YritysAktiivi-avtalsvillkor

 

 

All den el som Fortum Markets Oy säljer köps på elbörsen Nord Pool och av småproducenter av el. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i elens ursprung samt i dess verifiering genom att meddela om ändringarna på våra hemsidor en månad innan de träder i kraft. Mer information finns här: www.fortum.fi/alkupera.

Vid ingående av avtal har Fortum rätt att kontrollera kundens kreditvärdighet. Om det visar sig att det finns brister i kreditvärdigheten kan Fortum för att säkerställa sina fordringar av kunden kräva en godtagbar säkerhet eller förhandsbetalning.

 

1 AVTALETS LÄNGD OCH UPPSÄGNING

Avtalet är i kraft tills vidare och upphör till följd av uppsägning eller hävning. Uppsägningstiden är sex månader för bägge parter. Om kunden säger upp avtalet ska det ske per e-post på adressen [email protected]

Om kunden häver avtalet eller om Fortum före uppsägningstidens utgång måste häva avtalet av en orsak som beror på kunden, har Fortum rätt att få full ersättning för de förluster som orsakats (bl.a. förluster som orsakas av upplösning av prissäkringar).

 

2 MÄTNING AV ELFÖRBRUKNINGEN, PRISET PÅ EL OCH TILLÄMPNING AV UPPGIFTERNA I FAKTURERINGEN

Den el som ska levereras till alla YritysAktiivi-kunders förbrukningsställen anskaffas till en gemensam anskaffningsportfölj. Priset på anskaffningsportföljens uppskattade leveransvolym säkras på förhand. Mer information om principen om prissäkring får du på våra webbsidor: www.fortum.fi/yritysasiakkaat.

Kundens månatliga avtalspris består dels av värdet av de prissäkringar som på förhand gjorts i anskaffningsportföljen för perioden i fråga, dels av värdet av portföljens över- och underskyddade andel enligt Nord Pools spotpris för det prisområde som Finland tillhör. Värdet av prissäkringarna och den över- och underskyddade andelens spotpris beräknas som ett månatligt medelpris utifrån den realiserade leveransvolymen för hela portföljen. Medelpriset inkluderar dessutom den gällande stamnätsavgiften för leveransen av el. Årsprognosen för förbrukningsställen som mäts enligt belastningskurva delas enligt typkurva 3 till energi per timme för att prissäkringar och spotanskaffningar ska kunna genomföras samt för att det månatliga energipriset ska kunna beräknas.

På det månatliga medelpris som beräknats på det ovan beskrivna sättet tillkommer ett vid respektive tidpunkt gällande förmedlingsarvode (c/kWh). Dessutom debiteras en grundavgift per förbrukningsställe (€/mån.) som täcker bl.a. kostnaderna för hanteringen av mätdata.

Det månatliga medelpriset beräknas i början av den månad som följer på leveransmånaden. Om det vid beräkningstidpunkten saknas mätdata, beräknas i slutet av månaden vilken inverkan den leveransvolym som motsvarar den saknade mängden har på medelpriset. En eventuell prisskillnad tas i beaktande vid beräkningen av följande månads faktureringspris.

Gällande förmedlingsarvode, grundavgift och stamnätsavgift finns till påseende på webbplatsen www.fortum.fi/yritysasiakkaat.

Meddelande om ändringar skickas elektroniskt till den e-postadress eller det mobiltelefonnummer som kunden har angett och som administreras av denne. Kunden förbinder sig att uppdatera de ovan nämnda kontaktuppgifterna. Gällande tilläggsavgift tas ut för el som levereras som 100 % förnybar vattenel.

 

3 ÄNDRINGAR I AVTALSVILLKOR OCH PRISER

Den inverkan som ändringar i skatter, offentliga avgifter och andra därmed jämförbara avgifter har på elpriserna beaktas omedelbart från det att ändringarna träder i kraft. Elförsäljaren meddelar kunden om hur ändringarna inverkar på prissättningen snarast möjligt efter att försäljaren fått kännedom om dessa.

Fortum har rätt att ändra förmedlingsarvodet och grundavgiften genom att informera kunden om ändringen sex månader på förhand. Kunden har rätt att av denna orsak säga upp avtalet så att det upphör med sex månaders uppsägningstid. Fortum meddelar om dessa ändringar genom att skicka ett meddelande till den post- eller e-postadress som kunden har uppgett. De regelbundna uppdateringar av kundens energipris som görs med en månads mellanrum är dock inte sådana ändringar i pris- eller avtalsvillkoren som kunden informeras om i förväg. (EFV2014 8.2.; ELV 2019 13.2.)

 

4 ÖVRIGA VILLKOR

Ett Fortum YritysAktiivi-avtal kan tecknas med företagskunder vars årsförbrukning av el på förbrukningsstället är högst 10 GWh/år.