ForTheDoers-blogi

Kalakantojen vahvistaminen, kalastus ja vesivoimantuotanto mahtuvat samaan jokeen

Susanna Hyrkäs  ·  05 marraskuu 2021

Rakennettuihin jokiin liittyy monia erilaisia intressejä, joiden ympärillä olevilla tahoilla on erilaisia tarpeita ja tavoitteita. Me Fortumilla uskomme, että hyvä keskusteluyhteys eri sidosryhmien välillä on paras lähtökohta rakentavalle yhteistyölle kala-asioissa.

Taimenet kerääntyvät kiven alle koskessa.

Laajapohjainen osallistuminen on tärkeää, sillä asioissa ei ole yhtä oikeaa mielipidettä tai tavoitetta: joku toivoo jokiin enemmän kalastettavaa kalaa, toinen taas tarkastelee kalakantojen hyvinvointia puhtaasti ekologisesta näkökulmasta. Muiden luontonäkökohtien ja vesistön käytön tarpeet tulee huomioida. Samaan aikaan tarve vesivoimalle ja sen tarjoamalle säätövoimalle ei ole vähenemässä ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun vaatiessa uusiutuvien energiamuotojen käytön nopeaa lisäämistä. Näitä moninaisia tavoitteita meidän on yhdessä pyrittävä yhteensovittamaan.

Tuloksellista yhteistyötä Oulujoella jo vuosikymmenten ajan

Kalakantojen vahvistaminen, kalastus sekä kotimaisen uusiutuvan sähkön tuotanto vesivoimalla mahtuvat kaikki samaan jokeen. Yhteistyöllä on vuosien mittaan saatu aikaan hyviä tuloksia, jotka kannustavat jatkamaan.

Esimerkkinä onnistuneesta yhteistyömallista voidaan mainita Oulujoen moninaiskäyttösopimus, jossa mukana ovat Fortumin lisäksi Oulun energia, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset sekä Oulujoen vesistöalueen kunnat. Jo lähes 25 vuoden ajan jatkuneen yhteistyön aikana on toteutettu kuntien aloitteista erilaisia hankkeita vesistön virkistyskäytön ja ympäristön parantamiseksi. Yhteistyömalli on koettu paikallisesti erittäin hyväksi, sillä hankkeita tehdään nimenomaan alueellisista lähtökohdista, kuntien toiveisiin vastaten.

Ratkaisuja vaelluskalojen hyväksi täytyy etsiä joki- ja voimalaitoskohtaisesti

Vaelluskalojen luonnonkierron vahvistaminen ei ole yksiselitteistä: jokainen joki ja voimalaitos on omanlaisensa eivätkä samat ratkaisut toimi kaikkialla. Vaellusyhteyden avaaminen on vain yksi osa kokonaisuutta; lisäksi tarvitaan mm. sopivia lisääntymisalueita ja elinympäristöjä kaloille sekä kalojen tulee löytää padon ohitusratkaisu. Huomiota tulee kiinnittää koko elinkiertoon.

Meille on tärkeää tehdä vaelluskalatoimenpiteitä siellä, missä elinkierron vahvistamiselle on parhaat edellytykset. Tuoreena esimerkkinä tästä on Leppikosken vesivoimalaitoksella tänä syksynä käyttöön otettu hydraulinen kalasydän-kalatie, jonka avulla pyritään vahvistamaan mm. uhanalaisen järvitaimenen luonnonkiertoa voimalaitoksen ympäristössä Hyrynsalmen reitillä. Vaellusyhteyden avaaminen juuri täällä oli perusteltua sen ekologisen potentiaalin vuoksi. Kansallisen kalatiestrategian Oulujoen vesistön kärkikohteet sijaitsevat Hyrynsalmen reitillä, missä on vaelluskalojen luontaiselle elinkierrolle välttämättömiä elin- ja lisääntymisympäristöjä.

Oikeita toimenpiteitä tutkimustietoon pohjautuen – tavoitteena vesistöjen hyvä tila vesivoiman tuotantoedellytykset huomioiden

Vaelluskalojen luonnonkierron vahvistaminen on pitkäjänteistä työtä, jossa onnistumisen todennäköisyydet kasvavat kokemuksen myötä ja tutkimustiedon karttuessa. Lisää tutkimusta aiheesta tarvitaan edelleen, ja voimayhtiöt ovat osaltaan sitä tukemassa. Fortum on mukana rahoittamassa Luonnonvarakeskuksen toteuttamaa Sateenvarjo III -nimellä kulkevaa monivuotista hankekokonaisuutta, joka tähtää vaelluskalakantojen elvyttämiseen rakennetuissa joissa. Hankekokonaisuus on jatkoa kahdelle aiemmalle vastaavalle tutkimuskokonaisuudelle.

Vesistöjen hyvä tila on Fortumille erittäin tärkeä tavoite ja olemme sitoutuneet tekemään vapaaehtoisia toimia sen hyväksi myös jatkossa. Samalla tulee ottaa huomioon vesivoiman tuotantoedellytykset vesistöissä, ja sitä kautta myös vesivoiman merkittävä rooli kansallisella tasolla Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Vesivoiman rooli energiapaletissa on tulevaisuudessa entistä keskeisempi sen tarjoaman säätövoiman vuoksi – joustoa tarvitaan, kun sähköjärjestelmään tulee entistä enemmän säästä riippuvaista tuotantoa.

Susanna Hyrkäs

Susanna Hyrkäs

Vesivoiman ympäristöpäällikkö
susanna [piste] hyrkas [ät] fortum [piste] com

New contract

Lue lisää joustavasta energiajärjestelmästä

Blog

ForTheDoers-blogi

Local projects

Bloggaajat

Fish migration

Mukana kalan vaelluksella