YritysTakuu-avtalsvillkor

All den el som Fortum Markets Oy säljer köps på elbörsen Nord Pool och av småproducenter av el. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i elens ursprung samt i dess verifiering genom att meddela om ändringarna på våra hemsidor en månad innan de träder i kraft.

Vid ingående av avtal har Fortum rätt att kontrollera kundens kreditvärdighet. Om det visar sig att det finns brister i kreditvärdigheten kan Fortum för att säkerställa sina fordringar av kunden kräva en godtagbar säkerhet eller förhandsbetalning.

1 AVTALETS LÄNGD OCH UPPSÄGNING

Fortum YritysTakuu-avtalet är ett tidsbundet avtal som ingås för två eller tre år. Avtalet är i kraft den utsatta tid som anges i avtalsbekräftelsen. Efter det förändras avtalet till ett tills vidare gällande avtal. De nya priser som tillämpas på avtalet meddelas och fastställs en månad innan den utsatta tiden löper ut.

 2 MÄTNING AV ELFÖRBRUKNINGEN OCH PRISET PÅ EL

Den lokala distributionsnätsinnehavaren ansvarar för mätningen av elförbrukningen. Vid faktureringen används den förbrukningsprognos som meddelats av den lokala nätinnehavaren, fördelad på faktureringsperiodens månader enligt faktureringskurvan (fakturering enligt uppskattning), eller förbrukningsmängderna utifrån den uppmätta förbrukning som den lokala nätinnehavaren meddelar, fördelade på faktureringsperiodens månader (timmätning).

Gällande tilläggsavgift tas ut för el som levereras som 100 % förnybar vattenel.

3 ÄNDRINGAR I AVTALSVILLKOR OCH PRISER

Den inverkan som ändringar i skatter, offentliga avgifter och andra därmed jämförbara avgifter har på elpriserna beaktas omedelbart från det att ändringarna träder i kraft. Elförsäljaren meddelar kunden om hur ändringarna inverkar på prissättningen snarast möjligt efter att försäljaren fått kännedom om dessa.

4 ÖVRIGA VILLKOR

Fortum YritysTakuu-avtalet är avsett för företag med en årlig elförbrukning på högst 1 GWh.