YritysVakaa-avtalsvillkor

Den el som levereras enligt detta avtal är fri från CO2-utsläpp och den levererade mängden elenergi produceras enligt kriterierna för Fortum Carbon Free-miljömärkning. Produktionen av el orsakar inga koldioxidutsläpp i atmosfären. Kriterierna för Fortum Carbon Free-miljömärkningen finns till allmänt påseende på adressen www.fortum.fi/yritysasiakkaat.

Om kunden mot en tilläggsavgift har valt att den el som levereras är 100 % förnybar vattenel verifieras elens ursprung enligt det europeiska systemet för ursprungsgaranti, Guarantee of Origin.

All den el som Fortum Markets Oy säljer köps på elbörsen Nord Pool och av småproducenter av el. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i elens ursprung samt i dess verifiering genom att meddela om ändringarna till kundens faktureringsadress en månad innan de träder i kraft. Mer information finns här: www.fortum.fi/alkupera.

Vid ingående av avtal har Fortum rätt att kontrollera kundens kreditvärdighet. Om det visar sig att det finns brister i kreditvärdigheten kan Fortum för att säkerställa sina fordringar av kunden kräva en godtagbar säkerhet eller förhandsbetalning.

 

1 AVTALETS LÄNGD OCH UPPSÄGNING

Fortum YritysVakaa-elavtalet är ett tidsbundet avtal som är i kraft den utsatta tid som nämns i avtalsbekräftelsen. Den tidsbundna inledningsperioden och inledningspriset i fråga tillämpas endast en gång för samma kund och förbrukningsställe. Efter detta gäller avtalet tills vidare. Avtalet upphör till följd av uppsägning eller hävning. Uppsägningstiden i det tills vidare gällande avtalet är tre månader för bägge parter. Om kunden säger upp avtalet ska det ske per e-post på adressen sahko.yritys@fortum.com.

Om Kunden häver avtalet eller om Säljaren före uppsägningstidens utgång måste häva avtalet av en orsak som beror på Kunden, har Säljaren rätt att få full ersättning för de förluster som orsakats (bl.a. förluster som orsakas av upplösning av prissäkringar).

 

2 MÄTNING AV ELFÖRBRUKNINGEN, PRISET PÅ EL OCH TILLÄMPNING AV UPPGIFTERNA I FAKTURERINGEN

Den lokala distributionsnätsinnehavaren ansvarar för mätningen av elförbrukningen. Vid faktureringen används den förbrukningsprognos som meddelats av den lokala nätinnehavaren, fördelad på faktureringsperiodens månader enligt faktureringskurvan (fakturering enligt uppskattning), eller förbrukningsmängderna utifrån den uppmätta förbrukning som den lokala nätinnehavaren meddelar, fördelade på faktureringsperiodens månader (timmätning).

Priset på Fortum YritysVakaa uppdateras regelbundet med sex månaders mellanrum. Prisperioderna är följande: 1.1–30.6 och 1.7–31.12. Kundens pris gäller under respektive prisperiod och uppdateras för respektive period utan separat meddelande. Priserna finns till påseende en månad innan de träder i kraft på adressen www.fortum.fi.

Priset fastställs utifrån två prisfaktorer som noteras på den nordiska elbörsen (NASDAQ OMX Commodities) enligt följande (i kvartalsprodukterna betyder Q1, Q2, Q3 och Q4 respektive kvartal under prisperioden i fråga, och YY är årets två sista siffror under prisperioden i fråga):

• Prisperiod 1.1–30.6

o Systemprisets andel (ENOFUTBLQ1-YY och ENOFUTBLQ2-YY) fastställs under 12 månader i förväg (prisbestämningsperiod 21.11–20.11)

o Områdesprisets andel (SYHELFUTBLQ1-YY och SYHELFUTBLQ2-YY) fastställs under 6 månader i förväg (prisbestämningsperiod 21.5–20.11)

• Prisperiod 1.7–31.12

o Systemprisets andel (ENOFUTBLQ3-YY och ENOFUTBLQ4-YY) fastställs under 12 månader i förväg (prisbestämningsperiod 21.5–20.5)

o Områdesprisets andel (SYHELFUTBLQ3-YY och SYHELFUTBLQ4-YY) fastställs under 6 månader i förväg (prisbestämningsperiod 21.11–20.5)

Energipriset för Fortum YritysVakaa grundar sig under de ovan nämnda prisbestämningsperioderna på de vägda medelvärdena av de dagliga slutkurserna för de kvartalsprodukter som noteras på den nordiska elbörsen NASDAQ OMX Commodities för respektive prisperiod (ovan angivna systemprisets andel/produkter och områdesprisets andel/produkter). Kalkylvärden som används i vägningarna för varje kvartal: Q1 65 %, Q2 35 %, Q3 35 % och Q4 65 %.

Det pris som faktureras av kunden är summan av de ovan nämnda kvartalsproduktprisernas (ovan angivna systemprisets andel/produkter och områdesprisets andel/produkter) vägda medelvärden samt vid respektive tid gällande förmedlingsarvode. Därtill tar Fortum ut en månatlig grundavgift.

Om den nordiska elbörsen ändrar sina noterade produkter ändras beräkningen i enlighet med produktändringarna.

Gällande tilläggsavgift tas ut för el som levereras som 100 % förnybar vattenel.

 

3 ÄNDRINGAR I AVTALSVILLKOR OCH PRISER

Den inverkan som ändringar i skatter, offentliga avgifter och andra därmed jämförbara avgifter har på elpriserna beaktas omedelbart från det att ändringarna träder i kraft. Elförsäljaren meddelar kunden om hur ändringarna inverkar på prissättningen snarast möjligt efter att försäljaren fått kännedom om dessa.

När den tidsbundna perioden för avtalet löpt ut kan elförsäljaren ändra avtalsvillkoren eller priserna genom att meddela kunden om detta en månad innan ändringen träder i kraft. Elförsäljaren meddelar om dessa ändringar genom att skicka ett meddelande till den post- eller e-postadress som kunden har uppgett. De regelbundna uppdateringar av kundens energipris som görs med sex månaders mellanrum är dock inte sådana ändringar i pris- eller avtalsvillkoren som kunden informeras om i förväg. (EFV2014 8.2.; ELV 2014 13.2.)

 

4 ÖVRIGA VILLKOR

Ett Fortum YritysVakaa-avtal kan tecknas med konsumentkunder vars årsförbrukning av el på förbrukningsstället är högst 1 GWh/år.