Tarastenjärven materiaalin kierrätys- ja käsittelykeskus

Tarastenjärven materiaalien kierrätys- ja käsittelykeskus -hanke

 

Fortum suunnittelee perustavansa uuden materiaalien kierrätys- ja käsittelykeskuksen Tampereen Tarastenjärven alueelle,  jossa toimii jo nykyisellään muun muassa Tammervoiman hyötyvoimalaitos sekä Pirkanmaan Jätehuollon jätekeskus. Uuden keskuksen suunnittelutyötä varten Fortum on tehnyt Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunnalle varauspyynnön 9,5 hehtaarin alueesta.

Kiertotalouden keskittymä

Tarastenjärven alueella on entuudestaan kierrätys- ja ympäristöhuollon liiketoimintaa. Sijoittamalla materiaalien kierrätyskeskuksen alueelle pystymme kierrättämään Pirkanmaalla syntyviä jätemateriaaleja vastuullisella tavalla.

Materiaalien kierrätys

Materiaalikeskuksessa käsiteltäisiin tavanomaisia jätteitä. Kaikki keskukseen vastaanotettavat materiaalit ohjataan hyötykäyttökohteisiin tai muihin vastaanottopaikkoihin.

Avoimuus

Tiedotamme hankkeen etenemisestä aktiivisesti ja tahdomme toimia tiiviissä vuorovaikutuksessa hankkeisiin liittyvien sidosryhmien ja naapuruston kanssa.

Miksi Tampere ja Tarastenjärven alue?

Jätteiden määrän minimoiminen, turvallinen käsittely ja kiertotalouden edistäminen ovat olennainen osa Fortumin liiketoimintamallia. Kestävän kehityksen näkökulmasta jätemateriaaleja ei pitäisi kuljettaa pitkiä matkoja. Tampereen seutukunta on Suomen toiseksi suurin talousalue, jossa syntyy merkittäviä määriä kierrätettäviä sekä energiana hyödynnettäviä materiaaleja.

Tarastenjärven alueella on entuudestaan kierrätys- ja jäteliiketoimintaa ja alueesta on muodostumassa kiertotalouden keskittymä. Uskomme, että sijoittamalla materiaalien kierrätyskeskuksen alueelle, pystymme kierrättämään Pirkanmaalla syntyviä jätemateriaaleja mahdollisimman vastuullisella tavalla sekä palvelemaan Tampereen seudulla sijaitsevia asiakkaitamme entistä paremmin.

Mitä materiaalikeskuksessa käsiteltäisiin?

Materiaalikeskuksessa käsiteltäisiin tavanomaisia jätteitä, kuten rakennus- ja saneeraustoiminnassa sekä kaupan ja teollisuuden toiminnoissa muodostuvia materiaaleja. Ensisijaisesti materiaalit tullaan hyödyntämään kierrätysmateriaalina ja toissijaisesti energiana. Lisäksi materiaalikeskuksessa otettaisiin vastaan ja ohjattaisiin uudelleen käyttöön kierrätettäväksi romumetallia, teollisuuden lietteitä ja sakkoja, kuonia ja tuhkia. Lisäksi keskuksessa varauduttaisiin ottamaan vastaan pieniä määriä vaaralliseksi luokiteltavia jätejakeita, joita saattaa olla esimerkiksi purkukohteesta tulevassa kuormassa epäpuhtautena. Nämä jakeet toimitettaisiin asianmukaisen ympäristöluvan omaavaan laitokseen käsiteltäväksi.

Miten hanke vaikuttaa Tarastenjärven alueeseen?

Hanke vaikuttaa lähinnä maisemaan ja jonkin verran liikennemääriin. Suunniteltujen toimintojen vaikutukset ympäristöön ovat varsin vähäiset, mikä varmistetaan suunnittelemalla alueen toiminnat viranomaisten ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Fortum tiedottaa hankkeesta aktiivisesti lähialueen asukkaille muun muassa asukaskirjein sekä järjestämällä yleisötilaisuuksia hankkeen edetessä. 

Suunnitellut toiminnot pähkinänkuoressa

Tarastenjärven ilmakuva

 

Ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkaisi aikaisintaan alkuvuodesta 2020 tarvittavien lupien myötä. Toteutuminen edellyttää mm. ympäristölupaa Tampereen kaupungilta. Ensimmäisessä vaiheessa materiaalin murskaukseen, seulontaan, lajitteluun ja pakkaukseen käytettävä toiminta-alue kattaisi 4,5 hehtaaria. Materiaalia käsiteltäisiin tällöin korkeintaan 20 000 tonnia vuodessa.

Mikäli hanke etenisi suunnitelmien mukaisesti ja kierrätysmarkkinat sekä liiketoimintamme kehittyisivät ennakoidusti, olisi Fortum kiinnostunut laajentamaan käsittelykeskusta tulevien vuosien aikana. Alueen mahdollinen lisärakentaminen ja käsittelymäärien kasvattaminen tehtäisiin vaiheittain ja tarpeen mukaan, 1-2 hehtaaria kerrallaan. Toiminta-alue voisi laajennuksen myötä olla enimmillään noin 9,5 hehtaarin kokoinen ja käsiteltävien materiaalien määrä korkeintaan 100 000-200 000 tonnia vuodessa. Laajentamiseen tarvittaisiin myös erillinen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa. Tämän lupaprosessin aikana hankkeen ympäristövaikutukset arvioitaisiin uudelleen vielä tarkasti.

Ota yhteyttä!

Haluatko kysyä tai antaa palautetta hankkeesta? Jättämällä yhteystietosi vastaamme viestiisi.

Lisätietoja hankkeesta:

Antti Tiri

Projektipäällikkö
Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminta
Puhelin: 010 75 51 474
antti.tiri@fortum.com