Lokala nyheter

Utmärkt produktionsår 2021 vid Fortums Lovisa kraftverk

tis, 01/04/2022 - 15:55

Trots den rådande coronapandemin uppnådde Fortums Lovisa kärnkraftverk produktionsrekord i 2021. Kraftverket producerade sammanlagt 8,2 terawattimmar (netto) elektricitet utan koldioxidutsläpp. Tack vare elproduktionen vid Lovisa kraftverk undviks årligen utsläpp av cirka 6 miljoner ton koldioxid i atmosfären jämfört med motsvarande produktion med fossila bränslen.

Lovisa kraftverks driftfaktor på 92,9 % var en av de högsta bland världens tryckvattenanläggningar. Driftfaktorn vid Lovisa 1 var 93,7 % och vid Lovisa 2 92,2 %. År 2021 genomgick vardera kraftverksenheten en kort årsavställning med bränslebyte. Årsrevisionen vid enheten Lovisa 1 räckte 18 dygn medan den vid enheten Lovisa 2 räckte 24 dygn. På grund av oförutsedda apparatbyten försenades underhållsavställningen vid enheten Lovisa 2 med cirka sex dygn i förhållande till den ursprungliga planen. ”Vid årsavställningarna vidtogs flera åtgärder i syfte att ytterligare förbättra driften av och säkerheten vid anläggningen. Vid båda kraftverksenheterna fortsatte förnyelsen av säkerhetsautomationen och processövervakningsdatorerna. Vid kraftverksenheten Lovisa 1 fortgick den modernisering av nöddieselautomationen som påbörjades år 2020. Dessutom har ett projekt genomförts för att livscykeln för processvattens konserveringskemikalien vid kraftverket ska vara så säker och utsläppsfri som möjligt. Avsikten med förnyelserna och moderniseringen vid Lovisa kraftverk är att säkerställa driftsäkerheten, tryggheten och tillgängligheten”, säger driftenhetens chef Timo Eurasto.

”Kraftverkets långsiktiga och metodiska arbete för att minska personalens stråldoser har givit gott resultat. Stråldoserna var rekordlåga vid båda kraftverksenheterna”, fortsätter Timo Eurasto.

Lovisa kraftverk är en betydande arbetsgivare i regionen. Utöver Fortums egen personal på cirka 530 personer arbetar cirka 100 personer från andra företag permanent på kraftverksområdet. Vid sidan om den egna personalen deltog cirka 650 externa underhålls- och besiktningsexperter i årsrevisionerna och kraftverkets investeringsprojekt. Kraftverket sysselsatte därtill cirka 80 sommarjobbare. År 2021 investerade Fortum cirka 30 miljoner euro i Lovisa kraftverk (år 2020 var motsvarande belopp cirka 50 miljoner euro).

Fortum Abp
Kommunikation


Ytterligare information:
Timo Eurasto, chef för driftenheten, Lovisa kraftverk, tfn 010 455 4010


Loviisa kärnkraftverk
År 2021 var driftfaktorn vid Fortumägda Lovisa kraftverk 92,9 %. Kraftverkets fortlöpande utveckling och modernisering möjliggör driftfaktorer som är de högsta bland världens tryckvattenanläggningar. Under de senaste fem åren har Fortum investerat sammanlagt cirka 325 miljoner euro i Lovisa kraftverk. År 2021 producerade Lovisa kraftverk sammanlagt rekordhögt 8,2 terawattimmar (TWh) elektricitet (netto), vilket utgör över 10 procent av den finländska elproduktionen. Fortum sysselsätter cirka 700 kärnkraftsexperter, varav cirka 530 arbetar vid Lovisa kraftverk. Därtill arbetar nästan 100 personer från andra företag permanent på kraftverksområdet. Ytterligare information: www.fortum.fi/lovisa