistusta. Vuonna 2019 edustajamme arvioivat venäläisen polttoainetoimittajamme konversio- ja rikastuslaitoksia. Laitokset olivat teknisesti hyvässä kunnossa ja niiden johtamisjärjestelmä kattoi sertifioidut laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät.

Reaktorista poistettu käytetty ydinpolttoaine on korkea-aktiivista ydinjätettä, jota säilytetään aluksi valvotuissa olosuhteissa voimalaitoksella. Loviisan voimalaitoksen käytetty polttoaine loppusijoitetaan aikanaan Posivan loppusijoitustilaan Eurajoen Olkiluodossa.