Ofta frågat om MKB

tors, 05/27/2021 - 10:00

Loviisa_voimalaitos

Konsekvensbedömningen vid Lovisa kraftverk, som inleddes i augusti 2020, har väckt intresse och diskussioner. Nedan följer svar på några av de vanligaste frågorna under förfarandet.

Vilka alternativ synas under MKB-förfarandet?

Vid ett MKB-förfarande analyseras vanligtvis olika realiseringsalternativ och nollalternativ, som innebär att alternativen inte genomförs.

Vid det nu aktuella MKB-förfarandet bedöms fortsatt kraftverksdrift i högst 20 år (alternativ VE1) samt två olika nedläggningsalternativ (alternativ VE0 och VE0+), som innebär att kraftverksdriften upphör och att enheterna avvecklas efter utgången av de befintliga drifttillstånden.

I den fortsatta driften och det ena nedläggningsalternativet ingår även mottagning, hantering, mellanlagring och slutförvaring av radioaktivt avfall från andra platser i Finland.

Vad består det radioaktiva avfallet från andra platser i Finland av?

I Finland uppstår radioaktivt avfall, förutom vid kärnkraftverken, även vid hälso- och sjukvåden, industrin och olika forskningsanläggningar. Avfallet utgörs av bland annat mätutrustning, analysatorer och märksubstanser. Även vissa typer av kontaminerad skyddsutrustning samt olika forsknings- och rengöringsmaterial betraktas som radioaktivt avfall.

Nedläggningsavfallet från VTT:s FiR 1 -forskningsreaktor och forskningslaboratorium hanteras också om radioaktivt avfall.

Vilken typ av avfall handlar det om?

Avfallets egenskaper motsvarar egenskaperna hos kraftverkets låg- och medelaktiva avfall, det vill säga driftavfallet, som slutförvaras på kraftverksområdet.

Hur stora är mängderna?

Den sammanlagda mängden uppgår till knappt 2 000 kubikmeter, vilket motsvarar en ringa del av drift- och nedläggningsavfallet från Lovisa kraftverk.

Varför tar Lovisa kraftverk emot radioaktivt avfall från andra aktörer i Finland?

Fortums och Lovisa kraftverks höga kompetens och långa erfarenhet samt befintliga avfallshanterings- och slutförvaringsmetoder säkerställer tillförlitlig och trygg hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall.

Den av arbets- och näringsministeriet tillsatta nationella samarbetsgruppen för kärnavfallshantering rekommenderar utnyttjande av befintlig kompetens och infrastruktur.

Hur säkert är det att ta emot radioaktivt avfall från andra håll i Finland?

I förhållande till det radioaktiva avfallet från andra håll i Finland bara ringa risker. Säkerheten verifieras genom separata adekvata analyser och undersökningar.

Säkerheten hos avfallshanteringen och slutförvaringen övervakas fortlöpande av Strålsäkerhetscentralen (STUK).