Miljökonsekvensbedömning – ”Samtliga alternativ är realiserbara”

tors, 10/07/2021 - 10:00

Resultaten från den omfattande miljökonsekvensbedömningen gällande kärnkraftverket i Lovisa är entydiga: Samtliga bedömda alternativ är miljömässigt realiserbara.

Loviisa ilmakuva itään

Vid utarbetandet av MKB-beskrivningen beaktades observationer, undersökningar och utredningar gjorda i det aktuella området. Under arbetets gång arrangerades invånarenkäter och intressentintervjuer.

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB-beskrivningen) tillställdes arbets- och näringsministeriet i början av september. Det över 400 sidor långa dokumentet kan läsas på webben.

Miljökonsekvenserna kan lindras genom välplanerad och långsiktig verksamhet

MKB-beskrivningen betraktas miljökonsekvenserna av eventuell fortsatt drift av Lovisa kraftverk (VE1) samt av eventuell nedläggning av kraftverket (VE0 och VE0+).

Fortums miljöexpert Satu Ojala berättar att MKB-beskrivningen, som separat frågeställning, även behandlar hanteringen, mellanlagringen och slutförvaringen av radioaktivt avfall från andra delar av Finland.

– I samtliga alternativ är utgången densamma som vid den nuvarande kraftverksdriften, säger hon. I de olika alternativen betraktas konsekvensernas storlek i förhållande till känsligheten hos och följderna för påverkningsobjekten.

– Samtliga bedömda alternativ är miljömässigt realiserbara. I MKB-beskrivningen presenteras även olika åtgärder för lindring och förebyggande av eventuella negativa miljökonsekvenser. Dessa åtgärder tas, i mån av möjlighet, i betraktande vid den fortsatta planeringen och den möjliga realiseringen, säger Satu Ojala.

Satu Ojala
Satu Ojala, miljöexpert, Fortum