Elens ursprung

När du som privatkund köper el av Fortum, produceras din el helt utan koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläppen är en stor bidragande orsak till den globala uppvärmningen och därför bidrar koldioxidfri el till att bromsa klimatförändringarna.

Helhetsfördelning och utsläpp

Bestämmelser om hur fördelningen per energikälla samt utsläppen ska anmälas finns i lagen som grundar sig på direktivet om den inre marknaden för el. Anmälan gäller den el som sålts under föregående kalenderår. Helhetsfördelningen och utsläppsuppgifterna publiceras alltid i början av sommaren, då uppgifterna om föregående års produktion finns tillgängliga.

Fortum Markets Oy sålde el till både privathushåll och företagskunder 2018. Elen anskaffades på elbörsen Nord Pool och av småproducenter av el. Alla privatkunder använde 100 % vatten-, vind- och solkraftsel. Företagskunderna köpte i huvudsak kärnkrafts- och vattenkraftsel.

Ursprunget till den el som såldes till privathushåll och företagskunder fördelades enligt följande 2018:

  • 86,5 % förnybar energi   
  • 13,5 % kärnkraft
  • 0 % fossil produktion

Utsläpp från produktionen av den el som Fortum Markets Oy säljer:  

  • Mängd använt kärnbränsle: 0,328 mg/kWh 
  • Koldioxid (CO2): 0 g CO2/kWh.

Frågor om elens ursprung

Vad är Fortums 100 % koldioxidfria el?

Med koldioxidfri och koldioxidutsläppsfri el avses el som produceras helt utan koldioxidutsläpp i atmosfären. Man talar också om fossilfri eller icke-fossil elproduktion, eftersom inga fossila bränslen, såsom kol eller olja, har använts vid produktionen.

Fortums 100 % koldioxidfria el produceras för närvarande med kärnkraft.

Vad är förnybar energi från Fortum?

Med förnybar energi avses energi som har producerats med förnybara energikällor, såsom vatten, vind och solenergi. Till förnybar energi räknas också aerotermisk energi (luftvärme), geotermisk och hydrotermisk energi, havsenergi, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk och biogas.

Du kan uppdatera elens ursprung i ditt gamla eller nya elavtal hos Fortum bland dessa alternativ:

100 % sol: Fortum Solval är för dig som värdesätter solenergi i elproduktionen.
Solvalsavtalet innehåller en donation till John Nurminens Stiftelses projekt Ett rent Östersjön i både Finland och länderna kring Östersjön.

100 % vind: Elen i Fortums EKOtuulisähkö härstammar från ren vindkraft. När du väljer vindkraft som ursprung i ditt elavtal, får du samtidigt miljömärkt EKOenergi.
I avtalet ingår en donation till EKOenergis Klimatfond och genom ditt val stöder du också förnybar energi i utvecklingsländer.

100 % förnybar: Fortum 100 % förnybar energi är en kombination av el producerad med vatten, vind, sol och bioenergi. Dessa produktionsformer ökar inte koldioxidhalten i atmosfären.
I produktionen av förnybar energi används vare sig fossila bränslen eller kärnkraft.

Hur verifieras ursprunget på den el som Fortum säljer?

Ursprungsgarantisystemet Guarantee of Origin säkerställer att miljömärkt el produceras ur förnybara energikällor enligt direktivet 2001/77/EG. Verifieringen utförs per produktionsanläggning och -tidpunkt av en extern revisor en gång om året. Kärnkraftens ursprung verifieras genom en producentgaranti.

Elens ursprung har verifierats enligt Energimyndighetens anvisning  (på finska) om verifiering och anmälan av elens ursprung.  

Om jag ingår ett elavtal med Fortum nu, hur har elen producerats?

Om du ingår ett avtal nu, får du helt koldioxidfri el. Detta innebär att inga fossila bränslen, såsom stenkol eller olja, används vid elproduktionen. Koldioxidutsläppen är en stor bidragande orsak till den globala uppvärmningen och därför bidrar koldioxidfri el till att bromsa klimatförändringarna. Kesto-avtalet omfattar vattenel och de övriga avtalen el producerad med kärnkraft. Om du vill ha koldioxidfri el producerad med förnybar energi, såsom vatten, vind eller sol, kan du när som helst uppdatera elens ursprung till förnybar energi i ditt avtal genom att ringa vår kundtjänst.

Jag har redan ett avtal med Fortum. Vilken är elens ursprung?

Om ditt avtal har ingåtts före 2019, hittar du elens ursprung i avtalsbekräftelsen. Eventuella ursprungsändringar som gjorts efter att avtalet ingicks meddelas alltid i enlighet med de fastställda avtalsvillkoren. Du kan uppdatera elens ursprung till solenergi eller 100 % förnybar energi i ditt nuvarande avtal genom att ringa vår kundtjänst.

Är du husbolag- eller företagskund?

Vi finns här för dig

Har du fortfarande frågor om ursprunget till den el du använder? Ring oss, så kontrollerar vi tillsammans ditt avtal.

.

CS1

El och fjärrvärme, kundtjänst i Finland​

0200 19000

mån - fre
08.00 - 17.00
(lna/msa)

Kontaktformular

Logga in

F12

Från utlandet

+358 10 45 66080

mån - fre
08.00 - 17.00
UTC/GMT:2:00