Mer information om Fortum Solar

Vanliga frågor om solpaneler

Är det lönsamt att använda solpaneler i Finland?

Solkraft har god lönsamhet i Finland. Den årliga produktionen ligger på samma nivå som i Mellaneuropa. Exempelvis finns det samma potential att producera solkraft i Villmanstrand som i Frankfurt i Tyskland. I Finland är solen uppe länge på sommaren och under den mörka tiden på året bidrar det svala klimatet till att öka solpanelernas produktion, eftersom kalla solpaneler producerar el mer effektivt än varma. Ett enskilt system är som mest lönsamt för enskilda konsumenter när de använder den producerade solkraften själva, dvs. systemet är dimensionerat efter konsumentens elförbrukning.

Våra experter hjälper dig med planeringen så att systemet blir optimalt dimensionerat.  

Betalar sig systemet?

Solpanelsystemet ger besparingar på elfakturorna, genom att mängden köpt el minskar. Enligt undersökningar höjer solpaneler dessutom värdet på fastigheten och påskyndar även en eventuell försäljning av fastigheten. Solpanelerna ökar intresset för fastigheten framfört allt på grund av de låga boendekostnaderna, men också tack vare miljövänligheten. Panelsystemets återbetalningstid beror på fastighetens värdestegring och bland annat på hur marknadspriset på el utvecklas och hur systemet är dimensionerat i förhållande till elförbrukningen i fastigheten. 

Vilka tillstånd behövs för att installera solpaneler?

Praxis varierar beroende på kommun, kontrollera de kommunspecifika anvisningarna på webbplatsen för din stad/kommun. Vi hjälper dig att ansöka om det eventuella åtgärdstillstånd som behövs, men om kommunen kräver det måste fastighetsägaren själv ansöka. 

De lokala nätbolagen har också egna anvisningar i fråga om säkerhetsföreskrifterna och de tekniska kraven för solkraftverk. Våra installatörer sköter kontakten med nätbolaget för din räkning. Alla våra komponenter uppfyller nätbolagens krav. Vår installatör genomför en ibruktagandebesiktning och gör alla nödvändiga anmälningar till nätbolaget.

Mot vilket väderstreck ska solpanelerna riktas?

Solpanelerna riktas vanligen mot söder. Paneler riktade mot sydost och sydväst producerar också bra, men toppeffekten infaller vid andra tidpunkter. Paneler riktade mot sydost producerar mest på morgonen och paneler riktade mot sydväst mest på kvällen. Installationer på två takfall görs också. Solpaneler riktade mot norr rekommenderas inte. 

Håller mitt tak för takkonstruktionerna?

Fortum Solar ingår ett kartläggningsbesök i fastigheten och i samband med det kontrolleras takets kondition. I Finland är hustak som är byggda enligt byggbestämmelserna dimensionerade för så stort snötryck att den extra vikt på högst ett par hundra kg som panelerna medför inte utgör någon betydande extra belastning på taket.

En solpanel på cirka 1,7 kvadratmeter väger mindre än 20 kg, medan snölasten på vintern på samma area är mer än tio gånger så stort.

Tillverkningsuppgifter om solpanelerna och växelriktarna?

I våra system ingår för närvarande polykristallina solpaneler av modellen Q CELLS Q.PEAK-G4.1 305 från Hanwha och växelriktare från SMA. Växelriktarna designas och tillverkas i Tyskland. Panelerna tillverkas i Sydkorea och designas i Tyskland. Vi vill erbjuda våra kunder högklassiga produkter till ett konkurrenskraftigt pris. Våra paneler har vunnit många kvalitetspriser i internationella solpanelsjämförelser.

Vad är en växelriktare?

En effektiv växelriktare, inverter, är en oumbärlig del av ett solpanelssystem, liksom högklassiga solpaneler. Växelriktaren omvandlar den likström som panelerna producerar till 230 volts växelström som kan matas in i elnätet. I våra system ingår för närvarande växelriktare från SMA. Växelriktarna designas och tillverkas i Tyskland.

Hur mycket el producerar ett solpanelssystem?

Störst produktion erhålls när solpanelerna placeras mot söder i cirka 35 graders vinkel.

Om takfallen på huset vetter mot öster och väster är den mest lönsamma lösningen att installera paneler på båda takfallen, en del av panelerna mot öster och en del mot väster. Totalt kommer systemet att producera ungefär lika mycket el som vid installation mot söder, men produktionen sker under ett större antal timmar av dygnet. 
Använda en solkalkylator för att se hur mycket ditt tak kan producera solel.

Vad betyder överskottsproduction med solpaneler?

Soliga dagar och på sommaren kan det mycket väl hända att ditt hemmakraftverk producerar mer el än du behöver. Då styrs överskottselen från din fastighet tillbaka till elnätet. Du kan sälja överskottsproduktionen till Fortum genom att ingå ett Lähisähkö-avtal med oss. För överskottsproduktionen betalar vi samma pris som på elbörsen, med avdrag för en momsfri förmedlingsprovision (0,24 c/kWh).

Om du kör elbil kan du utnyttja överskottsproduktionen från dina solpaneler med hjälp av vår tjänst Fortum Aurinkolataus för att ladda din elbil i laddningsnätverket Fortum Charge & Drive. Med Fortum Aurinkolataus gottgör vi överskottsproduktionen från dina solpaneler till dubbel mängd på ditt Fortum Charge & Drive-service-ID. Läs mer här.

Mängden överskottsproduktion kan du kontrollera på internet i tjänsten Mitt Fortum.

Ansluts panelerna till det allmänna elnätet?

Fortum Solar är inte lösning som förser batterier med ström fristående från elnätet och som används till exempel i sommarstugor, utan avsedd att producera el i egnahemshus för att ersätta en del av den köpta elen. Fortum Solar ansluts till elnätet, vilket innebär att du kan köpa el via nätet vid behov och sälja överskottsproduktionen till ett elbolag.

Tekniska krav vid anslutning till elnätet?

Det lokala nätbolaget kontrollerar att apparaturen kan anslutas till elnätet och beviljar tillstånd för anslutning. Med Fortum Solar sköter vi ansökan om anslutning till elnätet för din räkning.

Varför välja just Fortums solpaneler?

  • Vi erbjuder våra solpanelskunder 10 års flexibelt betalningstid.

  • Våra solpaneler och växelriktare är mycket högklassiga och har vunnit många kvalitetspriser. Våra installationspartner hör också till de bästa i Finland.

  • Vi är ett stabilt och tillförlitligt företag som ger kunderna stöd under hela tjänstens långa livscykel.

  • Vi utvecklar hela tiden nya tjänsten för solkraftsproducenter, bland annat i mobilappen Mitt Fortum.

  • Om du kör elbil kan du med solkraft som du själv producerat ladda din elbil i Finlands mest heltäckande laddningsnätverk för elbilar.

  • Vi erbjuder dig en bekymmersfri och smidig nyckelfärdig lösning. Våra experter hjälper dig bland annat med att dimensionera systemet optimalt. Vi ger även stöd till exempel i olika tillståndsärenden.

Be om en offert på vår nyckelfärdiga lösning.

Gå tillbaka till framsidan av solpaneler här.