Loviisan voimalaitoksen pääteemat

Tapamme toimia Loviisassa

Olemme tehneet Loviisan voimalaitoksella pitkäjänteisesti töitä täyttääksemme ydinalalle asetetut vaatimukset. Voimalaitoksen johto valitsi vuonna 2019 laitoksen pääteemoiksi Hyvät työkäytännöt Varma - Tarkkaile, ilmoita Toimi Taito - Paloriskien minimointi Turva. Loviisan voimalaitoksen pääteemat tukevat turvallisuuskulttuuria sekä jatkuvan parantamisen periaatettamme. Teemojen mukaiset mukaiset toimintatavat ovat keskeisiä myös syksyn vuosihuolloissa.

"Meidän jokaisen työllä on merkitystä laitoksen menestyksen kannalta"

- Satu Katajala, voimalaitosjohtaja

Varma - hyvien työkäytäntöjen varmistaminen

Tämän teeman kehittämiskohteita ovat muun muassa työn tekemisen vastuiden varmistaminen, laitoksella tehtävät rajaukset ja merkinnät sekä työn varmennusmenetelmien (esim. aloitus- ja lopetuspalaverit) tehokkaampi hyödyntäminen.

Rajaukset ja merkinnät

 • Systemaattiset menettelyt laitoksen kaikkiin rajaus- ja merkintätarpeisiin
 • Työkohteiden rajaukset ja merkinnät
 • Prosessilaitteiden käytettävyyden varmistaminen
 • Työturvallisuuteen, paloturvallisuuteen, säteilysuojeluun ja irtokappaleiden hallintaan liittyvät rajaukset ja merkinnät
 • Informaation saatavuuden parantaminen
 • Kylttien ja rajaustarvikkeiden helpon saatavuuden sekä menettelyjen jalkautumisen varmistaminen

Tavoitteenamme on jatkaa vuonna 2019 käynnistettyjä menettelyitä kaikkien laitoksella tehtävien rajausten ja merkintöjen yhdenmukaistamiseksi ja parantamiseksi. Vuonna 2020 keskitytään ovimerkintöihin sekä lisätään työkohteiden rajausvälineistön määrää ja parannetaan niiden sijoittelua.

Laitoksen tavoitteena on tukea työn laadukasta suorittamista, pienentää laitoksen baclogia eli tekemättömien töiden määrää sekä parantaa hyviä työkäytäntöjä kaikessa toiminnassa. Aloitus- ja lopetuspalaverit sekä oman ja toisen työn varmentaminen ovat oleellinen osa hyviä työkäytäntöjä.

" Laadukas töiden suorittaminen on turvallisuuden ja luotettavuuden perusta" 

- Anssi Laakso kunnossapitoyksikön päällikkö

Taito - Tarkkaile, ilmoita, toimi

Taito -teeman tavoite on laitoksen tilan, siisteyden ja järjestyksen parantaminen. Kaikkia kannustetaan tekemään havaintoja sekä puuttumaan poikkeamiin paikan päällä. Havainnointi ja epäkohtiin puuttuminen on jokaisen laitoksella työskentelevän henkilön velvollisuus.

Siisteyden ja järjestyksen tavoitetaso

 • Tavoitetason määrittely on aloitettu 5S-mallin pilottina erityyppisiin laitostiloihin
 • 5S-mallin tavoitteena on parantaa Loviisan voimalaitoksen siisteys- ja järjestystasoa sekä lisätä toiminnan tehokkuutta.

5T-malli Lovii­sassa

 • Tavoitetason määritys
 • Turhan materiaalin poistaminen
  - Poista kaikki turhat työkalut, tarvikkeet ja materiaalit tilasta. Vain tarpeellinen jätetään.
 • Tarpeellisen materiaalin oikeaoppinen varastointi
  - Kaikki huonetilassa varastoitavat tarvikkeet ja materiaalit tulee säilyttää niille varatuissa paikoissa organisoidusti.
 • Tilojen siistiminen vastaamaan tavoitetasoa
  - Tila, työkohde ja sen sisältämät kiinteät ja muut tilaan kuuluvat laitteet puhdistetaan säännöllisesti.
 • Tavoitetason ylläpitäminen vuoden ympäri
  - Tilan kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti sekä ylläpidetään siisteyttä ja järjestystä.

5T-mallin tavoitteena on parantaa Loviisan voimalaitoksen siisteys- ja järjestystasoa sekä lisätä toiminnan tehokkuutta.

Havainnointi ja raportointi

 • Havainnointia tehdään määriteltyä tavoitetasoa vasten
 • Poikkeamiin puuttuminen paikan päällä (esimerkiksi öljyläikkien pyyhkiminen sekä ylimääräisen tavaran ja roskien vieminen niille kuuluviin paikkoihin).
 • Poikkeamista raportoidaan laitoksen menettelyjen mukaisesti: Havaintoraportti (HARA), Havaintoilmoitus ja Palvelupyyntö.
 • Vika havaittu –laput paikoilleen ja vanhojen lappujen poistaminen.

Aluevastuujako

 • Nimetään vastuulliset henkilöt erikseen määriteltyihin laitoksen tiloihin. Heidän tehtävänään on varmistaa tilojen siisteys ja järjestys.
 • Aluevastuujako aloitetaan pilotoimalla toimintaa muutamissa laitoksen tiloissa, jonka jälkeen menettelyä laajennetaan kokemusten perusteella.

Paloriskien minimointi

TURVA-teeman tavoite on laitoksen paloturvallisuuteen ja palontorjuntajärjestelyihin liittyvien työkäytäntöjen, menettelyjen ja hallintamallien parantaminen ja kehittäminen. Lisäksi ohjelmalla parannetaan laitoksen rakenteellista paloturvallisuutta.

Turva -teeman kehityskohteet:

 • Paloriskitietoisuuden lisääminen: palokuormien ja prosessivuotojen tunnistaminen sekä poikkeamiin puuttuminen
 • Palokuormien hallintaan ja varastointiin liittyvien menettelyjen muutokset
 • Varastointi- ja säilytyspaikkoihin liittyvät ennakkohyväksynnät ja luvitusmenettelyt
 • Tulitöihin liittyvien menettelyjen päivittäminen ja suojatun alueen tulityöpaikkojen määrän minimointi