Tutustu Loviisan voimalaitoksen Meidän ympäristömme 2021 -raporttiin

Loviisan voimalaitoksen ympäristöraportti: Meidän ympäristömme 2021

In English

Puhtaan energian tuotanto ja kestävä kehitys ovat Fortumin strategian ytimessä. Vuonna 2021 Loviisan voimalaitos tuotti sähköä ilman hiilidioksidipäästöjä yhteensä 8,2 TWh (netto). Se vastaa reilua kymmentä prosenttia Suomen sähköntuotannosta.

Loviisan voimalaitoksen ja hiilidioksidivapaan ydinvoiman rooli puhtaan energian tuottajana on ilmastonmuutoksen hillinnässä merkittävä. Ydinvoiman elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat samaa tasoa kuin tuuli-, vesi- ja aurinkovoimalla.

Loviisan ydinvoimalaitoksen sähköntuotannolla vältetään Suomessa vuosittain noin 6 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöt ilmakehään verrattuna siihen, että vastaava määrä tuotettaisiin fossiilisilla polttoaineilla.

COVID-19-pandemian puhkeamisen jälkeen tärkein tehtävämme on ollut oman henkilöstön ja urakoitsijoiden työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden takaaminen sekä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen.

Loviisan voimalaitoksen turvallisuustekninen kunto säilyi hyvänä, ja sekä tuotanto että laitteiden käytettävyys olivat erittäin korkealla tasolla. Hyvä laitosturvallisuus on työntekijöiden ja ympäristön kannalta turvallisen ja tehokkaan toiminnan ehdoton edellytys ja merkki ammattitaidosta.

Vuonna 2021 pysyimme ympäristövaikutusten osalta kaikilta osin lupaehtojen rajoissa.

Säteilyturvallisuus

Loviisan voimalaitoksen henkilökunnan vuotuinen kollektiivinen säteilyannos oli vuonna 2021 laitoksen käyttöhistorian matalin. Tämä osoittaa, että pitkäjänteinen työ säteilyturvallisuuden saralla tuottaa hyviä tuloksia.

Radioaktiivisten aineiden päästöt ympäristöön olivat vuonna 2021 aiempien vuosien tapaan huomattavasti alle ydinvoimalaitoksen päästöille asetettujen rajojen.

Päästö- ja meteorologisten tietojen avulla arvioitu ympäristön asukkaan saama säteilyannos oli noin 0,2 % asetetusta annosrajasta. Loviisan voimalaitokselta peräisin olevien radioaktiivisten aineiden ympäristön asukkaille aiheuttama säteilyannos muodosti vain vähäisen lisäyksen verrattuna muista lähteistä (kuten esimerkiksi radon ja lääketiede) saatuun säteilyannokseen.

Voimalaitoksen ympäristössä toteutettavan säteilyvalvontaohjelman avulla havaittiin satunnaisesti laitokselta peräisin olevia radionuklideja, mutta havaitut pitoisuudet olivat hyvin pieniä.

Jätehuolto

Loviisan voimalaitoksella jätehuolto koostuu kahdesta eri osa-alueesta: ei-valvonta-alueen ja valvonta-alueen jätehuollosta. Kaikki valvonta-alueella syntyvät jätteet käsitellään radioaktiivisena. Valvonta-alueen ulkopuolella syntyvä jäte voidaan käsitellä tavanomaisen teollisuuslaitoksen jätteiden tapaan.

Jätteen syntyä pyritään ehkäisemään ja kierrätettävän jätteen osuutta kasvattamaan. Vuonna 2021 voimalaitokselta toimitettiin muualle käsiteltäväksi jätteitä noin 695 tonnia. Voimalaitokselta pois viedystä jätteestä kaatopaikalle päätyi 22 %, hyödynnettäväksi joko materiaalina tai energiana 56 %. Vaarallisena jätteenä käsiteltiin 14 %.

Valvonta-alueella syntyvät jätteet lajitellaan karkeasti kolmeen osaan: matala-aktiiviset jätteet (huoltojätteet), keskiaktiiviset jätteet (nestemäinen jäte) ja korkea-aktiivinen jäte (käytetty polttoaine). Huoltojätteet vapautetaan valvonnasta ei-aktiivisena tavanomaisen jätehuollon piiriin tai loppusijoitetaan voimalaitosalueella 110 metrin syvyydessä sijaitsevaan loppusijoitustilaan. Myös nestemäiset kiinteytetyt jätteet loppusijoitetaan loppusijoitustilaan.

Tehokkaan lajittelun ja pakkaamisen ansiosta vuonna 2021 huoltojätettä meni loppusijoitukseen pieni osuus. Nestemäinen jäte puhdistetaan, ja johdetaan mereen, tai varastoidaan, kiinteytetään betoniin ja loppusijoitetaan. Käytetty polttoaine varastoidaan odottamaan loppusijoitusta Eurajoelle.

Jäähdytysvesi

Voimalaitoksen merkittävin ympäristövaikutus on jäähdytysveden aiheuttama lämpökuorma mereen, sillä laitoksen läpi kulkiessaan jäähdytysvesi lämpenee noin 10 astetta. Käytännössä kaksi kolmasosaa reaktorin tuottamasta lämpöenergiasta päätyy jäähdytysveden mukana mereen. Lämpötilamittausten mukaan purkuvesi kohottaa meriveden lämpötilaa kasvukaudella noin 1–2,5 astetta yhden–kahden kilometrin etäisyydellä purkupaikasta.

Jäähdytysveden purkualue pysyy sulana läpi talven. Sulan ja heikon jään alueen koko riippuu talven lämpötiloista. Voimalaitos käytti vuoden 2021 aikana merivettä jäähdytykseen yhteensä noin 1 394 miljoonaa m3 ja sen aiheuttama lämpökuorma mereen oli 57 337 terajoulea.

Ympäristöluvan mukaan jäähdytysvettä saa johtaa mereen enintään 1 800 milj. m3 vuodessa ja 56 m3/s. Jäähdytysveden mukana mereen johdettava lämpömäärä saa puolestaan olla enintään 60 000 terajoulea vuodessa. Luvan määrittelemiä raja-arvoja ei ylitetty vuonna 2021.

Käyttövesi

Voimalaitoksen tarvitsema prosessi- ja talousvesi otetaan Lappominjärvestä, joka sijaitsee noin 5 kilometriä pohjoiseen voimalaitokselta.

Otettu vesi puhdistetaan ennen käyttöä vesilaitoksella. Prosessivedeksi menevä vesi käsitellään lisäksi täyssuolanpoistolaitoksella. Vuonna 2021 Lappominjärvestä otettiin vettä yhteensä noin 137 841 m3.

Käyttöveden ottoluvan mukaan voimalaitokselle saa ottaa järvestä vettä enintään 180 m3/h lyhytaikaisesti ja enintään 150 m3/h neljännesvuosittain.

Jätevedet

Syntyvät talousjätevedet käsitellään voimalaitosalueen biologis-kemiallisella jätevedenpuhdistamolla, jonne vuonna 2021 johdettiin jätevettä noin 18 375 m³.

Ympäristöluvan mukaan talousjätevedet on puhdistettava niin, että mereen johdettavien jätevesien biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) on enintään 15 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuus enintään 0,7 mg/l vuosikeskiarvoina laskettuina. Puhdistustehon on oltava molempien suureiden osalta vähintään 90 %.

Tarkkailutulosten mukaan puhdistamolla päästiin lupaehdon mukaisiin tuloksiin: puhdistetun jäteveden biologinen hapenkulutus oli vuonna 2021 keskimäärin 1,4 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuus 0,16 mg/l. Talousjätevesien aiheuttama kuormitus vuonna 2021 oli 3,1 kg fosforia, 654 kg typpeä ja 179 kg kiintoainetta.

Voimalaitoksen ympäristöluvassa ei ole asetettu raja-arvoja prosessijätevesien kuormitukselle. Prosessijätevesien aiheuttamaa ravinnekuormitusta seurataan kuitenkin tarkkailuohjelman mukaisilla näytteillä.

Prosessijätevesien aiheuttama kuormitus vuonna 2021 oli 5,6 kg fosforia, 1279 kg typpeä ja 40 kg kiintoainetta. Loviisan voimalaitoksen osuus Hästholmenin lähimerialueen kokonaiskuormituksesta oli vuonna 2021 fosforin osalta n. 1 % ja typen osalta n. 5 %.

Ympäristöpoikkeamat

Loviisan voimalaitoksella ei tapahtunut vuonna 2021 luparajaylityksiä eikä muita lupaehtorikkomuksia.

Avainluvut 2021

Työturvallisuus
Chevron down
Työtapaturmat 2021 2020

Oma henkilökunta

Ulkopuolinen henkilökunta

1 kpl

3 kpl

1 kpl

2 kpl

Havaintoilmoitukset 1 440 1 380

 

Henkilöstö
Chevron down
  2021 2020
Oma henkilöstö 532 525

  josta määräaikaisia

  naisia

  miehiä

3 %

15 %

85 %

3 %

15 %

85 %

Laitoksen ulkopuolinen henkilöstö    

  Fortumin tekninen tuki Espoossa

  Vakituiset urakoitsijat

  Kesätyöntekijät

  Ulkopuolinen henkilöstö vuosihuolloissa

70

100

82

650

170

100

81

Noin 800

Päästöt
Chevron down
Päästöt ilmaan 2021 2020 Sallittu vuosipäästö
Jalokaasut, TBq (Kr-87 ekviva­lentti) 5,5 5,1 14 000
Jodi, TBq (I-131 ekviva­lentti) 0,0000006 0,0000005 0,22
Päästöt veteen      
Jäähdy­tysvesi, milj.m³ 1 394 1 328 1 800
Lämpö­kuorma mereen, TJ 57 337 54 568 60 000
Tritium, TBq 14,3 16,1 150
Muut radio­ak­tii­viset nuklidit, TBq 0,0001 0,0002 0,89
Jätevedet
Chevron down
Talous­vesien aiheuttama vuosi­kuor­mitus 2021 2020
Biolo­ginen hapen­ku­lutus, kg 26 66
Kemial­linen hapen­ku­lutus, kg 195 655
Fosfori, kg 3,1 3,1
Typpi, kg 654 932
Kiintoaine, kg 179 180
Talous­jä­te­ve­si­määrä, m3 18 375 19 443
Proses­si­jä­te­vesien aiheuttama vuosi­kuor­mitus    
Fosfori, kg 5,6 2,3
Typpi, kg 1 279 929
Kiintoaine, kg 40 74
Proses­si­jä­te­ve­si­määrä, m3 225 315 218 580
Auringonlasku metsän puiden lomassa

Ydinvoima Fortumissa

Energy production
Luotet­tavaa tuotantoa

Ydinvoi­ma­toi­min­tamme tärkein tehtävä on tuottaa sähköä turval­li­sesti, luotet­ta­vasti ja kilpai­lu­ky­kyi­sesti lyhyellä ja pitkällä aikavä­lillä noudattaen ydin- ja sätei­ly­tur­val­li­suuden, jätteiden turval­lisen käsit­telyn ja ydinai­neiden valvonnan periaat­teita.

Safety
Jatkuvan paran­ta­misen periaate

Toimin­tamme perustuu korkea­ta­soiseen turval­li­suus­kult­tuuriin ja laatuun sekä jatkuvaan paran­ta­miseen.

Earth globe
Kansain­vä­li­sesti arvos­tettu osaaja

Turval­li­suuden ja kilpai­lu­kyvyn edelly­tyksenä on oman osaami­semme jatkuva pitäminen alan kärjessä. Ydinvoi­ma­pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­tamme nojaa tähän huippuo­saa­miseen, ja asiakkaat ovat tuotta­miemme ratkai­sujen keskiössä.

Nuclear power

Loviisan voimalaitos