Investerarinformation

Fortum ansöker om nytt drifttillstånd för Lovisa kärnkraftverk

tors, 03/03/2022 - 08:30

Loviisan voimalaitos

FORTUM ABP INVESTERAR NYHET 3.3.2022 kl. 8.30

Fortum har beslutat att ansöka om förnyat drifttillstånd för båda enheterna vid Lovisa kärnkraftverk fram till utgången av år 2050. Under den förlängda drifttiden förväntas anläggningen producera upp till 170 terawattimmar (TWh) utsläppsfri elektricitet. Med ansökan önskar Fortum stöda uppnåendet av Finlands och hela Europas kolneutralitetsmål och möjliggöra uppbyggandet av ett säkert, konkurrenskraftigt och hållbart energisystem.

”Jag är mycket nöjd över beslutet att ansöka om nytt drifttillstånd för Lovisa kraftverk. Kärnkraften är en central grundpelare i Fortums strategi för utsläppsfri elproduktion. Fortsatt produktion i Lovisa är framförallt en satsning på säker leverans av ren inhemsk elektricitet. Som en stabil produktionsform möjliggör kärnkraften även utbyggnad av vindkraftsbaserad energiproduktion”, säger Fortums verkställande direktör Markus Rauramo.

”I vårt beslutsfattande beaktade vi ekonomiska, politiska och samhälleliga aspekter. Vi är särskilt glada över att acceptansen för inhemsk kärnkraft nu är på en historiskt hög nivå bland både medborgarna och de politiska partierna. Samhället litar på Fortum som kärnkraftsproducent”, forsätter Markus Rauramo.

Fortsatt drift av kraftverksenheterna i Lovisa innebär en betydande finländsk investering med avsevärd ekonomisk och sysselsättande effekt. Under de senaste fem åren har Fortum investerat cirka 325 miljoner euro i Lovisa kraftverk. Driftförlängningen och den fortsatta verksamheten kommer att medföra investeringar på ungefär en miljard euro fram till år 2050.

”Lovisa kraftverk har producerat kärnkraftsbaserad elektricitet under fyra decennier och i dag motsvarar anläggningens årsproduktion cirka tio procent av Finlands totala elförbrukning. Tack vare långsiktig och ansvarsfull verksamhetsutveckling och fortlöpande modernisering är anläggningen i sådant utmärkt skick som möjliggör fortsatt säker drift. Vi är väldigt glada över att kunna fortsätta beredningen av vår ansökan om förnyat drifttillstånd”, säger Fortum Generation-divisionens direktör Simon-Erik Ollus.

I anslutning till ansökan om fortsatt drifttillstånd ansöker Fortum även om drifttillstånd för slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt avfall på kraftverksområdet fram till utgången av år 2090, varefter anläggningen stängs. Avsikten är att, som första land i världen, inleda slutförvaring av använt kärnbränsle i mitten av 2020-talet.

Fortum tillställer arbets- och näringsministeriet sin ansökan om drifttillstånd före utgången av mars. Därefter behandlas ansökan av statsrådet som begär in utlåtanden från flera olika instanser, däribland Strålsäkerhetscentralen (STUK). Statsrådet fattar sitt beslut på basis av de inkomna expertutlåtandena. Processen beräknas räcka cirka ett år.
 

Fortum Abp
Ingela Ulfves, direktör för investerarrelationer och finansiell kommunikation


Mer information och mediakontakt:
Fortum News Desk, tfn 040 198 2843, e-post: newsdesk [snabel-a] fortum [punktum] com,

Mark Autio, kommunikationschef, Fortum News Desk, puh. 040 570 4292


FAKTA

Fortums Lovisa kraftverk, som är Finlands första kärnkraftverk, utgörs av två enheter. Elproduktionen vid Lovisa 1 inleddes i februari år 1977 och vid Lovisa 2 i november år 1980. Kraftverksenheternas drifttillstånd förnyades år 1998 och 2007. De nuvarande drifttillstånden skall förnyas före utgången av åren 2027 och 2030. Vardera kraftverksenheten har tryckvattenreaktorer av typen VVER-440. I Lovisa kraftverk kombinerades de bästa lösningarna från öst och väst. Graden av inhemskt arbete var cirka 50 %.

Reaktorerna och övriga huvudkomponenter upphandlades i dåvarande Sovjetunionen, och kraftverket byggdes enligt västvärldens strängaste säkerhetskrav med västerländsk teknologi. Därefter har kraftverket genomgått systematisk utveckling. Anläggningens säkerhet och tillgänglighet har fortlöpande förbättrats genom olika moderniseringsprojekt. År 2018 slutfördes kraftverkets genom tiderna största projekt i vilket anläggningens automation förnyades i samarbete med företaget Rolls-Royce.

Lovisa kraftverk

År 2021 var kraftverkets driftfaktor 92,9 %. Den fortlöpande utvecklingen och moderniseringen av Lovisa kraftverk möjliggör driftfaktorer som hör till de bästa bland världens tryckvattenanläggningar. Under de senaste fem åren har Fortum investerat sammanlagt cirka 325 miljoner euro i kraftverket. År 2021 producerade Lovisa kraftverk 8,2 terawattimmar elektricitet (netto), vilket är mer än 10 procent av Finlands totala elproduktion. Fortum sysselsätter cirka 700 kärnkraftsexperter, varav omkring 530 arbetar vid Lovisa kraftverk. Därtill arbetar nästan 100 personer från andra företag permanent på kraftverksområdet.

Ytterligare information: www.fortum.fi/lovisa