ForTheDoers-blogi

Miten Fortum hallitsee sähkön hintariskiä?

Kalle Kuokka 08 syyskuu 2022, 14:01

Keskustelu sähkömarkkinoista, sähkön riittävyydestä ja energiayhtiöiden taloudellisesta tilanteesta käy kuumana. Viime päivien avainsanoja ovat olleet johdannaispörssi ja siellä maksettavat vakuudet. Avaan tässä blogissani sitä, miten Fortum johdannaispörssissä toimii ja miksi?

Voimalinjoja

Sähkön tuottajat ja kuluttajat arvostavat sähkönhinnan ennustettavuutta. Useimmat sähköntuottajat myyvät tulevaa tuotantoaan etukäteen ja tätä toimintaa kutsutaan sähkön hintariskin suojaamiseksi. Suojaaminen on käytännössä sähkön hinnan lukitsemista etukäteen johdannaisilla Nasdaq Commodities -sähköpörssissä tai kahdenvälisin sopimuksin. Tällä hetkellä yhä suurempi osa suojaamisesta tehdään kahdenvälisin sopimuksin muiden yritysten kanssa. Pörssissä tehtävät suojaukset vaativat käteisvakuuksia, joiden logiikka on kuvattu tarkemmin täällä.

Kun esimerkiksi sähköntuottaja tietää suojaamisen ansiosta tuotteensa tulevan hinnan, pystyy se paremmin ennustamaan tulevaa kassavirtaansa ja suunnittelemaan toimintaansa ja investointejaan.

Fortum suojaa sähkönhintaa markkinariskien minimoinniksi

Fortumin suojaustoiminnan keskeinen periaate on markkinariskien minimointi. Yksiselitteisesti: Emme tee spekulatiivista kaupankäyntiä. Suojaukset tehdään useita vuosia etukäteen, näin turvataan tulevaisuuden kassavirrat ennakoitavalle tasolle.

Pohjoismaissa vesivoiman saatavuus on perinteisesti vaikuttanut merkittävästi sähkön hintaan. Niukkoina vesivuosina hinta on korkeampi ja runsassateisina se laskee. Jos olisimme vain päivittäisen spot-hinnan varassa, kassavirta voisi heitellä hyvinkin paljon.

Kuvassa 1 on esitetty Fortumin sähköstä saama hinta suojausten avulla verrattuna tilanteeseen, jossa tuotantoa ei olisi suojattu lainkaan. Ilman suojausta taloudellinen tuloksemme olisi heilahdellut paljon ja kassavirran ennustaminen olisi ollut liki mahdotonta.

Grafiikka toteutuneet hinnat

Fortum suojaa sekä tuotantoaan että ostojaan, mutta tuotannon suojausvolyymi on merkittävästi suurempaa. Suojattavassa sähkön tuotannossa ja kuluttajille myytävän kiinteähintaisen sähkön määrissä on iso kokoero, eivätkä myynnit ja ostot siksi netotu, kuten esimerkiksi joillakin pienemmillä sähköyhtiöllä.

Pohjoismaisen tuotantomme suojausasteet julkaisemme säännöllisesti osavuosikatsauksissa. Esimerkiksi viimeisimmässä katsauksessa kerroimme, että vuoden 2023 tuotannosta on suojattu 60 % hintaan 37 EUR/MWh. Fortumin periaate on, että koko tuotantoa ei suojata. Tämä siksi, että voimme varmistaa, että pystymme myös toimittamaan kaiken suojaamamme sähkön – myös silloin, kun vesivoimaa on vähän saatavilla tai jokin voimalaitos vikaantuu.

Fortumin johdannaissopimusten taustalla on omat voimalaitokset

Suojaaminen on pitkäjänteistä toimintaa. Esimerkiksi vuoden 2023 tuotantoa on Fortumissa ryhdytty myymään jo useita vuosia etukäteen. Suojausaste nousee tällöin vähitellen yli ajan kohti tavoitetasoaan ennen toimitushetkeä. Lopullinen suojaushinta muodostuu siis yli pidemmän aikavälin markkinahintaan tehtyjen yksittäisten kauppojen keskiarvosta. Vuonna 2020 sähkön hinta tukkumarkkinoilla vuodelle 2023 oli noin 25 euroa/MWh, kun taas tänä vuonna se on korkeimmillaan ollut 284 euroa/MWh. Viime aikojen markkinoiden vuoristoradassa olemme aktiivisesti ja oleellisesti pienentäneet Nasdaqissa olevaa suojauspositiotamme vakuusvaatimusten hallitsemiseksi.

Fortumin suojaustoiminnassa on hyvä muistaa, että kaikkien johdannaissopimustemme taustalla on aina oma sähköntuotanto ja omat voimalaitokset. Suojaamme vain sen verran, kuin pystymme varmasti toimittamaan kaikissa olosuhteissa.

Puuttuvat kristallipallot

Energiamarkkinat ovat ennennäkemättömässä tilanteessa, jonka juurisyy on sodassa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja energian käyttäminen aseena on johtanut Euroopassa energiakriisin. Energiahyödykkeiden, mukaan lukien sähkön, hinnat ovat nousseet moninkertaisiksi. Tilanne aiheuttaa vaikeuksia kuluttajille, yrityksille ja myös energian tuottajille. Esimerkiksi vuoden 2023 pohjoismaisen sähkön johdannaishinta on kuusinkertaistunut Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Tähän emme olleet varautuneet, eikä markkinaregulaatiota ole tehty tällaiseen markkinaan.

Sähköntuottajien haasteena ovat erityisesti sähköpörssien erittäin korkeiksi nousseet vakuusvaatimukset. Fortum on yksi pohjoismaisten markkinoiden suurimpia sähköntuottajia ja siksi tämä kysymys on meille erityisen tärkeä. Iso tuotantosalkku tuo mukanaan isot vakuusvaatimukset. Korkeimmillaan vakuusvaateemme olivat noin 5 miljardissa eurossa 26.8. päätöshintojen perusteella.

Viime kuukausien myllerrysten aikana moni on toivonut kristallipalloa, josta näkisi markkinan seuraavat käänteet. Sellaisia ei valitettavasti ole jaossa, vaan joudumme sietämään markkinoiden epävarmuutta. Toivomalla parasta, mutta varautumalla pahimpaan. Tätä varautumista ovat Suomen ja Ruotsin valtioiden suunnittelemat apupaketit energiayhtiöille. Ne vahvistavat rahoitusvalmiutta heilunnan keskellä ja antavat turvaa vuoristoradan mahdollisissa uusissa käänteissä.

Kalle Kuokka

Kalle Kuokka

Kalle Kuokka johtaa Fortumin johdannaiskauppayksikköä. Hänen vastuullaan on Fortumin hyödykejohdannaiskauppa sekä sähkönmyynti suurille yritysasiakkaille.

Blog

ForTheDoers-blogi