ForTheDoers-blogi

Verkkosivujen saavutettavuuden huomioiminen on hyvää digitaalista muotoilua

Mika Ylinen  ·  19 tammikuu 2021

Fortumilla on koko joukko digitaalisia palveluja, alustoja ja sovelluksia, joilla pyrimme helpottamaan asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme toimintaa. Saavutettavuuden tarkoituksena on tuoda nämä palvelut kaikkien ulottuville.

Fortumin verkkosivut tietokoneen näytöllä

Digitaalisten palveluiden saavutettavuus (accessibility) tarkoittaa käsitteenä sitä, että jokaisella on tasavertainen mahdollisuus käyttää palveluja ja toimia digitaalisessa yhteiskunnassa. Hyvä saavutettavuus vaatii käyttäjien erilaisten tarpeiden ja rajoitteiden tunnistamista ja huomioimista palvelun suunnittelusta toteutukseen. Yleisiä toimintarajoitteita ovat näköön, motoriikkaan tai kognitiivisiin kykyihin (lukihäiriöt, oppimisvaikeudet) liittyvät rajoitteet – ne vaikuttavat siihen, miten pystymme vastaanottamaan tietoja ja käyttämään palvelua verkossa. Myös ympäristön olosuhteet tai vaikkapa vanha tietokone ja hidas nettiliittymä voivat rajoittaa digitaalisten palvelujen käyttöä.

Suomessa vuonna 2019 voimaan tullut laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta asettaa vaatimuksia verkkopalveluille. Digipalvelulain taustalla vaikuttaa Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivi, sekä lisäksi YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. Asetusten yhtenä tavoitteena on tehdä saavutettavuuden huomioimisesta osa normaalia toimintaa. Käytännössä tällä tarkoitetaan, että saavutettavuus ymmärrettäisiin keskeisenä toiminnan periaatteena, joka pitäisi ottaa huomioon kaikessa verkkosisältöjen ja -palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa.

Vaikka digipalvelulaki velvoittaa pääosin viranomaistahoja, myös osa yksityistä sektoria kuuluu vaatimusten piiriin. Tämän vuoden alusta lähtien digipalvelulaki koskettaa myös mm. vesi- ja energia-alan palveluntarjoajia, ja siten myös Fortum on velvollinen noudattamaan lain velvoittamana kansainvälisen saavutettavuusohjeistuksen (WCAG) A- ja AA-tason kriteerejä, jotka asettavat vähimmäisvaatimukset saavutettavien palveluiden rakentamiseksi.

Saavutettavuusstrategia Fortumilla

Fortumin saavutettavuusstrategian perimmäisenä tarkoituksena on tarjota kaikille käyttäjille paras mahdollinen käyttökokemus henkilön rajoituksista tai ominaisuuksista riippumatta. Uskomme, että saavutettava muotoilu tarjoaa lopulta paremman käyttökokemuksen kaikille, ja tästä syystä se onkin muotoiluprosessiemme (design) kiinteä osa.

Saavutettavuusstrategiamme voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: saavutettavuuden arviointi, suunnittelu ja toteutus. Näistä alueista vastaavat toiminnot ovat suunnittelu (design), kehitys (development), ja sisällöntuotanto (content creation), mutta todellisuudessa vastuu on meillä jokaisella. Jokaisen olisi hyvä ymmärtää mistä on kyse ja ottaa asia esille omissa projekteissaan, jotta palvelun saavutettavuus tulee varmistetuksi hyvissä ajoin.

1. Saavutettavuuden arviointi

Arvioimme digitaalisten palveluidemme nykytilaa aktiivisesti. Kartoitettavaa toki riittää: meillä Fortumilla on useita kymmeniä digitaalisia alustoja, palveluja ja sovelluksia, ja kun mukaan lasketaan vielä kaikkien eri maasivujemme web-sisältö, voidaan puhua jo tuhansista sisältösivuista.

Saavutettavuuden arviointi voi koskea jo olemassa olevaa palvelua tai uuden palvelun hankintavaihetta. Olemme rakentaneet sisäisiä työkaluja saavutettavuusarvioinnin tekemiseksi, sekä yksinkertaistaneet saavutettavuusohjeistusta siten, että se olisi mahdollisimman helppo sisäistää.

Olemassa olevan palvelun saavutettavuusarvioinnin löydökset tulee kirjata ylös ja mahdolliset puutteet tulee esittää nettisivuston tai palvelun yhteyteen liitettävässä saavutettavuusselosteessa. Saavutettavuusseloste on yksi digipalvelulain vaatimuksista ja lain voimaantulon myötä useiden verkkosivustojen alaosaan, yleensä footeriin, onkin alkanut ilmestyä linkkejä saavutettavuusselosteelle.

2. Saavutettavuuden suunnittelu

Suunnitteluvaiheessa hyödynnämme yhdessä määrittelemiämme oppeja, yleisiä käytäntöjä, sekä digitaalisen suunnittelun perusteita. Tietomme Fortumin digipalvelujen käyttökokemuksesta on karttunut parhaiten yhdessä asiakkaidemme kanssa lukuisissa käyttäjätesteissä ja haastatteluissa.

Nykyään digitaaliset palvelumme pilkotaan pieniin osiin (komponentteihin), jotka ovat ikään kuin rakennuspalikoita. Kokonaisuus rakentuu näistä palikoista – jokaiseen niistä on rakennettu sisälle Fortumin tyyli, ja jokaisen palikan toiminnallisuus ja komponenttien saavutettavuus on varmistettu.

Yksi esimerkki Fortumin rakennuspalikasta on yksinkertaiselta vaikuttava painike eli nappi, johon törmää nettisivuilla jatkuvasti. Nappi opastaa käyttäjää tekemään jonkin toiminnon helposti, kuten vaikkapa tallenna, tai kirjaudu sisään.

Fortumin Design Systemillä (Elemental) on keskeinen rooli saavutettavien digipalveluiden rakentamisessa. Se on eräänlainen kirjasto, johon on koottu kattavasti kaikki digitaalista suunnittelua ja toteutusta sekä saavutettavaa sisällöntuotantoa koskeva tietotaito. Elemental tarjoaa valmiita komponentteja digitaalisten palveluiden rakentamiseksi. Näistä yksittäisistä komponenteista rakentuvat meidän digitaaliset tuotteemme.

Fortum Design System kuvakaappaus
Design System on eräänlainen kirjasto, johon on koottu kattavasti kaikki digitaalista suunnittelua ja toteutusta sekä saavutettavaa sisällöntuotantoa koskeva tietotaito.

Saavutettavan suunnittelun tueksi on rakennettu Fortumin Accessibility Checklist (saavutettavuuden tarkistuslista), joka palvelee niin designin, kehityksen kuin sisällöntuotannonkin tarpeita. Tarkistuslista on yksi näyttävimmistä saavutettavuuden eteen tehdyistä töistä ja se on muotoiltu puhtaasti Fortumin lähtökohdista. Tarkistuslista perustuu WCAG:n saavutettavuusohjeistukseen, mutta pyrkii kertomaan asioista ymmärrettävän kielen lisäksi esimerkein ja tiivistäen, jotta ymmärrettävyys ja tehokkuus paranevat.

3. Saavutettavuuden toteutus

Toteutusvaiheessa kehittäjämme käyttävät samaa Fortumin Design Systemiä suunnittelijoiden kanssa, jolloin saavutettavuus on valmiiksi mietitty. Jokainen komponenttimme noudattaa WCAG-kriteerejä. Fortumilla saavutettavuus on huomioitu myös teknologisesta näkökulmasta. Yhtenä haasteena ovat komponenttikohtaiset vaatimukset sekä kontekstisidonnaisuus. Siksi saavutettavuuden toteutuminen on myös osaksi kehittäjän vastuulla. Fortumilla kehittäjiä ohjeistetaan tähän systemaattisesti ja projekteja tuetaan aktiivisesti.

Yksi oleellinen asia kehityksen näkökulmasta on huomioida WAI-ARIA määrittelyt. ARIA on tekninen ohjelmistokehys saavutettavuusstandardien toteuttamiseksi. ARIA antaa kehittäjille mahdollisuuden kuvailla käyttöliittymää rajoittuneille käyttäjille, esimerkiksi ruudunlukijoiden välityksellä.

Toteutusta seuraa oleellisena osana käytettävyyden arviointi ja testaus. Testauksen tarkoituksena on käytännön kautta osoittaa toteutuksen toiminnallisuus ja lopulta varmistaa saavutettavuus ja haluttu käyttökokemus.

Työ jatkuu: case brändiväri

Aina saavutettavuuden varmistaminen ei ole helppoa. Esimerkiksi Fortumin vihreä brändiväri (optimistic green) ei ole digitaalisissa palveluissa saavutettava valkoisen tekstin kanssa, koska värien keskinäinen kontrastisuhde ei ole riittävä. Värien riittävällä kontrastisuhteella pyritään varmistamaan värien riittävä erottuvuus eri tilanteissa ja eri käyttäjien tarpeet huomioiden. Riittävä kontrastisuhde on normaalilla tekstillä 4.5:1.

Värikoodien säätö, kuvakaappaus
Värien riittävällä kontrastisuhteella pyritään varmistamaan värien riittävä erottuvuus eri tilanteissa ja eri käyttäjien tarpeet huomioiden.

Koska keskeinen brändi värimme on laajasti käytössä lukuisissa yhteyksissä niin netissä kuin mobiilisovelluksissammekin, tuntui värin muuttaminen aika radikaalilta ratkaisulta. Asiaa ei helpottanut tietenkään sekään seikka, että kyseinen väri on keskeinen osa brändiämme, ikään kuin tunnusvärimme.

Onneksi värejä voidaan käyttää monella tapaa ja keinoja värien esittämiseen on lukuisia. Sen sijaan, että olisimme muuttaneet väriä, vähensimme sen merkitystä saavutettavuudelle kriittisissä yhteyksissä. Lopputuloksena on korjattu ja saavutettavuuskriteerit täyttävä sisältö värien kontrastin suhteen.

Vaikka työtä saavutettavien palveluiden parissa riittää, menemme nyt jatkuvasti oikeaan suuntaan ja parannamme askel askeleelta digipalveluidemme käyttökokemusta, kaikkien hyödyksi.

Mika Ylinen

Mika Ylinen

Lead Visual Designer
mika [piste] ylinen [ät] fortum [piste] com

Contact by email

Tilaa ForTheDoers-uutiskirje

Tilaa nyt

Uusimmat blogikirjoitukset ja artikkelit sähköpostiisi

Blog

ForTheDoers-blogi

Local projects

Bloggaajat