Henkilöstö ja turvallisuus

Henkilöstö ja turvallisuus

Haluamme olla vastuullinen työnantaja, joka investoi koko henkilöstön turvallisuuteen, kehitykseen ja hyvinvointiin. Meille hyvä turvallisuus on liiketoiminnan perusta, ja turvallisuudesta huolehtiminen on merkki ammattitaidosta. Me haluamme olla turvallinen työpaikka sekä työntekijöillemme että meille töitä tekeville urakoitsijoille ja palveluntoimittajille.

Monimuotoisuus keskipisteessä

Edistämme yhdenvertaista kohtelua ja mahdollisuuksien tasa-arvoa työhönotossa, palkkauksessa, koulutuksessa ja urakehityksessä – riippumatta työntekijän etnisestä taustasta, uskonnosta, poliittisista näkemyksistä, sukupuolesta, iästä, kansalaisuudesta, kielestä, sukupuolisesta suuntautumisesta, siviilisäädystä tai vajaakykyisyydestä. Kaikenlainen häirintä on ankarasti kielletty, ja puutumme siihen välittömästi.

 

Turvallisuus aina etusijalla

Liiketoimintamme perustana on turvallisuusasioiden erinomainen hoitaminen. Mielestämme kaikki työtapaturmat ovat ehkäistävissä, kun me kaikki otamme vastuun turvallisuudesta. Mahdolliset vaarat tiedostetaan ajoissa ja niiltä suojaudutaan. Hyvä työturvallisuus on ehdoton edellytys tehokkaalle toiminnalle sekä työntekijöidemme että ympäristön kannalta. Turvallisuustavoitteemme ovat yhteisiä, ja päämääränämme on turvallisuuden jatkuva parantaminen.

Olemme onnistuneet saavuttamaan jo hyvän turvallisuustason ja tavoitteenamme on nolla vakavaa työtapaturmaa. Konsernin uudella turvallisuustavoitteella mitataan oman henkilöstön ja urakoitsijoiden lääkinnällistä hoitoa vaativien tapaturmien taajuutta (Total Recordable Injury Frequency, TRIF), ja kunnianhimoinen tavoite on saavuttaa taso alle 1,0 vuoden 2025 loppuun mennessä.

Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja kehitystä

Energia-ala on muuttumassa, ja niin on yhtiömmekin. Haluammekin tukea työntekijöitämme alan megatrendeihin vastaamisessa. Heidän hyvinvointinsa ja työ- ja yksityiselämänsä tasapaino ovat meille tärkeitä, koska juuri ihmiset ovat saaneet aikaan sen, mitä Fortum on nyt ja tulevaisuudessa.

Energise Your Day -hyvinvointiohjelmamme tavoitteena on kannustaa ja rohkaista kaikkia fortumlaisia oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Avoimen johtajuuden toimintatapamme tukee yksiköiden välistä yhteistyötä ja pyrkii luomaan työympäristön, joka edistää innovointia, joustavuutta ja ketteryyttä.

Sustainability report

Kestävä kehitys 2020

Local projects

Kiinnostaako työskentely meillä?