YritysKesto-avtalsvillkor

 

All den el som Fortum Markets Oy säljer köps på elbörsen Nord Pool och av småproducenter av el. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i elens ursprung samt i dess verifiering genom att meddela om ändringarna på våra hemsidor en månad innan de träder i kraft. Mer information finns här: www.fortum.fi/alkupera.

Vid ingående av avtal har Fortum rätt att kontrollera kundens kreditvärdighet. Om det visar sig att det finns brister i kreditvärdigheten kan Fortum för att säkerställa sina fordringar av kunden kräva en godtagbar säkerhet eller förhandsbetalning.

1 AVTALETS LÄNGD OCH UPPSÄGNING

Fortum Kesto-elavtalet gäller tills vidare. Kunden har rätt att säga upp avtalet med två veckors uppsägningstid och elförsäljaren har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid.

2 MÄTNING AV ELFÖRBRUKNINGEN OCH PRISET PÅ EL

Den lokala distributionsnätsinnehavaren ansvarar för mätningen av elförbrukningen. Vid faktureringen används den förbrukningsprognos som meddelats av den lokala nätinnehavaren, fördelad på faktureringsperiodens månader enligt faktureringskurvan (fakturering enligt uppskattning), eller förbrukningsmängderna utifrån den uppmätta förbrukning som den lokala nätinnehavaren meddelar, fördelade på faktureringsperiodens månader (timmätning).

Priset på elförsäljning i Fortum Kesto-avtalet gäller kvartalsvis, och priset uppdateras 1.1, 1.4, 1.7 och 1.10. Kunden informeras om priset för följande kvartal en månad innan det nya priset träder i kraft.

Fortum skaffar elen för varje prisperiod på den nordiska elbörsen på förhand under en tre månader lång anskaffningsperiod. Energipriset för varje prisperiod består av medelvärdet av partipriset för anskaffningsperioden med tillägg för den områdesprisskillnad som gäller för Finland, andra kostnader i anslutning till anskaffningen av el samt ett förmedlingsarvode. Därtill tar Fortum ut en månatlig grundavgift.

3 ÄNDRINGAR I AVTALSVILLKOR OCH PRISER

Den inverkan som ändringar i skatter, offentliga avgifter och andra därmed jämförbara avgifter har på elpriserna beaktas omedelbart från det att ändringarna träder i kraft. Elförsäljaren meddelar kunden om hur ändringarna inverkar på prissättningen snarast möjligt efter att försäljaren fått kännedom om dessa.