Användarvillkor för tjänsten Mitt Fortum

Användarvillkor för appen Oma Fortum gäller fr.o.m. 11.11.2019

Allmänt

Fortum Markets Oy tillhandahåller mobilappen Oma Fortum (nedan "Tjänsten"), med vilken kunderna till företag som ingår i Fortumkoncernen och andra användare av mobilappen kan följa upp sin energiförbrukning och sina fakturor samt administrera sina egna uppgifter och sina eventuella avtal med Fortum.

De villkor som fastställs i det här dokumentet (nedan ”Användarvillkoren”) reglerar relationen mellan Fortum Markets Oy (nedan ”Fortum”) och den konsument eller företagskund som använder Tjänsten (nedan "Kunden"). Termen "Kunden" kan syfta på både juridiska och fysiska personer. I dessa Användarvillkor regleras Fortums och Kundens rättigheter och skyldigheter i anknytning till Tjänsten.

Förutom de villkor som anges i Användarvillkoren tillämpas även konsumentskyddslagen (38/1978 jämte ändringar) på Tjänsten till de delar som Kunden använder Tjänsten i egenskap av konsument. De villkor som anges i dessa Användarvillkor gäller inte till de delar som de begränsar Kundens rättigheter enligt tvingande lagstiftning.

Kunden måste godkänna dessa Användarvillkor för att få tillgång till Tjänsten. Genom att godkänna Användarvillkoren bekräftar Kunden att han eller hon har läst och godkänt dessa Användarvillkor och förbinder sig att följa dem.

1. Tjänstebeskrivning

Kunden kan via Tjänsten följa upp sin egen energiförbrukning, kostnader och avtalspriser. Med hjälp av Tjänsten kan Kunden även titta på sina fakturor och göra ändringar i sina avtals- och kunduppgifter. Om Kunden så vill kan han eller hon även ställa in alarm för energiförbrukningen och priserna.

De tilläggstjänster som Kunden använder kan även möjliggöra övervakning eller fjärrstyrning av apparater eller funktioner utanför Tjänsten med hjälp av Tjänsten.

Det är även möjligt att ingå avtal och aktivera Fortum-tilläggstjänster via Tjänsten. Avtalen och tilläggstjänsterna kan faktureras separat enligt villkoren för respektive avtal eller tjänst.

2. Systemkrav och kompatibilitet

Operativsystem som stöds

  • Android: SDK version 19 (4.4 KitKat) och nyare
  • iOS: version 9.3 och nyare
3. Ibruktagande av tjänsten

Ibruktagande av tjänsten förutsätter att Kunden laddar ner Oma Fortum-appen till sin mobila enhet. Förutom appen behövs det ett användarnamn och lösenord till Oma Fortum för att använda Tjänsten. Kunden kan skapa ett användarnamn och lösenord till Oma Fortum i mobilappen Oma Fortum, i Fortums tjänst Valpas eller på Fortums webbplats https://login.fortum.com ”Registrering för personkunder”.

För att skapa ett användarnamn och lösenord till Oma Fortum krävs att Kunden styrker sin identitet.

4. Avslutande av tjänsten

Kundens rätt att avsluta Tjänsten

En Kund i konsumentställning har i enlighet med konsumentskyddslagstiftningen rätt att utan att uppge orsak annullera Tjänsten inom 14 dygn från det att Tjänsten beställdes. Kunden har också i övriga fall rätt att avsluta Tjänsten.

Kunden kan avsluta användningen av Oma Fortum-appen genom att radera appen. Att Oma Fortum-appen raderas innebär dock inte att Kundens Oma Fortum-användarnamn raderas.

Om Kunden vill kan han eller hon radera sitt Oma Fortum-användarnamn genom att meddela Fortum om sitt beslut. För att radera användarnamnet ska Kunden skicka en entydig begäran om radering av Oma Fortum-användarnamnet till Fortum och uppge sitt kundnummer och användarnamn. Meddelandet om radering av användarnamnet kan skickas via appen Oma Fortum eller på Fortums webbplats på fortum.fi/palaute.

OBS! När användarnamnet raderas spärras även tillgången till Fortums övriga mobil- och webbtjänster.

För tydlighets skull konstateras att radering av Oma Fortum-appen eller Oma Fortum-användarnamnet inte påverkar Kundens övriga skyldigheter gentemot Fortum.

Fortums rätt att avsluta eller överföra Tjänsten

Fortum har rätt att säga upp Kundens Tjänst att upphöra omedelbart, om Kunden trots påminnelse inte inom skälig tid har korrigerat sakläget i följande situationer:

  • Kunden använder Tjänsten på ett sätt som bryter mot dessa Användarvillkor eller de skyldigheter som han eller hon har gentemot Fortum.
  • Fortum Markets Oy har skäl att misstänka att Tjänsten missbrukas.
  • Kunden uppfyller inte betalningsskyldigheterna.

Fortum har dessutom rätt att säga upp Kundens Tjänst eller överföra Tjänsten till ett annat företag genom att meddela Kunden senast 30 dygn före den planerade ändringen.

5. Allmänna villkor

Ansvar för de uppgifter som kunden lämnar

Det är på Kundens ansvar att säkerställa att de användaruppgifter som han eller hon har lämnat i samband med registreringen i Oma Fortum-tjänsten är felfria. Fortum ansvarar inte för felaktiga uppgifter som har lämnats under registreringen eller därefter.

Det är också på Kundens ansvar att säkerställa att uppgifterna om honom eller henne i Oma Fortum-tjänsten är uppdaterade. I annat fall har Fortum rätt att stänga Kundens konto.
Ansvar för det personliga lösenordet

Kunden är skyldig att hålla sitt lösenord hemligt och använda lösenordet på ett sådant sätt att andra inte kommer åt Kundens uppgifter.
Kunden förbinder sig att omedelbart meddela Fortums kundtjänst på 0200 19000 om han eller hon misstänker att utomstående har fått tillgång till eller kännedom om lösenordet.

Obehörig användning av tjänsten

Rätten att använda tjänsten är Kundspecifik, och Kunden har inte rätt att ge andra tillgång till Tjänsten eller dess innehåll. Kunden ansvarar för obehörig användning av Tjänsten till de delar som användning av detta slag är på Kundens ansvar. Kunden är skyldig att omedelbart eller så fort som möjligt meddela Fortum Markets Oy om en situation där Kunden misstänker att hans eller hennes konto har använts av en utomstående person eller på ett icke-auktoriserat sätt. Det bästa sättet att minimera skador till följd av sådant missbruk är att ringa Fortums kundtjänst på nummer 0200 19000 så fort som möjligt.

Reklamationer

Kunden kan göra en reklamation om Oma Fortum-tjänstens funktion till Fortum inom 60 dagar från det att det fel som är föremål för reklamationen uppkom. I reklamationen ska tydligt anges vilken typ av fel det är fråga om. Om anmälan inte görs på rätt sätt förlorar Kunden sin rätt att på basis av felet lägga fram en begäran om utredning eller korrigering av felet i andra fall än med de undantag som förutsätts i tvingande lagstiftning. När Kunden gör en reklamation utreder Fortum ärendet och meddelar Kunden resultaten av utredningen.

Ändringar i Tjänsten och Användarvillkoren

Båda parterna förstår att mobilappar och de tjänster som erbjuds genom dem utvecklas snabbt. Fortum kan göra ändringar i Tjänsten för att förbättra Tjänstens användbarhet eller tillgänglighet. Tjänsten kan även ändras för att bättre svara mot de behov som Fortums övriga tjänster har i fråga om Tjänsten. Fortum kan även lägga till nya tjänster på basis av efterfrågan eller ta bort egenskaper som används i liten utsträckning eller som har visat sig vara ekonomiskt olönsamma för Fortum.

Ändringar i Tjänsten kan förutsätta att dessa Användarvillkor ändras. Fortum förbehåller sig rätten att ändra de villkor som anges i dessa Användarvillkor för att anpassa Tjänsten eller villkoren för den så att de motsvarar förändrade krav på affärsverksamheten, nya teknologier, nya apparater, standarder, lagstiftning, praxis eller ändamålsenlig teknisk, administrativ, operativ eller annan relevant praxis.

Fortum förbehåller sig rätten att införa avgifter för Tjänsten, en del av den eller en tilläggstjänst. Om en sådan avgift eller någon annan förändring som är av betydelse för Kundens rättigheter eller skyldigheter införs informeras Kunden om ändringen 30 dagar i förväg. Vid ändringar som är ringa med tanke på Kundens rättigheter och skyldigheter ges information om ändringarna i nyhetssektionerna i Oma Fortum. Ändringar som är av betydelse för Kundens rättigheter och skyldigheter godkänns av Kunden i samband med att Tjänsten startas efter uppdateringen. Fortum kan ange godkännande av ändringen som ett villkor för fortsatt användning av Tjänsten. Om Kunden inte godkänner ändringarna har Kunden rätt att säga upp Tjänsten.

Fortum förbehåller sig rätten att avsluta tillhandahållandet av Tjänsten. Kunden informeras om att Tjänsten avslutas minst 30 dagar innan Tjänsten upphör.

6. Immateriella rättigheter

Allt material i Tjänsten, såsom text, grafik, namn, bilder, diagram, ritningar, logotyper, ikoner samt ljudinspelningar och program, tillhör Fortum, dess intressent- eller joint venture företag, licensgivare eller samarbetspartner. Alla rättigheter till materialet i Tjänsten förbehålls, bortsett från de undantag som nämns i dessa användarvillkor. Det är förbjudet att kopiera, överföra, ändra, spara, publicera och distribuera materialet utan skriftligt samtycke på förhand av Fortum. Det är tillåtet att titta på Tjänsten på dator eller motsvarande apparat och att skriva ut material för personligt, icke-kommersiellt bruk. Det är tillåtet att använda dokument som avses vara offentliga i den offentliga informationsförmedlingen, men då ska informationskällan alltid uppges.

7. Fortums ansvar och ansvarsbegränsning

Fortum ger inte någon slags garanti för Tjänsten. Fortum garanterar inte heller att Tjänsten fungerar felfritt eller utan avbrott. På Fortums ansvar för fel tillämpas konsumentskyddslagen och andra tvingande lagbestämmelser.

Fortum ansvarar inte för några direkta eller indirekta kostnader, förluster eller skador, inklusive bland annat förlust av omsättning, inkomst eller vinst, avbrott i verksamheten eller förlust av information, som orsakas av användning av eller avbrott i användningen av Tjänsten eller det material som den innehåller. Fortum ansvarar inte heller för eventuella förluster eller skador som orsakas av störningar eller fel i informationssystemen eller datakommunikationen eller av sabotageprogram och inte heller för webbplatser eller material som tillhör tredje part och som det eventuellt finns en länk eller hänvisning till i Tjänsten.

Fortum ansvarar inte för indirekta skador som har orsakats kunderna, till exempel inkomstförlust eller skador på relationen mellan Kunden och en tredje part, om inte orsaken till skadan är grov vårdslöshet eller uppsåtlighet från Fortums sida. Fortums ansvar överstiger dock inte under några förhållanden ansvaret enligt tvingande lagstiftning.

8. Tvister

Kunden har rätt att föra tvister mellan Kunden och Fortum till Konsumenttvistenämnden eller Esbo tingsrätt på Fortums hemort i Finland för avgörande eller använda andra lagstadgade rättigheter för att föra tvisten till ett annat organ av motsvarande slag för avgörande. På tvister tillämpas Finlands lag.

Fortum Markets Oy FO-nummer: 1852328‐0, kundtjänst, Kägelviksvägen 2–4, 02150 Esbo, 010 4511, fortum.fi