Bra produktionsår 2018 vid Fortums Lovisa kraftverk

Lo winter 008

År 2018 var ett lyckat produktionsår vid Fortums Lovisa kraftverk. Kraftverket producerade sammanlagt 7,79 terawattimmar (TWh) utsläppsfri elektricitet (netto). Tack vare elproduktionen vid Lovisa kraftverk undviks årligen utsläpp av cirka 6 miljoner ton koldioxid till atmosfären jämfört med motsvarande produktion med fossila bränslen.  
Lovisa kraftverks driftfaktor på 88,4 % var en av de högsta bland världens tryckvattenanläggningar. På båda enheterna utfördes krävande årsavställningar och detta inverkade på anläggningens totala driftfaktor. Driftfaktorn vid Lovisa 1 var 90,9 % och vid Lovisa 2 85,9 %. Enheten Lovisa 1 var föremål för en så kallad kort årsavställning och Lovisa 2 genomgick en stor besiktningsrevision. Revisionen vid Lovisa 1 räckte drygt 26 dygn och vid Lovisa 2 knappt 47 dygn. 

"Kraftverkets säkerhet och tillgänglighet förbättrades under året bland annat genom förnyandet av automationssystem och genom förbättringar i sekundärkretsens system. En betydande förbättring utgör också moderniseringen av Polar-kranen i reaktorbyggnaden. Kranen används vid krävande tunga lyft i reaktorbyggnaden. Moderniseringen utfördes på Lovisa 2 och motsvarande arbete på Lovisa 1 utförs 2019", säger kraftverkets biträdande direktör Thomas Buddas.

"Vid sidan om den fortlöpande förbättringen av säkerheten och tillförlitligheten har anläggningsenheternas nominella effekt kunnat höjas. Det moderniseringsprogram som genomfördes under åren 2014–2018 medförde en effekthöjning på sammanlagt 22 MW, vilket motsvarar den årliga värmerelaterade elförbrukningen i cirka 19 000 eluppvärmda småhus”, fortsätter Thomas Buddas. 
Lovisa kraftverk är en betydande arbetsgivare i regionen. Utöver Fortums egen personal på cirka 500 personer arbetar cirka 100 personer från andra företag permanent vid anläggningen. År 2018 sysselsatte årsrevisionen och kraftverkets investeringsprojekt därtill drygt 1 000 externa underhålls- och besiktningsexperter. Under sommarmånaderna hade kraftverket drygt 70 sommaranställda. År 2018 investerade Fortum cirka 100 miljoner euro i Lovisa kraftverk (2017: cirka 90 miljoner).

Fortum Abp
Koncernkommunikation
 

Ytterligare information:
Thomas Buddas, biträdande direktör, Lovisa kraftverk, tfn 010 455 3710
www.fortum.fi/lovisa


Lovisa kraftverk
År 2018 var driftfaktorn vid Fortumägda Lovisa kraftverk 88,4 %, en av de högsta bland världens tryckvattenreaktoranläggningar. Kraftverket producerade sammanlagt 7,79 terawattimmar (TWh) elektricitet (netto), vilket motsvarar circa 11 % av elproduktionen i Finland. Utöver Fortums egen personal på cirka 500 personer arbetar cirka 100 personer från andra företag permanent vid anläggningen. År 2018 investerade Fortum cirka 100 miljoner euro i Lovisa kraftverk.