Online nyheter

Årsrevisionen 2020 vid Fortums Lovisa kraftverk inleds

Årsrevisionen vid Fortums Lovisa kraftverk börjar söndagen den 2 augusti 2020. Arbetet inleds vid kraftverksenheten Lovisa 2, varefter enheten Lovisa 1 står i tur. Enheten Lovisa 2 genomgår en kort årsavställning, medan enheten Lovisa 1 är föremål för en omfattande besiktningsrevision som görs vart åttonde år. Årsrevisionen vid Lovisa kraftverk beräknas räcka sammanlagt cirka 69 dygn.  

Utöver det programenliga underhållsarbetet och bytet av bränsleelement görs arbeten som hänför sig till underhållet och den fortlöpande förbättringen vid båda enheterna. I den omfattande besiktningsrevisionen vid enheten Lovisa 1 ingår en omfattande åttaårsbesiktning som bland annat omfattar inspektion av reaktortryckkärlet och dess inre komponenter samt trycktestning av komponenterna och rören i primär- och sekundärkretsarna. Vid sidan om underhållsarbetet på anläggningens huvudgeneratorer förnyas statorerna vid två av generatorerna. En fjärdedel av kraftverkets kärnbränsle förnyas årligen. 

Lovisa kraftverk har vidtagit en rad åtgärder för att minimera riskerna för spridning av coronaviruset. ”Vi har beredskap för upp till 14 dagars inledande karantän för den utländska arbetskraften och vi strävar efter att sprida ankomsten för de olika teamen och arbetsgrupperna”, säger Lovisa kraftverks biträdande direktör Thomas Buddas.  

I årsrevisionen deltar, utöver kraftverkspersonalen på cirka 500 personer, nästan 900 externa underhålls- och besiktningsexperter. Ungefär 75 procent av den externa arbetskraften är finländare. De övriga experterna är från Frankrike, Polen, Tyskland, Ryssland och Tjeckien. 

Fortum Abp 
Kommunikation 
 
Ytterligare information:  
Thomas Buddas, biträdande direktör, Lovisa kraftverk, tfn 010 455 3710