YritysTarkka-avtalsvillkor

 

 

All den el som Fortum Markets Oy säljer köps på elbörsen Nord Pool och av småproducenter av el. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i elens ursprung samt i dess verifiering genom att meddela om ändringarna på våra hemsidor en månad innan de träder i kraft. Mer information finns här: www.fortum.fi/alkupera.

Vid ingående av avtal har Fortum rätt att kontrollera kundens kreditvärdighet. Om det visar sig att det finns brister i kreditvärdigheten kan Fortum för att säkerställa sina fordringar av kunden kräva en godtagbar säkerhet eller förhandsbetalning.

 

1 AVTALETS LÄNGD OCH UPPSÄGNING

Fortum YritysTarkka-elavtalet gäller tills vidare. Kunden har rätt att säga upp avtalet med två veckors uppsägningstid och elförsäljaren har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid.

Elförsäljaren är inte skyldig att ingå ett nytt Fortum YritysTarkka-elavtal med samma kund eller samma förbrukningsställe, om mindre än 12 månader har förlöpt från den föregående Fortum YritysTarkka-elavtalsperiodens utgång.

 

2 MÄTNING AV ELFÖRBRUKNINGEN, BÖRSPRISET PÅ EL OCH TILLÄMPNING AV UPPGIFTERNA

I FAKTURERINGEN

Den lokala distributionsnätsinnehavaren ansvarar för mätningen av elförbrukningen. Vid faktureringen används den förbrukningsprognos som meddelats av den lokala nätinnehavaren, fördelad på faktureringsperiodens månader enligt faktureringskurvan (fakturering enligt uppskattning), eller förbrukningsmängderna utifrån den uppmätta förbrukning som den lokala nätinnehavaren meddelar, fördelade på faktureringsperiodens månader (timmätning).

Börspriset är det timvisa elpris för Finlands prisområde som den nordiska elbörsen (Nord Pool AS) publicerar. Det medelpris på energi per kalendermånad som används i faktureringen fås så att energiförbrukningen för varje timme under faktureringsperioden för ett förbrukningsställe som har timmätning multipliceras med samma timmes börspris. De timvärden man fått räknas ihop och från denna summa beräknas månadens medelpris, som uppges i fakturan. Till detta medelpris tillkommer det gällande förmedlingsarvode som anges i avtalsbekräftelsen.

Om kunden inte har en mätare som mäter elförbrukningen per timme fås medelpriset så att man väger månadens timvisa börspriser med värden i den typbelastningskurva som nätinnehavaren valt för respektive kund. För dag- och nattperioder beräknas separata vägda medelpriser. Till det medelpris som beräknats på det ovan beskrivna sättet tilläggs ett vid respektive tidpunkt gällande förmedlingsarvode.

Gällande tilläggsavgift tas ut för el som levereras som 100 % förnybar vattenel.

Typbelastningskurvorna är fastställda av Handels- och industriministeriet och används även i balansutredningen mellan elhandelsparterna. Försäljaren tillämpar den typbelastningskurva som nätbolaget angett.

Elen i Fortum YritysTarkka-avtalet faktureras i efterskott enligt faktureringsperioder av utvald längd. När det gäller den månad då avtalet träder i kraft tillämpas vid fakturering av månadsförbrukningen det pris som bestäms på ovan nämnda sätt samt meddelade eller uppskattade förbrukningsmängder för hela månaden i fråga. När det gäller den månad då avtalet upphör tillämpas vid fakturering av månadsförbrukningen det pris som bestäms på ovan nämnda sätt samt meddelade eller uppskattade förbrukningsmängder för föregående månad.

Energipriser per timme specificeras inte i fakturan. Utöver energipriset faktureras kunden också för övriga överenskomna avgifter. Kunden får inte förhandsbesked om kommande elfakturor.

 

3 ÄNDRINGAR I AVTALSVILLKOR OCH PRISER

Den inverkan som ändringar i skatter, offentliga avgifter och andra därmed jämförbara avgifter har på elpriserna beaktas omedelbart från det att ändringarna träder i kraft. Elförsäljaren meddelar kunden om hur ändringarna inverkar på prissättningen snarast möjligt efter att försäljaren fått kännedom om dessa.

Elförsäljaren kan ändra avtalsvillkoren eller priserna genom att meddela kunden om detta en månad innan ändringen träder i kraft. Elförsäljaren meddelar om dessa ändringar genom att skicka ett meddelande till den post- eller e-postadress som kunden har uppgett. De regelbundna uppdateringarna av kundens timvisa energipris är dock inte sådana ändringar i pris- eller avtalsvillkoren som kunden informeras om i förväg. (EFV2014 8.2.; ELV 2019 13.2.)