Henkilöstö ja yhteiskunta

Henkilöstö, turvallisuus ja yhteiskunta

Haluamme olla vastuul­linen työnantaja, joka investoi koko henki­löstön turval­li­suuteen, kehitykseen ja hyvin­vointiin. Meille hyvä turval­lisuus on liike­toi­minnan perusta, ja turval­li­suu­desta huoleh­ti­minen on merkki ammat­ti­tai­dosta.

Työturvallisuustavoitteemme

  • Lääkinnällistä hoitoa vaativien tapaturmien taajuus (Total Recordable Injury Frequency, TRIF) <1,0 vuoden 2025 loppuun mennessä
  • Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LTIF) ≤1,2
  • 0 vakavaa tapaturmaa

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Henkilöstöön ja yhteiskuntaan liittyvät tavoitteet näkyvät selkeinä alla olevassa kaaviossa. 

Henkilöstöön ja yhteiskuntaan liittyvät SDG:t

Monimuotoisuus keskipisteessä

Edistämme yhdenvertaista kohtelua ja mahdollisuuksien tasa-arvoa työhönotossa, palkkauksessa, koulutuksessa ja urakehityksessä – riippumatta työntekijän etnisestä taustasta, uskonnosta, poliittisista näkemyksistä, sukupuolesta, iästä, kansalaisuudesta, kielestä, sukupuolisesta suuntautumisesta, siviilisäädystä tai vajaakykyisyydestä. Kaikenlainen häirintä on ankarasti kielletty, ja puutumme siihen välittömästi.

Turvallisuus aina etusijalla

Liiketoimintamme perustana on turvallisuusasioiden erinomainen hoitaminen. Mielestämme kaikki työtapaturmat ovat ehkäistävissä, kun me kaikki otamme vastuun turvallisuudesta. Mahdolliset vaarat tiedostetaan ajoissa ja niiltä suojaudutaan. Hyvä työturvallisuus on ehdoton edellytys tehokkaalle toiminnalle sekä työntekijöidemme että ympäristön kannalta. Turvallisuustavoitteemme ovat yhteisiä, ja päämääränämme on turvallisuuden jatkuva parantaminen.

Olemme onnistuneet saavuttamaan jo hyvän turvallisuustason ja tavoitteenamme on nolla vakavaa työtapaturmaa. Konsernin uudella turvallisuustavoitteella mitataan oman henkilöstön ja urakoitsijoiden lääkinnällistä hoitoa vaativien tapaturmien taajuutta (Total Recordable Injury Frequency, TRIF), ja kunnianhimoinen tavoite on saavuttaa taso alle 1,0 vuoden 2025 loppuun mennessä.

Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja kehitystä

Energia-ala on muuttumassa, ja niin on yhtiömmekin. Haluammekin tukea työntekijöitämme alan megatrendeihin vastaamisessa. Heidän hyvinvointinsa ja työ- ja yksityiselämänsä tasapaino ovat meille tärkeitä, koska juuri ihmiset ovat saaneet aikaan sen, mitä Fortum on nyt ja tulevaisuudessa.

Energise Your Day -hyvinvointiohjelmamme tavoitteena on kannustaa ja rohkaista kaikkia fortumlaisia oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Avoimen johtajuuden toimintatapamme tukee yksiköiden välistä yhteistyötä ja pyrkii luomaan työympäristön, joka edistää innovointia, joustavuutta ja ketteryyttä.

Lääkäri ja potilas kädet pöydällä

Työterveyshuollon merkitys pandemian aikana

Lue lisää englanniksi Sustainability 2021 -raportista

Sustainability report

Kestävä kehitys 2021

Local projects

Kiinnostaako työskentely meillä?