Online nyheter

STUK fattade positivt beslut om Lovisa kraftverks periodiska säkerhetsbedömning

fre, 04/29/2022 - 13:45

Loviisa power plant, Finland

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har fattat beslut om Fortum Power and Heat Oy:s periodiska säkerhetsbedömning gällande Lovisa kärnkraftverk. Bedömningen tillställdes STUK i 2020.

I sitt beslut konstaterar Strålsäkerhetscentralen att Fortum har ombesörjt säkerheten vid kraftverksenheterna Lovisa 1 och Lovisa 2 i enlighet med gällande föreskrifter avseende anläggningar i drift och att tillståndsinnehavaren besitter tillräckliga förutsättningar, förfaranden, kunskaper och resurser för fortsatt säker drift fram till utgången av de nuvarande drifttillstånden.

Strålsäkerhetscentralen fattade beslut om den periodiska säkerhetsbedömningen gällande Lovisa kraftverks slutförvaringsanläggning för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall i december 2021.

Under Lovisa kraftverks hela tid i drift har målsättningen varit kontinuerlig förbättring av anläggningssäkerheten. Fortum har förnyat och moderniserat kraftverket i avsevärd omfattning och vidtagit väsentliga ändringsåtgärder av anläggningens apparatur, system och konstruktioner i syfte att förbättra säkerheten. Åtgärderna har bland annat omfattat ersättande av föråldrade anläggningskomponenter. Fortums åtgärdsplaner för fortsatt utveckling av anläggningen syftar till att säkerställa trygg och säker drift av Lovisa kärnkraftverk fram till utgången av de nuvarande drifttillstånden.

STUK gör en separat bedömning av Fortums ansökan om förnyat drifttillstånd för Lovisa kraftverk.

 

Ytterligare information:
Thomas Buddas, biträdande direktör, Lovisa kraftverk, tfn 010 455 3710
www.fortum.fi/lovisa 

 

Lovisa kärnkraftverk
År 2021 var driftfaktorn vid Fortumägda Lovisa kraftverk 92,9 %. Kraftverkets fortlöpande utveckling och modernisering möjliggör driftfaktorer som är de högsta bland världens tryckvattenanläggningar. Under de senaste fem åren har Fortum investerat sammanlagt cirka 325 miljoner euro i Lovisa kraftverk. År 2021 producerade Lovisa kraftverk sammanlagt 8,2 terawattimmar (TWh) elektricitet (netto), vilket utgör över 10 procent av den finländska elproduktionen. Fortum sysselsätter cirka 700 kärnkraftsexperter, varav cirka 530 arbetar vid Lovisa kraftverk. Därtill arbetar nästan 100 personer från andra företag permanent på kraftverksområdet. Ytterligare information: www.fortum.fi/lovisa