Elavtalsvillkor, privatkunder

I elförsäljningen och elleveransen tillämpas Finska Energiindustri rf:s rekommendationer och andra avtalsvillkor

Överallt i Finland

Du kan ingå ett Fortum Kesto, Takuu, Tarkka- Vakaa- eller Vakio-elavtal till ditt hem eller fritidsbostaden oberoende var i Finland de är belägna.​ (Undantag Åland och vissa orter som inte tillhör Finlands stamnät.) Nätbolaget sörjer för överföringen av elen till kunden.

Här kan du läsa villkoren för det nya avtalet:

Fortum Kesto, avtalsvillkor

ALLMÄNT

Den el som levereras enligt detta avtal produceras ur koldioxidfria energikällor bestående av kärnkraft eller förnybara energikällor. Genom att välja en tilläggstjänst produceras Kundens el av energikällor enligt avtals-villkoren för respektive tilläggstjänst.

1 AVTALETS LÄNGD OCH UPPSAGNING

Vid ingående av avtal har Fortum rätt att kontrollera kundens kreditvärdighet. Om det visar sig att det finns brister i kreditvärdigheten kan Fortum för att säkerställa sina fordringar av kunden kräva en godtagbar säkerhet eller förhandsbetalning.

Fortum Kesto-elavtalet gäller tills vidare. Kunden har rätt att säga upp avtalet med två veckors uppsägningstid och elförsäljaren har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid.

2 MÄTNING AV ELFÖRBRUKNINGEN OCH PRISET PÅ EL

Den lokala distributionsnätsinnehavaren ansvarar för mätningen av elförbrukningen. Vid faktureringen används den förbrukningsprognos som meddelats av den lokala nätinnehavaren, fördelad på faktureringspe-riodens månader enligt faktureringskurvan (fakturering enligt uppskattning), eller förbrukningsmängderna utifrån den uppmätta förbrukning som den lokala nätinnehavaren meddelar, fördelade på faktureringsperiodens månader (timmätning).

Priset på elförsäljning i Fortum Kesto-avtalet gäller kvartalsvis, och priset uppdateras 1.1, 1.4, 1.7 och 1.10. Kunden informeras om priset för följande kvartal en månad innan det nya priset träder i kraft.

Fortum skaffar elen för varje prisperiod på förhand under en tre månader lång anskaffningsperiod. Energipriset för varje prisperiod består av medelvärdet av partipriset för anskaffningsperioden med tillägg för den områdesprisskillnad som gäller för Finland, andra kostnader i anslutning till anskaffningen av el samt ett förmedlingsarvode. Därtill tar Fortum ut en månatlig grundavgift.

3 ÄNDRINGAR I AVTALSVILLKOR OCH PRISER

Den inverkan som ändringar i skatter, offentliga avgifter och andra därmed jämförbara avgifter har på elpriserna beaktas omedelbart från det att ändringarna träder i kraft. Elförsäljaren meddelar kunden om hur ändringarna inverkar på prissättningen snarast möjligt efter att försäljaren fått kännedom om dessa.

Elförsäljaren kan ändra avtalsvillkoren genom att meddela kunden om detta en månad innan ändringen träder i kraft. Elförsäljaren meddelar om dessa ändringar genom att skicka ett meddelande till den post- eller e-postadress som kunden har uppgett.

All den el som Fortum Markets Oy säljer köps på elbörsen Nord Pool och av småproducenter av el. Vi förbe-håller oss rätten att göra ändringar i elens ursprung samt i dess verifiering genom att meddela om ändringarna till kundens faktureringsadress eller till annan med kunden avtalad adress en månad innan de träder i kraft. Mer information finns här: www.fortum.fi.

4. ÖVRIGA VILLKOR

Vid sidan av dessa villkor tillämpas Elförsäljningsvillkoren och Elleveransvillkoren (vid ingående av avtalet gällande EFV2014 och ELV2019) eller motsvarande villkor som tillämpas i branschen och som ersätter dessa.
 

Fortum Takuu, avtalsvillkor

ALLMÄNT

Den el som levereras enligt detta avtal produceras ur koldioxidfria energikällor bestående av kärnkraft eller förnybara energikällor. Genom att välja en tilläggstjänst produceras Kundens el av energikällor enligt avtalsvillkoren för respektive tilläggstjänst.

1 AVTALETS LÄNGD

Vid ingående av avtal har Fortum rätt att kontrollera kundens kreditvärdighet. Om det visar sig att det finns brister i kreditvärdigheten kan Fortum för att säkerställa sina fordringar av kunden kräva en godtagbar säkerhet eller förhandsbetalning.

Fortum Takuu-avtalet är ett tidsbundet avtal. Avtalet är i kraft den utsatta tid som anges i avtalsbekräftelsen. Efter det övergår avtalet till ett tillsvidare gällande avtal med vid respektive tidpunkt gällande Kesto-avtalspriser. Kunden har då rätt att säga upp avtalet med två veckors uppsägningstid och elförsäljaren har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. De nya priser som tillämpas på Kesto-avtalet meddelas och fastställs en månad innan den utsatta tiden löper ut.

2 MÄTNING AV ELFÖRBRUKNINGEN OCH PRISET PÅ EL

Den lokala distributionsnätsinnehavaren ansvarar för mätningen av elförbrukningen. Vid faktureringen används den förbrukningsprognos som meddelats av den lokala nätinnehavaren, fördelad på faktureringsperiodens månader enligt faktureringskurvan (fakturering enligt uppskattning), eller förbrukningsmängderna utifrån den uppmätta förbrukning som den lokala nätinnehavaren meddelar, fördelade på faktureringsperiodens månader (timmätning).

3 ÄNDRINGAR I AVTALSVILLKOR OCH PRISER

Den inverkan som ändringar i skatter, offentliga avgifter och andra därmed jämförbara avgifter har på elpriserna beaktas omedelbart från det att ändringarna träder i kraft. Elförsäljaren meddelar kunden om hur änd-ringarna inverkar på prissättningen snarast möjligt efter att försäljaren fått kännedom om dessa.

När den tidsbundna perioden för avtalet löpt ut kan elförsäljaren ändra avtalsvillkoren eller priserna genom att meddela kunden om detta en månad innan ändringen träder i kraft. Elförsäljaren meddelar om dessa ändringar genom att skicka ett meddelande till den post- eller e-postadress som kunden har uppgett.

All den el som Fortum Markets Oy säljer köps på elbörsen Nord Pool och av småproducenter av el. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i elens ursprung samt i dess verifiering genom att meddela om ändringarna till kundens faktureringsadress eller till annan med Kunden avtalad adress en månad innan de träder i kraft. Mer information finns här: www.fortum.fi

4. ÖVRIGA VILLKOR

Vid sidan av dessa villkor tillämpas Elförsäljningsvillkoren och Elleveransvillkoren (vid ingående av avtalet gällande EFV2014 och ELV2019) eller motsvarande villkor som tillämpas i branschen och som ersätter dessa.

Bytesgaranti

Avtalsvillkor för bytesgaranti

TILLÄMPNING

Om kunden har kompletterat sitt avtal med bytesgaranti iakttas de nedan nämnda Avtalsvillkoren för bytesgaranti. Om kunden har valt alternativet bytesgaranti nämns detta i avtalsbekräftelsen.

Kunden kan välja att komplettera sitt Fortum Takuu-avtal med bytesgaranti i samband med att avtalet ingås. Bytesgarantin träder i kraft samma dag som Fortums elförsäljningsavtal. Bytesgarantin gör det möjligt för kunden att mitt under en pågående tidsbunden avtalsperiod byta till ett annat minst lika långt, tidsbundet elförsäljningsavtal med Fortum.

AVTALSVILLKOR FÖR BYTESGARANTI

Ett Fortum Takuu-avtal kan kompletteras med bytesgaranti om årsförbrukningen på förbrukningsstället i avtalet är högst 30 000 kWh.

 1. Bytesgarantin gäller ett specifikt avtal och förbrukningsställe, och den kan kopplas till ett nytt Fortum Takuu-avtal i samband med att avtalet ingås.
 2. Kunden bestämmer själv när den rätt att byta avtal som ingår i bytesgarantin ska utnyttjas. Bytet från ett Fortum Takuu-avtal till ett nytt minst lika långt, tidsbundet Fortum avtal ska göras inom den tidsfrist som gäller i det ursprungliga avtalet. Under ett två år långt tidsbundet avtal kan kunden uppda-tera avtalet när ett år har gått sedan föregående byte.
 3. Bytesgarantin är en tidsbunden tilläggstjänst som gäller till slutet av kundens tidsbundna elförsäljningsavtal.
 4. Bytesgarantin ger inte kunden rätt att avsluta avtalet mitt under en pågående avtalsperiod om inte han eller hon ingår ett annat minst lika långt, tidsbundet elförsäljningsavtal med Fortum.
 5. Det nya Fortum-elavtalet träder i kraft två veckor efter att bytesgarantin har utnyttjats.
 6. En outnyttjad bytesgaranti kan inte överföras till ett annat avtal.
 7. Kunden faktureras för bytesgarantin i samband med elräkningen.
 8. Bytesgaranti kan inte ingå i ett avtal som gäller ett förbrukningsställe med en årsförbrukning på mer än 30 000 kWh.

Fortum Tarkka, avtalsvillkor

ALLMÄNT

Den el som levereras enligt detta avtal produceras ur koldioxidfria energikällor bestående av kärnkraft eller förnybara energikällor. Genom att välja en tilläggstjänst produceras Kundens el av energikällor enligt avtalsvillkoren för respektive tilläggstjänst.

1 AVTALETS LÄNGD OCH UPPSÄGNING

Vid ingående av avtal har Fortum rätt att kontrollera kundens kreditvärdighet. Om det visar sig att det finns brister i kreditvärdigheten kan Fortum för att säkerställa sina fordringar av kunden kräva en godtagbar säkerhet eller förhandsbetalning.

Fortum Tarkka-avtalet är ett tidsbundet avtal. Avtalet är i kraft den utsatta tid som anges i avtalsbekräftelsen. Efter det övergår avtalet till ett tillsvidare gällande avtal med vid respektive tidpunkt gällande avtalspriser. Kunden har då rätt att säga upp avtalet med två veckors uppsägningstid och elförsäljaren har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. De nya priser som tillämpas på avtalet meddelas och fastställs en månad innan den utsatta tiden löper ut.

2 MÄTNING, BÖRSPRISET OCH TILLÄMPNING AV UPPGIFTERNA I FAKTURERINGEN

Den lokala distributionsnätsinnehavaren ansvarar för mätningen av elförbrukningen. Vid faktureringen används den förbrukningsprognos som meddelats av den lokala nätinnehavaren, fördelad på faktureringsperiodens månader enligt faktureringskurvan (fakturering enligt uppskattning), eller förbrukningsmängderna utifrån den uppmätta förbrukning som den lokala nätinnehavaren meddelar, fördelade på faktureringsperiodens månader (timmätning).

Börspriset är det timvisa elpris för Finlands prisområde som den nordiska elbörsen (Nord Pool AS) publicerar. Det medelpris på energi per kalendermånad som används i faktureringen fås så att energiförbrukningen för varje timme under faktureringsperioden för ett förbrukningsställe som har timmätning multipliceras med samma timmes börspris. De timvärden man fått räknas ihop och från denna summa beräknas månadens medelpris, som uppges i fakturan. Till detta medelpris tillkommer det gällande förmedlingsarvode som anges i avtalsbekräftelsen.

Om kunden inte har en mätare som mäter elförbrukningen per timme fås medelpriset så att man väger må-nadens timvisa börspriser med värden i den typbelastningskurva som nätinnehavaren valt för respektive kund. För dag- och nattperioder beräknas separata vägda medelpriser. Till det medelpris som beräknats på det ovan beskrivna sättet tilläggs ett vid respektive tidpunkt gällande förmedlingsarvode. 

Typbelastningskurvorna är fastställda av Handels- och industriministeriet och används även i balansutredningen mellan elhandelsparterna. Försäljaren tillämpar den typbelastningskurva som nätbolaget angett. 

Elen i Fortum Tarkka-avtalet faktureras i efterskott enligt faktureringsperioder av utvald längd. När det gäller den månad då avtalet träder i kraft tillämpas vid fakturering av månadsförbrukningen det pris som bestäms på ovan nämnda sätt samt meddelade eller uppskattade förbrukningsmängder för hela månaden i fråga. När det gäller den månad då avtalet upphör tillämpas vid fakturering av månadsförbrukningen det pris som bestäms på ovan nämnda sätt samt meddelade eller uppskattade förbrukningsmängder för föregående månad.

Energipriser per timme specificeras inte i fakturan. Utöver energipriset faktureras kunden också för övriga överenskomna avgifter. Kunden får inte förhandsbesked om kommande elfakturor.

3 ÄNDRINGAR I AVTALSVILLKOR OCH PRISER

Den inverkan som ändringar i skatter, offentliga avgifter och andra därmed jämförbara avgifter har på elpriserna beaktas omedelbart från det att ändringarna träder i kraft. Elförsäljaren meddelar kunden om hur ändringarna inverkar på prissättningen snarast möjligt efter att försäljaren fått kännedom om dessa.

När den tidsbundna perioden för avtalet löpt ut kan elförsäljaren ändra avtalsvillkoren eller priserna genom att meddela kunden om detta en månad innan ändringen träder i kraft. Elförsäljaren meddelar om dessa ändringar genom att skicka ett meddelande till den post- eller e-postadress som kunden har uppgett. De regelbundna uppdateringarna av kundens timvisa energipris är dock inte sådana ändringar i pris- eller avtalsvillkoren som kunden informeras om i förväg. (EFV2014 8.2.; ELV 2019 13.2.)

All den el som Fortum Markets Oy säljer köps på elbörsen Nord Pool och av småproducenter av el. Vi för-behåller oss rätten att göra ändringar i elens ursprung samt i dess verifiering genom att meddela om änd-ringarna till kundens faktureringsadress eller till annan med kunden avtalad adress en månad innan de träder i kraft. Mer information finns här: www.fortum.fi.

4. ÖVRIGA VILLKOR

Vid sidan av dessa villkor tillämpas Elförsäljningsvillkoren och Elleveransvillkoren (vid ingående av avtalet gällande EFV2014 och ELV2019) eller motsvarande villkor som tillämpas i branschen och som ersätter dessa.

Bytesgaranti

Avtalsvillkor för bytesgaranti

TILLÄMPNING

Om kunden har kompletterat sitt avtal med en tilläggstjänst gällande bytesgaranti iakttas de nedan nämnda Avtalsvillkoren för bytesgaranti. Om kunden har valt alternativet bytesgaranti nämns detta i avtalsbekräftelsen.

Kunden kan välja att komplettera sitt Fortum Tarkka-avtal med bytesgaranti i samband med att avtalet ingås. Bytesgarantin träder i kraft samma dag som Fortums elförsäljningsavtal. Bytesgarantin gör det möjligt för kunden att mitt under en pågående tidsbunden avtalsperiod byta till ett annat minst lika långt, tidsbundet elförsäljningsavtal med Fortum.

AVTALSVILLKOR FÖR BYTESGARANTI

 1. Bytesgarantin gäller ett specifikt avtal och förbrukningsställe, och den kan kopplas till ett nytt Fortum Tarkka-avtal i samband med att avtalet ingås.
 2. Kunden bestämmer själv när den rätt att byta avtal som ingår i bytesgarantin ska utnyttjas. Bytet från ett Fortum Tarkka-avtal till ett nytt minst lika långt, tidsbundet Fortum-avtal ska göras under det ur-sprungliga avtalets leveransperiod. Under ett två år långt tidsbundet avtal kan kunden uppdatera avtalet när minst ett år har gått sedan föregående byte.
 3. Bytesgarantin är en tidsbunden tilläggstjänst som gäller till slutet av kundens tidsbundna elförsäljningsavtal.
 4. Bytesgarantin ger inte kunden rätt att avsluta avtalet mitt under en pågående avtalsperiod om inte han eller hon ingår ett annat minst lika långt, tidsbundet elförsäljningsavtal med Fortum.
 5. Det nya Fortum-elavtalet träder i kraft två veckor efter att bytesgarantin har utnyttjats.
 6. En outnyttjad bytesgaranti kan inte överföras till ett annat avtal.
 7. Kunden faktureras för bytesgarantin i samband med elräkningen.
 8. Bytesgaranti kan inte ingå i ett avtal som gäller ett förbrukningsställe med en årsförbrukning på mer än 30 000 kWh.

Fortum Vakaa, avtalsvillkor

ALLMÄNT

Den el som levereras enligt detta avtal produceras ur koldioxidfria energikällor bestående av kärnkraft eller förnybara energikällor. Genom att välja en tilläggstjänst produceras Kundens el av energikällor enligt avtalsvillkoren för respektive tilläggstjänst.

1 AVTALETS LÄNGD OCH UPPSÄGNINGSTID

Vid ingående av avtal har Fortum rätt att kontrollera kundens kreditvärdighet. Om det visar sig att det finns brister i kreditvärdigheten kan Fortum för att säkerställa sina fordringar av kunden kräva en godtagbar säkerhet eller förhandsbetalning. 

Fortum Vakaa-avtal gäller tills vidare. Kunden har rätt att säga upp avtalet med två veckors uppsägningstid och elförsäljaren har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid.

2 MÄTNING, BÖRSPRISET OCH TILLÄMPNING AV UPPGIFTERNA I I FAKTURERINGEN

Den lokala distributionsnätsinnehavaren ansvarar för mätningen av elförbrukningen. Vid faktureringen används den förbrukningsprognos som meddelats av den lokala nätinnehavaren, fördelad på faktureringsperiodens månader enligt faktureringskurvan (fakturering enligt uppskattning), eller förbrukningsmängderna utifrån den uppmätta förbrukning som den lokala nätinnehavaren meddelar, fördelade på faktureringsperiodens månader (timmätning).

Priset på Fortum Vakaa uppdateras regelbundet enligt prisperioderna med sex månaders mellanrum. Prisperioderna är följande: 1.1–30.6 och 1.7–31.12. Kundens pris gäller under respektive prisperiod och uppdateras för respektive period utan separat meddelande. Priserna finns till påseende en månad innan de träder i kraft på adressen www.fortum.fi.

Priset fastställs utifrån två prisfaktorer som noteras på den nordiska elbörsen (NASDAQ OMX Commodities) enligt följande (i kvartalsprodukterna betyder Q1, Q2, Q3 och Q4 respektive kvartal under prisperioden i fråga, och YY är årets två sista siffror under prisperioden i fråga):

Prisperiod 1.1 - 30.6

 • Systemprisets andel (ENOFUTBLQ1-YY och ENOFUTBLQ2-YY) fastställs under 12 månader i förväg (prisbestämningsperiod 21.11–20.11)
 • Områdesprisets andel (SYHELFUTBLQ1-YY och SYHELFUTBLQ2-YY) fastställs under 6 månader i förväg (prisbestämningsperiod 21.5–20.11)

Prisperiod 1.7 - 31.12

 • Systemprisets andel (ENOFUTBLQ3-YY och ENOFUTBLQ4-YY) fastställs under 12 månader i förväg (prisbestämningsperiod 21.5–20.5)
 • Områdesprisets andel (SYHELFUTBLQ3-YY och SYHELFUTBLQ4-YY) fastställs under 6 månader i förväg (prisbestämningsperiod 21.11–20.5)

Energipriset för Fortum Vakaa grundar sig under de ovan nämnda prisbestämningsperioderna på de vägda medelvärdena av de dagliga slutkurserna för de kvartalsprodukter som noteras på den nordiska elbörsen NASDAQ OMX Commodities för respektive prisperiod (ovan angivna systemprisets andel/produkter och om-rådesprisets andel/produkter). Kalkylvärden som används i vägningarna för varje kvartal: Q1 65 %, Q2 35 %, Q3 35 % och Q4 65 %.

Det pris som faktureras av kunden är summan av de ovan nämnda kvartalsproduktprisernas (ovan angivna systemprisets andel/produkter och områdesprisets andel/produkter) vägda medelvärden samt vid respektive tid gällande förmedlingsarvode. Därtill tar Fortum ut en månatlig grundavgift.

Om den nordiska elbörsen ändrar sina noterade produkter ändras beräkningen i enlighet med produktändringarna.

3 ÄNDRINGAR I AVTALSVILLKOR OCH PRISER

Den inverkan som ändringar i skatter, offentliga avgifter och andra därmed jämförbara avgifter har på elpriserna beaktas omedelbart från det att ändringarna träder i kraft. Elförsäljaren meddelar kunden om hur ändringarna inverkar på prissättningen snarast möjligt efter att försäljaren fått kännedom om dessa.

Elförsäljaren kan ändra avtalsvillkoren eller priserna genom att meddela kunden om detta en månad innan ändringen träder i kraft. Elförsäljaren meddelar om dessa ändringar genom att skicka ett meddelande till den post- eller e-postadress som kunden har uppgett. De regelbundna uppdateringar av kundens energipris som görs med sex månaders mellanrum är dock inte sådana ändringar i pris- eller avtalsvillkoren som kunden informeras om i förväg. (EFV2014 8.2.; ELV 2019 13.2.)

All den el som Fortum Markets Oy säljer köps på elbörsen Nord Pool och av småproducenter av el. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i elens ursprung samt i dess verifiering genom att meddela om ändringarna till kundens faktureringsadress eller till annan med kunden avtalad adress en månad innan de träder i kraft. Mer information finns här: www.fortum.fi.

4 ÖVRIGA VILLKOR

Ett Fortum Vakaa-avtal kan tecknas med konsumentkunder vars årsförbrukning av el på förbrukningsstället är högst 100.000 kWh/år.

Vid sidan av dessa villkor tillämpas Elförsäljningsvillkoren och Elleveransvillkoren (vid ingående av avtalet gällande EFV2014 och ELV2019) eller motsvarande villkor som tillämpas i branschen och som ersätter dessa.

Fortum Vakio, avtalsvillkor

ALLMÄNT

Den el som levereras enligt detta avtal produceras ur koldioxidfria energikällor bestående av kärnkraft eller förnybara energikällor. Genom att välja en tilläggstjänst produceras Kundens el av energikällor enligt avtals-villkoren för respektive tilläggstjänst. 
 

1 AVTALETS LÄNGD OCH UPPSÄGNING

Vid ingående av avtal har Fortum rätt att kontrollera kundens kreditvärdighet. Om det visar sig att det finns brister i kreditvärdigheten kan Fortum för att säkerställa sina fordringar av kunden kräva en godtagbar säkerhet eller förhandsbetalning.

Fortum Vakio-elavtalet gäller tills vidare. Kunden har rätt att säga upp avtalet med två veckors uppsägnings-tid och elförsäljaren har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid.

2 PRISSÄTTNING

Fortum Vakio -avtalet är ett fastprisavtal som är avsett för konsumentkunder. Priset i avtalet grundar sig på en förbrukningsklass enligt Vakio -prislistan och motsvarande prisklass. Kunden betalar oberoende av mängden el som förbrukas en fast månadsavgift i euro enligt Vakio-prislistan. Månadsavgiften bestäms en-ligt förbrukningsklasserna i Vakio -prislistan. 

Om kundens uppmätta förbrukning överstiger den avtalade årliga gränsen, eller om det verkar sannolikt att kundens förbrukning kommer att överstiga denna gräns, har Fortum rätt att flytta kunden till en högre förbrukningsklass eller, om ingen förbrukningsklass är tillräcklig, byta kundens produkt till en Fortum Kesto-försäljningsprodukt enligt de gällande villkoren och priserna för Kesto-avtalet. Fortum meddelar kunden om förflyttning till annan förbrukningsklass i första hand via e-post eller textmeddelande men i andra hand kan meddelandet även skickas till kundens faktureringsadress. Den nya förbrukningsklassens pris blir tillämpligt från början av efterföljande månad.

Förbrukningsklasser:

 • S under 2000 kWh
 • M 2000 - 3000 kWh
 • L 3000 - 5000 kWh
 • XL 5000 - 8000 kWh

Om kunden har valt en kombination av elavtal och hemförsäkring får han eller hon en särskild bekräftelse och avtalsvillkoren från försäkringsbolaget.

3. MÄTNING AV ELFÖRBRUKNINGEN

Den lokala distributionsnätsinnehavaren ansvarar för mätningen av elförbrukningen. I faktureringen används de timförbrukningar som den lokala nätinnehavaren uppgett fördelat på faktureringsperiodens månader.

4. ÄNDRINGAR I AVTALSVILLKOR OCH PRISE

Den inverkan som ändringar i skatter, offentliga avgifter och andra därmed jämförbara avgifter har på elpriserna beaktas omedelbart från det att ändringarna träder i kraft. Elförsäljaren meddelar kunden om hur änd-ringarna inverkar på prissättningen snarast möjligt efter att försäljaren fått kännedom om dessa.

Elförsäljaren kan ändra avtalsvillkoren, prissättningsgrunderna och priserna genom att meddela kunden om detta en månad innan ändringen träder i kraft. Elförsäljaren meddelar om dessa ändringar genom att skicka ett meddelande till den post- eller e-postadress som kunden har uppgett. 

All den el som Fortum Markets Oy säljer köps på elbörsen Nord Pool och av småproducenter av el. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i elens ursprung samt i dess verifiering genom att meddela om ändringarna till kundens faktureringsadress eller till annan med kunden avtalad adress en månad innan de träder i kraft. Mer information: www.fortum.fi.

5. ÖVRIGA VILLKOR

Vid sidan av dessa villkor tillämpas Elförsäljningsvillkoren och Elleveransvillkoren (vid ingående av avtalet gällande EFV2014 och ELV2019) eller motsvarande villkor som tillämpas i branschen och som ersätter dessa.

Allmänna elleverans- och elförsäljningsvillkor

I elförsäljningen och elleveransen tillämpas Finska Energiindustri rf:s rekommendationer. Elleveransen är en tjänstehelhet, som innehåller både elförsäljning och eldistribution. Samma elleveransvillkor gäller för både Fortums elförsäljning och Carunas elöverföring. Allmänna elförsäljningsvillkor tillämpas för övriga förbrukningsställen. Elförsäljningsvillkoren är en del av elförsäljningsavtalet mellan elförbrukaren och elförsäljaren. För nättjänsten/elöverföringen, avtalar elförbrukaren med det lokala nätbolaget.

Allmänna elleveransvillkor ELV 2019

Tillämpas för förbrukningsställen inom Carunas nätområde. Gäller nya elavtal från 17.5.2019.

Allmänna elförsäljningsvillkor EFV 2014

Tillämpas för övriga förbrukningsställen

Avtalsvillkor för Fortum Solval

ALLMÄNT

Med avtalet för Fortum Solval uppdateras den el som levereras utifrån tecknat Fortum-elavtal till 100 % förnybar solenergi. I avtalet ingår dessutom en årlig donation, enligt gällande prislista, till John Nurminen Stiftelsens projekt Ett rent Östersjön. Till privatkunder säljer vi el från 100 % förnybara solenergikällor, vars ursprung verifieras enligt det europeiska ursprungsgarantisystemet Guarantee of Origin. El producerad från förnybara källor ger inte upphov till koldioxidutsläpp i atmosfären.

1. AVTALETS LÄNGD OCH UPPSÄGNING

Vid ingående av avtal har Fortum rätt att kontrollera kundens kreditvärdighet. Om det visar sig att det finns brister i kreditvärdigheten kan Fortum för att säkerställa sina fordringar av kunden kräva en godtagbar säkerhet eller förhandsbetalning.

Avtalet för Fortum Solval gäller tills vidare. Kunden har  rätt att säga upp avtalet med två veckors uppsägningstid och Fortum har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. Fortum har rätt att häva tjänsteavtalet ifall Kunden väsentligen försummar att betala eller annars i väsentlig grad har försummat sina skyldigheter som baserar sig på detta avtal och Kunden inte har rättat sin avtalsförsummelse inom skälig tid efter att Fortum skickat en skriftlig påminnelse.

Avtalet för Fortum Solval är en tilläggstjänst och ersätter inte Kundens egentliga elavtal. Vid upphörande av Kundens egentliga elavtal upphör även detta avtal.

2. PRIS PÅ TILLÄGGSTJÄNST OCH TILLÄMPNING AV UPPGIFTER VID FAKTURERING

Gällande månadsavgift för Fortum Solval faktureras i samband med elfakturan.

Donationen till John Nurminen Stiftelsen beräknas enligt de hela månader under vilka kunden haft Solval som tilläggstjänst.

3. ÄNDRINGAR I AVTALSVILLKOR OCH PRISER

Inverkan av skatteändringar, ändringar i offentliga avgifter och andra därmed jämförbara avgifter på avtalspriset beaktas omedelbart från det att ändringarna träder i kraft. Tjänsteleverantören meddelar kunden om hur ändringarna inverkar på prissättningen så snart som möjligt efter att denne fått kännedom om ändringarna.

Tjänsteleverantören kan ändra avtalsvillkoren eller -priserna genom att meddela kunden detta 1 månad innan ändringen träder i kraft. Tjänsteleverantören meddelar om dessa ändringar genom att skicka ett meddelande till den post- eller e-postadress som kunden har uppgett.

All den el som Fortum Markets Oy säljer anskaffas på elbörsen Nord Pool och av småproducenter av el. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar gällande elens ursprung och hur detta verifieras genom att meddela detta till kundens faktureringsadress eller till annan med kunden avtalad adress 1 månad innan ändringen träder i kraft. Mer information www.fortum.fi. 

4. ÖVRIGA VILLKOR

Avtalet för Fortum Solval kan ingås med privatkunder. Detta avtal täcker ursprungsgarantier för elförbrukning på högst 30 000 kWh/år.

Vid sidan av dessa avtalsvillkor tillämpas i tillämpliga delar Elförsäljningsvillkoren och Elleveransvillkoren (vid ingående av avtalet gällande EFV2014 och ELV2019) eller motsvarande villkor som tillämpas i branschen och som ersätter dessa.

Avtalsvillkor för Fortum EKOvind

ALLMÄNT

Med avtalet för Fortum EKOvind uppdateras den el som levereras utifrån tecknat Fortum-elavtal till 100 % förnybar vindkraft. Till privatkunder säljer vi vindkraft, vars ursprung verifieras enligt det europeiska ursprungsgarantisystemet Guarantee of Origin och EKOenergi-märket som beviljas av Finlands naturskyddsförbund. El producerad från förnybara källor ger inte upphov till koldioxidutsläpp i atmosfären.

1. AVTALETS LÄNGD OCH UPPSÄGNING

Vid ingående av avtal har Fortum rätt att kontrollera kundens kreditvärdighet. Om det visar sig att det finns brister i kreditvärdigheten kan Fortum för att säkerställa sina fordringar av kunden kräva en godtagbar säkerhet eller förhandsbetalning.

Avtalet för Fortum EKOvind gäller tills vidare. Kunden har  rätt att säga upp avtalet med två veckors uppsägningstid och Fortum har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. Fortum har rätt att häva tjänsteavtalet ifall Kunden väsentligen försummar att betala eller annars i väsentlig grad har försummat sina skyldigheter som baserar sig på detta avtal och Kunden inte har rättat sin avtalsförsummelse inom skälig tid efter att Fortum skickat en skriftlig påminnelse.

Avtalet för Fortum EKOvind är en tilläggstjänst och ersätter inte Kundens egentliga elavtal. Vid upphörande av Kundens egentliga elavtal upphör även detta avtal.

2. PRIS PÅ TILLÄGGSTJÄNST OCH TILLÄMPNING AV UPPGIFTER VID FAKTURERING

Gällande månadsavgift för Fortum EKOvind faktureras i samband med elfakturan.

3. ÄNDRINGAR I AVTALSVILLKOR OCH PRISER

Inverkan av skatteändringar, ändringar i offentliga avgifter och andra därmed jämförbara avgifter på avtalspriset beaktas omedelbart från det att ändringarna träder i kraft. Tjänsteleverantören meddelar kunden om hur ändringarna inverkar på prissättningen så snart som möjligt efter att denne fått kännedom om ändringarna.

Tjänsteleverantören kan ändra avtalsvillkoren eller -priserna genom att meddela kunden detta 1 månad innan ändringen träder i kraft. Tjänsteleverantören meddelar om dessa ändringar genom att skicka ett meddelande till kundens faktureringsadress eller annan med kunden avtalad adress.

All den el som Fortum Markets Oy säljer anskaffas på elbörsen Nord Pool och av småproducenter av el. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar gällande elens ursprung och hur detta verifieras genom att meddela detta till kundens faktureringsadress eller till annan med kunden avtalad adress 1 månad innan ändringen träder i kraft. Mer information www.fortum.fi.

4. ÖVRIGA VILLKOR

Avtalet för Fortum EKOvind kan ingås med privatkunder. Detta avtal täcker ursprungsgarantier för elförbrukning på högst 30.000 kWh/år.

Vid sidan av dessa avtalsvillkor tillämpas i tillämpliga delar Elförsäljningsvillkoren och Elleveransvillkoren (vid ingående av avtalet gällande EFV2014 och ELV2019) eller motsvarande villkor som tillämpas i branschen och som ersätter dessa.

Avtalsvillkor för Fortum 100% Förnybar

ALLMÄNT

Med avtalet för Fortum 100% Förnybar uppdateras den el som levereras utifrån tecknat Fortum-elavtal till 100 % förnybar energi. Till privatkunder säljer vi el från 100 % förnybara energikällor, vars ursprung verifieras enligt det europeiska ursprungsgarantisystemet Guarantee of Origin. El producerad från förnybara källor ger inte upphov till koldioxidutsläpp i atmosfären.

1. AVTALETS LÄNGD OCH UPPSÄGNING

Vid ingående av avtal har Fortum rätt att kontrollera kundens kreditvärdighet. Om det visar sig att det finns brister i kreditvärdigheten kan Fortum för att säkerställa sina fordringar av kunden kräva en godtagbar säkerhet eller förhandsbetalning.

Avtalet för Fortum 100% Förnybar gäller tills vidare. Kunden har  rätt att säga upp avtalet med två veckors uppsägningstid och Fortum har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. Fortum har rätt att häva tjänsteavtalet ifall Kunden väsentligen försummar att betala eller annars i väsentlig grad har försummat sina skyldigheter som baserar sig på detta avtal och Kunden inte har rättat sin avtalsförsummelse inom skälig tid efter att Fortum skickat en skriftlig påminnelse.

Avtalet för Fortum 100% Förnybar är en tilläggstjänst och ersätter inte Kundens egentliga elavtal. Vid upphörande av Kundens egentliga elavtal upphör även detta avtal.

2. PRIS PÅ TILLÄGGSTJÄNST OCH TILLÄMPNING AV UPPGIFTER VID FAKTURERING

Gällande månadsavgift för Fortum 100% Förnybar faktureras i samband med elfakturan.

3. ÄNDRINGAR I AVTALSVILLKOR OCH PRISER

Inverkan av skatteändringar, ändringar i offentliga avgifter och andra därmed jämförbara avgifter på avtalspriset beaktas omedelbart från det att ändringarna träder i kraft. Tjänsteleverantören meddelar kunden om hur ändringarna inverkar på prissättningen så snart som möjligt efter att denne fått kännedom om ändringarna.

Tjänsteleverantören kan ändra avtalsvillkoren eller -priserna genom att meddela kunden detta 1 månad innan ändringen träder i kraft. Tjänsteleverantören meddelar om dessa ändringar genom att skicka ett meddelande till den post- eller e-postadress som kunden har uppgett.

All den el som Fortum Markets Oy säljer anskaffas på elbörsen Nord Pool och av småproducenter av el. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar gällande elens ursprung och hur detta verifieras genom att meddela detta till kundens faktureringsadress eller till annan med kunden avtalad adress 1 månad innan ändringen träder i kraft. Mer information www.fortum.fi.

4. ÖVRIGA VILLKOR

Avtalet för Fortum 100% Förnybar kan ingås med privatkunder. Detta avtal täcker ursprungsgarantier för elförbrukning på högst 30 000 kWh/år.

Vid sidan av dessa avtalsvillkor tillämpas i tillämpliga delar Elförsäljningsvillkoren och Elleveransvillkoren (vid ingående av avtalet gällande EFV2014 och ELV2019) eller motsvarande villkor som tillämpas i branschen och som ersätter dessa.

Fortum Hintatakuu, avtalsvillkor

ALLMÄNT

Med Fortum Hintatakuu-tilläggstjänsten får Kunden möjlighet att säkra sig mot prisvolatiliteten i avtalet för timprissatt elenergi, genom att fastställa priset för en på förhand meddelad tidsbunden period. Fortum sänder Hintatakuu-kunderna priserbjudanden i första hand per e-post eller i andra hand per sms, i vilka Kunden informeras om tidsperioden och det fasta priset på elenergin som erbjuds för respektive period. Kunden kan godkänna priserbjudandet elektroniskt eller genom att vara i kontakt med kundtjänsten under den tid erbjudandet är i kraft. Beslutsfattandet om att utnyttja den tidsbundna perioden är alltid Kundens. Om Kunden inte godkänner erbjudandet på den tidsbundna prisperioden, fortlöper elavtalet normalt enligt tidigare överenskommelse.

1. AVTALETS LÄNGD OCH UPPSÄGNING

Fortum Hintatakuu-tilläggstjänsten gäller tills vidare, förutom om Kunden har godkänt erbjudandet på fast prisperiod. Efter att erbjudandet godkänts ,av kunden, är Hintatakuu-tilläggstjänsten samt det till tjänsten fogade elavtalet  tidsbundna. När den tidsbundna perioden upphör fortsätter elavtalet enligt tidigare överenskommelse.

Utanför den tidsbundna perioden har Kunden rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid på två veckor och Fortum har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid på en månad. Fortum har rätt att häva avtalet om  tilläggstjänst om Kunden  väsentligt har brutit mot sina betalnings- eller avtalsskyldigheter enligt avtalet och avtalsbrottet inte har korrigerats inom den skäliga tidsfrist som Fortum skriftligt har meddelat.

Fortum Hintatakuu-avtalet är ett avtal om tilläggstjänst och ersätter inte Kundens egentliga elavtal. När Kundens elavtal löper ut upphör även detta avtal.

2. PRIS PÅ TILLÄGGSTJÄNSTEN OCH TILLÄMPNING AV UPPGIFTERNA I FAKTURERINGEN

Det gällande månadspriset (euro/mån.) för Fortum Hintatakuu-tilläggstjänsten vid tidpunkten ifråga faktureras i samband med elfakturan. För godkännandet av priserbjudandet faktureras ingen avgift.

3. ÄNDRINGAR I AVTALSVILLKOREN OCH PRISERNA

Inverkan av skatteändringar, ändringar i offentliga avgifter och andra därmed jämförbara avgifter på avtalspriset beaktas omedelbart från det att ändringarna träder i kraft. Tjänsteleverantören meddelar Kunden om hur ändringarna inverkar på prissättningen så snart som möjligt efter att denne fått kännedom om ändringarna.

Tjänsteleverantören kan ändra avtalsvillkoren eller -priserna genom att meddela Kunden detta 1 månad innan ändringen träder i kraft. Fortum förbehåller sig rätten att i första hand meddela om dessa ändringar per e-post eller sms och i andra hand per brev till Kundens faktureringsadress.

4. ÖVRIGA VILLKOR

Fortum har rätt att kontrollera Kundens kreditvärdighet innan avtalet ingås. Om kreditvärdigheten inte är i ordning kan Fortum, för att säkra sina fordringar, kräva att Kunden ger en godtagbar säkerhet eller betalar en förhandsavgift. 

Fortum Hintatakuu-tilläggstjänsten kan tas i bruk av privatkunder vars årliga elförbrukning är under 50.000 kWh.

På detta avtal tillämpas förutom dessa villkor, Elförsäljnings- och Elleveransvillkoren (vid ingående av avtalet EFV2014 och ELV2019) eller motsvarande ersättande villkor i branschen i tillämpliga delar.

Maksujousto, avtalsvillkor

1. ALLMÄN INFORMATION OM MAKSUJOUSTO-TJÄNSTEN

Maksujousto är en tilläggstjänst som Fortum Markets Ab (”Fortum”) erbjuder till sina kunder som har ett ikraftvarande elavtal med Fortum. I Maksujousto-tjänsten öppnas ett Maksujousto-konto för kunden till vilket fakturor som faktureras av kunden sparas och genom vilket kunden kan följa med faktureringsläget som baserar sig på den faktiska förbrukningen. Tjänsten ger kunden möjlighet att betala avgifterna för el som levereras fortlöpande på ett flexibelt sätt i betalningsrater under elavtalets giltighetstid. Från kontot skickas regelbundet saldouppgifter till kunden. Av dessa saldouppgifter framgår mottagna räkningar och erlagda betalningar, kundens tillgängliga betalningsflexibilitet vid betalningen av betalningsraterna, samt ett föreslag på nästa betalningsrats storlek. Kunden kan erlägga en betalning som är större eller mindre än den föreslagna summan, inom ramen för den avtalade betalningsflexibiliteten. Tjänsten möjliggör även en flexibel planering och betalning av avgifterna inom ramen för den avtalade betalningsflexibiliteten. Kontot påverkar inte kundens normala elfakturering, som även i fortsättningen baserar sig på kundens faktiska förbrukning. Betalningarna erläggs på normalt vis via bankkonto.

2. INGÅENDE AV AVTAL OCH ÖPPNANDE AV MAKSUJOUSTO-TJÄNSTEN

Ett Maksujousto-avtal kan ingås om kunden har åtminstone ett elavtal som kan anslutas till kontot. Innan kontot öppnas kan en sedvanlig kreditkontroll av kunden göras. Om det framkommer brister i kreditvärdigheten kan Fortum kräva att kunden ställer en godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning för att trygga sina fordringar.

3. TJÄNSTENS PRISSÄTTNING

Maksujousto-tjänsten är en tilläggstjänst, för vilken den månadsavgift som gäller vid tidpunkten i fråga debiteras. Priset fastställs i avtalsbekräftelsen. Debitering för tjänsten sker i samband med faktureringen för elavtalet. Tilläggstjänstens pris gäller tills vidare.

4. FAKTURERING OCH BETALNINGSVILLKOR

4.1 Saldouppgifter och räkning

Fortum tillhandahåller regelbundet saldouppgifter från Maksujousto-tjänsten till kunden, av vilka till kontot riktade fakturor, förslag på nästa betalningsrats storlek och information om den tillgängliga betalningsflexibiliteten för betalningen av betalningsraterna framgår. Som bilaga till saldouppgifterna erhåller kunden till kontot riktade elräkningar som baserar sig på den faktiska förbrukningen, samt andra eventuella räkningar. Nämnda elräkning baserar sig alltid på kundens faktiska förbrukning.

4.2 Månatlig föreslagen betalningssumma

I saldouppgifterna föreslås en summa som kunden ska betala. Summan baserar sig på de till kontot anslutna avtalens uppskattade årskostnader, på basis av vilka en för faktureringsperioden genomsnittlig förväntad kostnad räknas ut. Den föreslagna summan kan variera beroende på årskostnader samt den aktuella betalningsflexibiliteten.

4.3 Månatligt saldo

Genom saldouppgifterna upplyses kunden om hur mycket av den tillgängliga betalningsflexibiliteten kunden har använt för betalning av betalningsraterna. På basis av detta kan kunden enkelt använda den tillgängliga betalningsflexibiliteten för betalning av betalningsraterna.

4.4 Betalningsflexibilitetens belopp

Med betalningsflexibiliteten avses kundens möjlighet att betala mera eller mindre än Maksujousto-tjänstens föreslagna nästa betalningsrat. Betalningsflexibilitetens maximibelopp är en summa som motsvarar två gånger den genomsnittliga månadssumman. Inom ramen för flexibiliteten kan kunden erlägga sin betalning flexibelt i olika stora betalningsrater under elavtalets giltighetstid.

4.5 Hävande av Maksujousto-tjänsten

Kunden måste alltid erlägga sin betalning inom ramen för betalningsflexibiliteten. Det innebär att kunden sammanlagt kan vara flexibel vid betalningen av betalningsraterna högst till den mån som motsvarar det ovannämnda maximibeloppet. Om kunden inte erlägger betalning inom ramen för betalningsflexibiliteten (dvs. maximibeloppet har uppnåtts och kunden erlägger inte sina betalningar efter detta) skickar Fortum en anmärkning om överskridning av betalningsflexibiliteten till kunden via textmeddelande och/eller e-post. I meddelandet anges ett datum före vilket kunden måste erlägga tillräcklig betalning för att Maksujousto-tjänsten inte ska avbrytas. I meddelandet till kunden nämns även den summa som ska betalas.

Om kunden trots anmärkningen inte erlägger tillräcklig betalning avslutar Fortum erbjudandet av Maksujousto-tjänsten. Då faktureras de räkningar som enligt Maksujousto-tjänstens saldouppgifter är öppna på nytt av kunden i enlighet med den normala faktureringsprocessen.

5. AVTALETS VARAKTIGHET OCH UPPSÄGNINGSTID

Maksujousto-tjänsten är i kraft i enlighet med den vid avtalets ingående avtalade dagen för ikraftträdande.

Tjänsten är i kraft tills vidare och förutsätter ett ikraftvarande elavtal med Fortum på kundens driftsställe. Kunden har rätt att säga upp avtalet med två veckors uppsägningstid, och Fortum har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. Fortum har rätt att häva tilläggstjänsteavtalet om kunden väsentligen brutit mot sina betalnings- eller avtalsskyldigheter som baserar sig på avtalet och avtalsbrottet inte har avhjälpts inom den av Fortum skriftligt meddelade skäliga tidsfristen.

Maksujousto-tjänsten är ett tilläggstjänstavtal och ersätter inte kundens egentliga elavtal. Vid upphörandet av kundens alla elavtal som är anslutna till Maksujousto-tjänsten upphör även avtalet om Maksujousto-tjänsten. Vid upphörandet av avtalet måste kunden erlägga alla enligt Maksujousto-tjänstens saldouppgifter kvarvarande betalningar, eller Fortum på motsvarande sätt återbetala kundens överloppsbetalningar. Dessa avtalsvillkor gäller tills alla kvarvarande betalningar är erlagda.

6. ÄNDRINGAR I AVTALSVILLKOREN OCH PRISERNA

Ändringar i skatter, offentliga avgifter och andra med dessa jämförbara avgifter som har en påverkan på avtalets pris tas i beaktande omedelbart från deras ikraftträdande. Fortum meddelar kunden om ändringarnas påverkan på prissättningen så fort som möjligt efter att ha fått information om ändringen.

Fortum kan ändra avtalsvillkoren genom att meddela kunden om detta en månad innan ändringens ikraftträdande. Grunder för ändrande av avtalsvillkoren är specificerade i de allmänna elförsäljningsvillkoren och elleveransvillkoren (vid tiden för avtalets ingående är EFV2014 och ELV2019 i kraft) eller i motsvarande inom branschen tillämpade villkor som ersätter dessa, som tillämpas på förhållandet mellan kunden och Fortum. Fortum meddelar om dessa ändringar genom att skicka ett meddelande till den av kunden uppgivna adressen eller e-postadressen. Om kunden inte godkänner ändringen i avtalsvillkoren har kunden rätt att säga upp avtalet innan de ändrade villkoren träder i kraft. De ändrade villkoren eller priserna gäller inte kunden under uppsägningstiden.

7. ÖVRIGA VILLKOR

Vid ingåendet av avtalet ger du ditt samtycke till att Fortum kan granska din kreditvärdighet och vid behov begära en förskottsbetalning eller säkerhet innan avtalets början.

Till Maksujousto-tjänsten anslutna elavtal och tilläggstjänster är ämnade för konsumentkunder vars elförbrukning är under 50 000 kWh per år.

Utöver dessa villkor tillämpas de allmänna elförsäljningsvillkoren och elleveransvillkoren (vid tiden för avtalets ingående är EFV2014 och ELV2019 i kraft) eller motsvarande inom branschen tillämpade villkor som ersätter dessa.