Förfarandefel i avfallshanteringprocessen vid Fortums Lovisa kraftverk

tis, 02/22/2022 - 14:30

Loviisa nuclear power plant, winter

Vid Lovisa kraftverk observerades 25.1.2022 ett IT-systemfel som ledde till att ett avfallsparti på felaktiga grunder deponerades på en avstjälpningsplats. Senare analyser visade att avfallet kunde hanteras som normalt avfall, men förfarandet borde på förhand ha godkänts av Strålsäkerhetscentralen (STUK). Avfallet, vars radioaktivitet klart understiger STUK:s strålningsgräns gällande avfall som frigörs från kontroll, utgör ingen fara för människor eller miljön.

Felet i IT-systemet har åtgärdats. Vi meddelade omgående STUK om observationen och vi gör en grundlig undersökning av det inträffade för att förhindra en upprepning av motsvarande förfarandefel.

Vad avses med avfall som frigörs från kontroll?

Med avfall som frigörs från kontroll avses avfall som uppstår inom kraftverkets kontrollområde (strålningsövervakade område) och vars radioaktivitet genom mätning konstateras vara så låg att det inte behöver strålningsövervakas utan kan deponeras på en avstjälpningsplats eller återvinnas som vanligt avfall. Det viktigaste kriteriet är att avfallet inte kan utsätta någon för en årlig stråldos överstigande 0,01 millisievert (mSv). Denna stråldos motsvarar ungefär 1/600-del av finländarnas genomsnittliga årliga stråldos (cirka 6 mSv) från bland annat radon och medicinska åtgärder så som röntgenundersökningar.

 

Ytterligare information:
Sasu Valkamo, kraftverksdirektör, Lovisa kraftverk
Mediakontakt: Mia Söderström, kommunikationschef, mia [punktum] soderstrom [snabel-a] fortum [punktum] com, tfn 040 777 5989

 

Lovisa kärnkraftverk
År 2021 var driftfaktorn vid Fortumägda Lovisa kraftverk 92,9 %. Kraftverkets fortlöpande utveckling och modernisering möjliggör driftfaktorer som är de högsta bland världens tryckvattenanläggningar. Under de senaste fem åren har Fortum investerat sammanlagt cirka 325 miljoner euro i Lovisa kraftverk. År 2021 producerade Lovisa kraftverk sammanlagt 8,2 terawattimmar (TWh) elektricitet (netto), vilket utgör över 10 procent av den finländska elproduktionen. Fortum sysselsätter cirka 700 kärnkraftsexperter, varav cirka 530 arbetar vid Lovisa kraftverk. Därtill arbetar nästan 100 personer från andra företag permanent på kraftverksområdet. Ytterligare information: www.fortum.fi/lovisa