Lokala nyheter

Fortum har tillställt sin bedömning och beskrivning av miljökonsekvenserna gällande Lovisa kraftverk till arbets- och näringsministeriet

mån, 09/06/2021 - 10:00

Loviisan voimalaitos

Fortum [Power and Heat Oy] tillställde 6.9.2021 arbets- och näringsministeriet (ANM) sin bedömning och beskrivning av miljökonsekvenserna (MKB-beskrivning) gällande miljökonsekvenserna av eventuell fortsatt drift, alternativt nedläggning av Lovisa kraftverk samt av slutförvaringsanläggningen för låg- och mellanaktivt radioaktivt avfall.

Miljökonsekvensbedömningen gjordes i enlighet med kraven i MKB-lagen och MKB-förordningen. Vid genomförandet av MKB-förfarande beaktades det av kontaktmyndigheten, (ANM), i december avgivna utlåtandet om MKB-programmet.

Vid MKB-förfarande kartlades projektets inverkan på människors levnadsförhållanden, trivsel och hälsa samt på miljön, vattendragen, grundvattnet, fiskerihushållningen, naturobjekten, landskapet och kulturmiljön. Därtill bedömdes projektets inverkan på samhällsstrukturen och regionekonomin.

”Verksamheten vid Lovisa kärnkraftverk är väl etablerad och anläggningens miljökonsekvenser är väl kända. Vid utarbetandet av MKB-beskrivningen beaktades observationer, undersökningar och utredningar gjorda i det aktuella området. Under arbetets gång arrangerades bland annat invånarenkäter och intressentintervjuer”, säger Lovisa kraftverks biträdande direktör Thomas Buddas.

”Ur miljökonsekvenssynvinkel är alla bedömda alternativ realiserbara. Bedömningsresultaten ger Fortum goda förutsättningar att fortsätta sina interna förberedelser gällande beslutet om Lovisa kraftverks framtid”, fortsätter Buddas.

Arbets- och näringsministeriet (ANM) är kontaktmyndighet för MKB-förfarandet, medan miljöministeriet (MM) är kontaktmyndighet för det internationella samrådet.


Fortum Abp
Koncernkommunikation


Ytterligare information:
Thomas Buddas, biträdande direktör, Lovisa kraftverk, tfn 010 455 3710
Mediakontakt: Pia Fast, kommunikationschef, tfn 040 147 8752
Webbadress för Fortums Lovisa kraftverks MKB-förfarande: https://www.fortum.fi/sv/lovisamkb

Lovisa kärnkraftverk
År 2020 var driftfaktorn vid Fortumägda Lovisa kraftverk 87,7 %. Kraftverkets fortlöpande utveckling och modernisering möjliggör driftfaktorer som är de högsta bland världens tryckvattenanläggningar. Under de senaste fem åren har Fortum investerat sammanlagt cirka 450 miljoner euro i Lovisa kraftverk. År 2020 producerade Lovisa kraftverk sammanlagt 7,8 terawattimmar (TWh) elektricitet (netto), vilket utgör över 10 procent av den finländska elproduktionen. Fortum sysselsätter cirka 700 kärnkraftsexperter, varav cirka 530 arbetar vid Lovisa kraftverk. Därtill arbetar nästan 100 personer från andra företag permanent på kraftverksområdet. Ytterligare information: www.fortum.fi/lovisa