Lovisa kraftverks inverkan på regionekonomin

tors, 05/27/2021 - 10:00

Ramboll Finland Oy:s undersökning visar att Lovisa kraftverk har en betydande påverkan på den regionala ekonomin, framförallt i Lovisanejden.

loviisa power plant

Om driften fortsätter bevaras kraftverkets sysselsättande effekt på nuvarande nivå. Den positiva effekten, som kvarstår en längre tid, skulle bidra till att upprätthålla ekonomin både lokalt och regionalt. En eventuell avveckling av kraftverket gagnar också det omgivande samhället, men i betydligt mindre omfattning än fortsatt drift.

Om driften fortsätter 20 år fram till år 2050 utgör kraftverksbidraget en väsentlig del av Lovisanejdens årliga bruttonationalprodukt – cirka 25 procent.

– Regionalt skulle kraftverkets genomsnittliga årliga bidrag till Östra Nylands och Kymmenedalens BNP vara ungefär en procent, säger direktör Peter Tuominen.

Enligt Rambolls bedömning kommer den årliga efterfrågan på arbetskraft inom olika sektorer att kvartstå på nuvarande nivå, det vill säga i genomsnitt 1 336 årsverken. Behovet kan täckas med dels befintliga, dels nya arbetstillfällen. Av dessa arbetstillfällen skulle drygt 250 finnas i Lovisa, cirka 500 i Kymmenedalen och Östra Nylands övriga kommuner och knappt 600 i övriga Finland (siffrorna är avrundade).

– Den största sysselsättande effekten vid fortsatt kraftverksdrift skulle gälla handeln, fastighets- och landskapsskötseln, arbetsförmedlingen, avfalls- och materialåtervinningen, den tillverkande industrin och olika tekniska tjänster.

– Sammanlagt skulle fortsatt drift av Lovisa kraftverk medföra efterfrågan på cirka 26 700 årsverken.