Årsrevisionen 2020 vid Fortums Lovisa kraftverk i mål

FORTUM ABP PRESSMEDDELANDE 23.10.2020


Båda enheterna vid Fortums Lovisa kraftverk producerar igen elektricitet efter genomförd årsrevision. Den korta årsavställningen vid enheten Lovisa 2, som tog knappt 25 dygn, slutfördes 28.8.2020. Den omfattande besiktningsrevisionen vid kraftverksenheten Lovisa 1 tog drygt 54 dygn och slutfördes 22.10.2020. Årsrevisionen på Lovisa1 försenades 9 dygn från den ursprungliga planen på grund av reparationer i en huvudcirkulationspump. Efter reparationerna granskades alla huvudcirkulationspumpar. För att trygga årsrevisionen vidtogs omfattande specialarrangemang för att förhindra nedsmittning och spridning av covid-19 -viruset på kraftverket.

Vid sidan om de normala återkommande underhållsarbetena och bytet av bränsleelement omfattade årsrevisionen arbeten som hänför sig till den fortlöpande förbättringen av anläggningen. I besiktningsrevisionen vid enheten Lovisa 1 ingick en omfattande åttaårsbesiktning vari bland annat ingick inspektion av reaktortryckkärlet och dess inre komponenter samt trycktestning av primär- och sekundärkretsarnas tryckkärl, komponenter och rörledningar. Dessutom utfördes ett två dygn långt täthetsprov av reaktorbyggnadens inneslutning. I samband med årsunderhållet byttes en fjärdedel av enheternas bränsle.

Ett av årsunderhållets mest betydande arbeten var bytet till effektivare stator för två av huvudgeneratorerna. Under åren 2014-2020 har kraftverkets alla huvudgeneratorer, -el-skenor, -brytare och -transformatorer förnyats.

"Med de åtgärder som gjorts i årsunderhållen försäkrar vi oss om att kraftverket fungerar säkert och tillförlitligt också i framtiden. Det är en fantastisk prestation att vi lyckades förverkliga alla planerade underhållsarbeten i dessa rådande och utmanande undantagsförhållanden", berättar kraftverkets biträdande direktör Thomas Buddas.

"Det lyckade resultatet visar både vår egen personals och entreprenörernas exemplariska engagemang i att utföra årsunderhållets arbeten med hög kvalitet för att uppnå ett gemensamt mål", fortsätter han.

I årsrevisionen deltog, utöver kraftverkspersonalen på cirka 500 personer, nästan 1 000 externa underhålls- och besiktningsexperter. Ungefär 75 procent av den externa arbetskraften var finländare.

Fortum Abp
Kommunikation


Ytterligare information:
Thomas Buddas, biträdande direktör, Lovisa kraftverk, tfn 010 455 3710


Lovisa kraftverk
År 2019 var driftfaktorn vid Fortumägda Lovisa kraftverk 92,4 %. Fortlöpande utveckling och modernisering av kraftverket står som garanti för driftfaktorer i världsklass inom segmentet tryckvattenreaktoranläggningar. Under de senaste fem åren har Fortum investerat sammanlagt cirka 450 miljoner euro i Lovisa kraftverk. År 2019 producerade kraftverket totalt 8,2 terawattimmar (TWh) elektricitet (netto), vilket utgör över 10 procent av den finländska elproduktionen. Fortum sysselsätter omkring 700 kärnkraftsexperter, varav cirka 500 arbetar vid Lovisa kraftverk. Därtill arbetar nästan 100 personer från andra företag dagligen på kraftverksområdet. www.fortum.fi/lovisa