Lokala nyheter

Tillfällig effektsänkning vid Lovisa kraftverks enhet till följd av förhöjd havsvattentemperatur

tis, 07/13/2021 - 13:00

Miten sään ääri-ilmiöt vaikuttavat sähköntuotantoon?

Effekten vid Lovisa kraftverks enhet ett (Lovisa 1) sänks vid behov under tiden 11–18.7.2021 i syfte att hålla temperaturen i kylsystemets utloppsvatten inom gränserna för anläggningens vattentillstånd. Effektsänkningen beräknas uppgå till maximalt cirka 50 megawatt (MW).

I Finland har alla kraftverk, oavsett produktionsform, ett miljötillstånd som även omfattar ett lokalt vattentillstånd. I vattentillståndet stipuleras bland annat en övre gräns för det utgående kylvattnets temperatur. Vattenområdets temperatur är av betydelse eftersom det utgående kylvattnets temperaturbelastning på respektive havsområde utgör den viktigaste driftrelaterade miljökonsekvensen. Kylvattnets temperatur stiger med omkring + 10 C i kraftverkets kretslopp.

Eftersom havsvattnets temperatur är viktig för både miljön och kärnsäkerheten monitorerar Lovisa kraftverk fortlöpande vattentemperaturer vid såväl kylvattenintaget som i -utloppet.

Vattentemperaturen i kylvattenutloppet har betydelse för miljösäkerheten (inverkan på havsområdets flora och fauna). Om utloppsvattnets temperatur stiger till + 32 C effektiveras bevakningen. Därtill rapporteras förhållandet till miljömyndigheterna. Enligt villkoren i kraftverkets vattentillstånd är det utgående kylvattnets övre temperaturgräns + 34 C. Genom att sänka anläggningens effekt säkerställer man att temperaturvillkoren i vattentillståndet följs.

Temperaturen i kylvatteninloppet är viktig med tanke på kärnsäkerheten. Om temperaturen i inloppsvattnet överstiger + 20 C inleds effektiverad provning och observation av säkerhetssystemen. Provningen ger information om den högsta tillåtna temperaturen av intagsvattnet. Om temperaturen hotar överstiga ovan nämnda högsta tillåtna temperatur körs anläggningen ner i förebyggande syfte för att säkerställa att de av myndigheterna stipulerade säkerhetsmarginalerna inte överskrids.

Kraftverkets kylvatten (havsvattnet), vars intag ligger på 6–8 meters djup, är i allmänhet klart under + 20 C under sommarmånaderna. Värmeböljor, vinden och havsströmmar kan dock leda till att vattentemperaturen vid kylvattenintaget stiger till över + 20 C. Den exceptionellt varma sommaren 2021 har medfört en ovanlig stegring av havsvattentemperaturen. Motsvarande förhållanden upplevde vi senaste gång i juli 2018 och sommaren 2010.

Eftersom de finländska kärnkraftverken ligger vid kusten innebär de stora vattenmassorna att eventuella temperaturförändringar och deras inverkan på elproduktionen sällan är betydande. Havsvattnets temperatur påverkar främst anläggningarnas verkningsgrad och maximieffekt. Utgående från Lovisa kraftverks produktionshistoria kan man konstatera att den kylvattenrelaterade produktionsskillnaden mellan sommar och vinter kan uppgå till några tiotals megawatt (MW).

Effektsänkningen vid Lovisa kraftverk är en kontrollerad åtgärd som inte medför fara för människor, miljön eller anläggningen.

 

Ytterligare information: 
Thomas Buddas, biträdande direktör, Lovisa kraftverk, tfn 010 455 3710