Lokala nyheter

Ministeriets motiverade slutsats gällande Fortums Lovisa kraftverks MKB-beskrivning

fre, 01/14/2022 - 18:00

Loviisan voimalaitos

FORTUM ABP LOKALT MEDDELANDE 14.1.2022

Arbets- och näringsministeriet (ANM) gav 14.1.2022 sin motiverade slutsats gällande Fortums [Power and Heat Oy] Lovisa kraftverks miljökonsekvensbeskrivning. Som kontaktmyndighet för MKB-förfarandet fungerade arbets- och näringsministeriet (ANM). För det internationella hörandets del var miljöministeriet (MM) kontaktmyndighet. På projektet tillämpades även ett gränsöverskridande MKB-förfarande i enlighet med den så kallade Esbokonventionen.

I MKB-förfarandet, som inleddes i augusti 2020, bedömdes dels fortsatt kraftverksdrift i högst cirka 20 år, dels två olika nedläggningsalternativ samt miljökonsekvenserna av kraftverkets slutförvaringsanläggning för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall.

I sin motiverade slutsats konstaterar arbets- och näringsministeriet att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i MKB-lagstiftningen. alternativen konstaterades inte ha sådana betydande negativa miljökonsekvenser som inte skulle kunna accepteras, förhindras eller begränsas till en godtagbar nivå.

”I Finlands första och därmed historiska MKB-förfarande gällande ett befintligt kärnkraftverks fortsatta drift alternativt nedläggning deltog representanter för flera intressentgrupper. Jag vill tacka alla som har deltagit i processen,” säger Lovisa kraftverks biträdande direktör Thomas Buddas.

Arbets- och näringsministeriets (ANM) motiverade slutsats gällande miljökonsekvensbeskrivningen avslutar det aktuella MKB-förfarandet. MKB-beskrivningen och kontaktmyndighetens motiverade slutsats bifogas eventuella tillståndsansökningar. Fortum har ännu inte fattat beslut om tillståndsansökan gällande Lovisa kraftverk och bedöms ha beslutsberedskap under 2022.

Fortum Abp
Kommunikation

Ytterligare information:
Thomas Buddas, biträdande direktör, Lovisa kraftverk, tfn 010 455 3710

Mediakontakt: Pia Fast, kommunikationschef, pia [punktum] fast [snabel-a] fortum [punktum] com, tfn 040 147 8752

Ministeriets motiverade slutsats finns publicerad på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen tem.fi/sv/lovisa-mkb-beskrivning

Fortums Lovisa kraftverks MKB-förfarande kan läsas på webbadressen: www.fortum.fi/sv/lovisamkb


Lovisa kraftverk

År 2021 var driftfaktorn vid det av Fortum helägda Lovisa kraftverk 92,9 %. Kraftverkets fortlöpande utveckling och modernisering möjliggör driftfaktorer som hör till de bästa bland världens tryckvattenanläggningar. Under de senaste fem åren har Fortum investerat sammanlagt 325 miljoner euro i Lovisa kraftverk. År 2021 producerade Lovisa kraftverk sammanlagt 8,2 terawattimmar elektricitet (netto), vilket utgör mer än 10 % av Finlands elproduktion. Fortum sysselsätter cirka 700 kärnkraftsexperter, varav ungefär 530 arbetar vid Lovisa kraftverk. Därtill arbetar nästan 100 personer från andra företag permanent på kraftverksområdet.

Ytterligare information: www.fortum.fi/lovisa