Vastuullista polttoaineiden hankintaa

Toimitusketjumme suurin ympäristövaikutus syntyy polttoaineista – erityisesti kivihiilestä ja biomassasta. Siksi kiinnitämmekin erityistä huomiota polttoaineidemme alkuperään ja vastuulliseen tuotantoon.

Sähkön ja lämmön tuotannossa tärkein polttoaineemme on maakaasu. Seuraavaksi eniten käytämme uraania ja kivihiiltä. Maakaasusta 99 prosenttia ja kivihiilestä 51 prosenttia käytetään Venäjällä. Uutta strategiaamme toteuttaessamme aiomme tuottaa entistä enemmän lisäarvoa bio- ja jätepolttoaineista.

We source fuels responsibly

Polttoaineemme

Maakaasu

Venäjällä, Baltian maissa ja Suomessa sijaitsevissa voimalaitoksissamme käytettävä maakaasu on peräisin useilta toimittajilta Venäjällä. Puolassa käytettävän maakaasun hankimme pääosin Puolasta ja Norjassa käytetyn maakaasun Norjasta.

Maakaasu on puhtain fossiilinen polttoaine mitattuna kasvihuonekaasuilla tai muilla savukaasupäästöillä suhteessa tuotettuun energiaan, sillä se ei sisällä rikkiä eikä muodosta juurikaan hiukkaspäästöjä. Typenoksidien päästöjä voidaan vähentää polttoteknisin keinoin. Mahdolliset kaasuputkistojen vuodot vaikuttavat ilmastoon, sillä maakaasu on lähes 100-prosenttista metaania, joka on hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu.

Kivihiili

Suomessa sijaitsevissa voimalaitoksissamme käyttämämme kivihiili on peräisin Venäjältä. Puolassa käyttämämme kivihiili taas on pääosin peräisin Puolasta. Venäjän voimalaitoksemme käyttävät Venäjältä ja Kazakstanista peräisin olevaa hiiltä.

Kivihiilen ympäristövaikutukset ovat suuret hiilidioksidi-, rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen vuoksi. Erilaisten polttotekniikoiden ja savukaasujen puhdistustekniikoiden avulla savukaasupäästöjä voidaan kuitenkin vähentää määräysten edellyttämälle tasolle.

Kivihiilen louhinta on laajamittaista kaivostoimintaa. Maanalaisissa hiilikaivoksissa on tärkeää huolehtia turvallisuudesta muun muassa metaanikaasun räjähdysvaaran vuoksi. Olemme Bettercoal-aloitteen jäsen ja käytämme Bettercoalin toimintaohjetta ja työkaluja hiilenhankintaketjumme vastuullisuuden arvioinnissa. Bettercoalin tavoitteena on hiilenhankintaketju, jossa kunnioitetaan ihmisten oikeuksia ja ympäristöä ja joka myötävaikuttaa työntekijöiden, tuottajien ja yhteisöjen sosiaaliseen ja taloudelliseen hyvinvointiin.

Biomassa

Suomessa, Baltian maissa, Puolassa ja Norjassa sijaitsevissa voimalaitoksissamme käyttämämme biomassa on etupäässä paikallisesti hankittua haketta ja teollisuuden puutähdettä. Hankimme jonkin verran biomassaa myös Venäjältä.

Biopolttoaineet hillitsevät ilmastonmuutosta, kun poltetun biomassan tilalle kasvatetaan uutta sitomaan ilmakehän hiilidioksidia. Biopolttoaineet aiheuttavat lähes yhtä paljon typenoksidi- ja hiukkaspäästöjä kuin kivihiili, mutta rikkidioksidipäästöt jäävät yleensä vähäisemmiksi.

Yli 60 prosenttia käyttämästämme puuperäisestä biopolttoaineesta on peräisin sertifioiduista lähteistä. Suomessa tämä osuus on lähes 80 prosenttia. Tavoitteenamme on, että vuoden 2020 loppuun mennessä 80 prosenttia kaikesta käyttämästämme metsäbiomassasta on kolmannen osapuolen verifioimaa.

Jätepolttoaineet

Operoimme vaarallisen jätteen käsittely- ja polttolaitoksia Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Lisäksi poltamme yhdyskuntajätettä Norjassa, Liettuassa ja Puolassa, ja teollisuuden puuperäisiä jätteitä Suomessa.

Jätteiden energiakäyttö on olennainen osa kestävää jätehuoltojärjestelmää. Jätepolttoaineilla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita ja samalla vähentää kaatopaikoille päätyvien jätteiden määrää.

Jätteiden polton savukaasupäästöille on asetettu tiukat rajoitukset, minkä lisäksi tuhka tulee käsitellä asianmukaisesti.

HorsePower

Fortum HorsePower on palvelukonsepti, jossa toimitamme hevostalleille kuivikkeen sekä noudamme kuivikelannan poltettavaksi. Poltamme kuivikelantaa Järvenpään voimalaitoksella, ja sitä on toimitettu myös muille energiayhtiöille.

Turve

Turvetta poltetaan Suomessa, Virossa ja Latviassa, joissa kaikissa se on kotimainen energianlähde.

Ilmastopolitiikassa turvetta käsitellään fossiilisten polttoaineiden tavoin. Turvepolttoaineen kasvihuonekaasupäästöt ovat kivihiilen päästöjä suuremmat.

Turpeen poltossa vapautuu hiilidioksidin lisäksi rikkidioksidia ja typenoksideja sekä hiukkasia. Turpeen varastoinnin aikana muodostuu jonkin verran metaania.

Öljy

Öljyä käytetään lähinnä voimalaitosten käynnistysvaiheessa ja pienissä lämpökattiloissa. Koska öljy on fossiilinen polttoaine, sen ympäristövaikutukset ovat verrattavissa kivihiileen.

Bioöljy

Joensuun sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokseemme on integroitu bioöljyä tuottava laitos. Bioöljyn raaka-aineena on metsätähde, hake ja muu puubiomassa, joilla tuotetaan uusiutuvaa energiaa.

Käytämme bioöljyä pääosin omilla lämpölaitoksillamme korvaamaan raskasta polttoöljyä. Tulevaisuudessa bioöljy voi toimia myös erilaisten biokemikaalien tai liikenteen polttoaineiden raaka-aineena.

Bioöljyn käyttö energiantuotannossa vähentää CO₂-päästöjä lähes 90 % verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.

Uraani

Loviisan voimalaitoksessamme käytettävät ydinpolttoaineniput ovat kokonaisuudessaan peräisin Venäjältä. Polttoainetoimittajamme hankkii polttoainenippuihin käytettävän uraanin Fortumin sopimuksen mukaisesti venäläisistä kaivoksista, joista vuonna 2018 toiminnassa olivat Krasnokamenskin, Khiagdan ja Dalurin kaivokset.

Uraanimalmin louhinta ja rikastaminen ovat verrattavissa mihin tahansa kaivostoimintaan. Uraanin radioaktiivisuuden vuoksi sivukiven ja rikastusjätteiden käsittelyyn ja varastointiin kiinnitetään kuitenkin erityistä huomiota ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Sekä uraania tuottavalla kaivosyhtiöllä (ARMZ Uranium Holding Co.) että uraanin jatkojalostuksesta ja valmistuksesta vastaavalla TVELillä on ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmät kaikilla laitoksillaan. Kaikilla kolmella uraanikaivoksella on ISO 14001 -ympäristösertifiointi. Khiagdan kaivos on sertifioitu myös OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuushallintajärjestelmän mukaisesti. Myös zirkonimateriaalia valmistava tehdas sekä uraanioksidipellettejä ja polttoainenippuja valmistava tehdas on sertifioitu ISO 14001 - ympäristöhallintajärjestelmän ja OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuushallintajärjestelmän mukaisesti.

Arvioimme säännöllisesti ydinpolttoainetoimittajiemme laatu‑, ympäristö‑, työterveys‑ ja työturvallisuushallintajärjestelmiä sekä ydinpolttoainenippujen valmistusta. Kesällä 2018 edustajamme arvioivat venäläisen polttoainetoimittajamme uraanikaivoksen toimintoja. Kaivos oli teknisesti hyvässä kunnossa ja sen laatu- ja ympäristöjärjestelmät olivat sertifioituja.

Reaktorista poistettu käytetty ydinpolttoaine on korkea-aktiivista ydinjätettä, jota säilytetään aluksi valvotuissa olosuhteissa voimalaitoksella. Loviisan voimalaitoksen käytetty polttoaine loppusijoitetaan aikanaan Posivan loppusijoitustilaan Eurajoen Olkiluodossa.

Lue lisää

AU39

Lisätietoa polttoaineiden hankinnastamme vuonna 2018

AU37

Lisätietoa vastuullisesta toimitusketjun hallinnastamme

Lisätietoa Bettercoal-arviointiohjelmasta