Loviisan voimalaitoksen pääteemat

 

Varma-taito-turva

 

Tapamme toimia Loviisassa

Teemme Loviisan voimalaitoksella jatkuvasti ja pitkäjänteisesti töitä täyttääksemme ydinalalle asetetut vaatimukset. Voimalaitoksen johto on määritellyt laitoksen pääteemoiksi Varma (hyvät työkäytännöt),  Taito (Tarkkaile, ilmoita, Toimi) ja Turva (paloriskien minimointi)

Loviisan voimalaitoksen pääteemat tukevat turvallisuuskulttuuria sekä jatkuvan parantamisen periaatettamme. Teemojen mukaiset mukaiset toimintatavat ovat keskeisiä myös syksyn vuosihuolloissa.

"Meidän jokaisen työllä on merkitystä laitoksen menestyksen kannalta"

- Satu Katajala, voimalaitosjohtaja

Varma - hyvien työkäytäntöjen varmistaminen

Loviisan voimalaitoksen tavoitteena on tukea työn laadukasta suorittamista, pienentää laitoksen baclogia eli tekemättömien töiden määrää sekä parantaa hyviä työkäytäntöjä kaikessa toiminnassa. Aloitus- ja lopetuspalaverit sekä oman ja toisen työn varmentaminen ovat oleellinen osa hyviä työkäytäntöjä.

" Laadukas töiden suorittaminen on turvallisuuden ja luotettavuuden perusta" 

- Anssi Laakso kunnossapitoyksikön päällikkö

Aloitus- ja lopetuspalaverit

Aloituspalaverin tarkoituksena on, että vältetään mahdolliset väärinymmärrykset.  Aloituspalaverilla varmistetaan, että kaikki ymmärtävät kyseessä olevan työn:

 • oikeanlaisen suoritustavan (roolitus)
 • laajuuden ja vaikutukset esim. eri prosessijärjestelmiin (ydinturvallisuus)
 • eri vaiheet sekä mahdolliset vaarat

Myös työhön liittyvät varotoimenpiteet ja mahdolliset turvallisuuteen liittyvät tekijät tulee olla tiedossa. 

Lopetuspalaveri on oppimistapahtuma, jonka tarkoituksena on jakaa ja välittää tietoa mm:

 • mikä työssä meni hyvin 
 • missä onnistuttiin 
 • millä osa-alueilla on kehittämisen tarvetta 

Lopetuspalaverien avulla työ voidaan tehdä tulevaisuudessa tehokkaammin, turvallisemmin ja ehkäistä ongelmallisten tapahtumisen toistumista. 

Rajaukset ja merkinnät

 • Systemaattiset menettelyt laitoksen kaikkiin rajaus- ja merkintätarpeisiin
 • Työkohteiden rajaukset ja merkinnät
 • Prosessilaitteiden käytettävyyden varmistaminen
 • Työturvallisuuteen, paloturvallisuuteen, säteilysuojeluun ja irtokappaleiden hallintaan liittyvät rajaukset ja merkinnät
 • Informaation saatavuuden parantaminen
 • Kylttien ja rajaustarvikkeiden helpon saatavuuden sekä menettelyjen jalkautumisen varmistaminen

Tavoitteenamme on jatkaa viime vuonna käynnistettyjä menettelyitä kaikkien laitoksella tehtävien rajausten ja merkintöjen yhdenmukaistamiseksi ja parantamiseksi. Vuonna 2020 keskitytään ovimerkintöihin sekä lisätään työkohteiden rajausvälineistön määrää ja parannetaan niiden sijoittelua.

Työkohteiden rajaamisella ja merkitsemisellä saavutetaan etuja työkohteen näkyvyyden ja sinne löytämisen kannalta.

hyva-tyokohde

 

 

 

 

 

Taito - Tarkkaile, ilmoita, toimi

Taito -teeman tavoite on laitoksen tilan, siisteyden ja järjestyksen parantaminen. Kaikkia kannustetaan tekemään havaintoja sekä puuttumaan poikkeamiin paikan päällä. Havainnointi ja epäkohtiin puuttuminen on jokaisen laitoksella työskentelevän henkilön velvollisuus.

Siisteyden ja järjestyksen tavoitetaso

 • Tavoitetason määrittely on aloitettu 5S-mallin pilottina erityyppisiin laitostiloihin
 • 5S-mallin tavoitteena on parantaa Loviisan voimalaitoksen siisteys- ja järjestystasoa sekä lisätä toiminnan tehokkuutta.

5S on Japanissa kehitetty työpaikkojen organisointiin ja työmenetelmien standardointiin keskittyvä menetelmä, jonka tavoitteena on kasvattaa työn tuottavuutta.

Työn tuottavuus lisääntyy parantamalla laatua ja turvallisuutta sekä luomalla visuaalisesti miellyttävä ja tehokas työpaikka.

Havainnointi ja raportointi

 • Havainnointia tehdään määriteltyä tavoitetasoa vasten
 • Poikkeamiin puuttuminen paikan päällä (esimerkiksi öljyläikkien pyyhkiminen sekä ylimääräisen tavaran ja roskien vieminen niille kuuluviin paikkoihin).
 • Poikkeamista raportoidaan laitoksen menettelyjen mukaisesti: Havaintoraportti (HARA), Havaintoilmoitus ja Palvelupyyntö.
 • Vika havaittu –laput paikoilleen ja vanhojen lappujen poistaminen.

Aluevastuujako

 • Nimetään vastuulliset henkilöt erikseen määriteltyihin laitoksen tiloihin. Heidän tehtävänään on varmistaa tilojen siisteys ja järjestys.
 • Aluevastuujako aloitetaan pilotoimalla toimintaa muutamissa laitoksen tiloissa, jonka jälkeen menettelyä laajennetaan kokemusten perusteella.

Turva - Paloriskien minimointi

TURVA-teeman tavoite on laitoksen paloturvallisuuteen ja palontorjuntajärjestelyihin liittyvien työkäytäntöjen, menettelyjen ja hallintamallien parantaminen ja kehittäminen. Lisäksi ohjelmalla parannetaan laitoksen rakenteellista paloturvallisuutta.

Turva -teeman kehityskohteet:

 • Paloriskitietoisuuden lisääminen: palokuormien ja prosessivuotojen tunnistaminen sekä poikkeamiin puuttuminen
 • Palokuormien hallintaan ja varastointiin liittyvien menettelyjen muutokset
 • Varastointi- ja säilytyspaikkoihin liittyvät ennakkohyväksynnät ja luvitusmenettelyt
 • Tulitöihin liittyvien menettelyjen päivittäminen ja suojatun alueen tulityöpaikkojen määrän minimointi