Online nyheter

Drifthändelse vid förflyttning av färskt kärnbränsle vid Fortums Lovisa kraftverk

mån, 04/24/2017 - 10:00

​Vid förflyttningen av färskt kärnbränsle vid Lovisa kraftverk 28.2.2017 lossnade ett bränsle-element från laddmaskinens grip. Bränsle-elementet föll ner tillbaks in den korg, som används vid intern transport av bränslet. Händelsen medförde inget direkt hot mot kärn- eller strålsäkerheten. Bränsleförflyttningen avbröts omedelbart när händelsen observerades. Fortum informerade Strålsäkerhetscentralen (STUK) omgående och inledde en utredning av händelsen. 

Utredningen visade att händelsen föranleddes av ett mekaniskt fel i laddmaskinen i kombination med ett mänskligt misstag. Vid undersökningen av bränsle-elementet konstaterades förändringar i skyddshöljet och det nedre slutstycket. Det skadade bränsle-elementet, som kan hanteras tryggt, kommer att returneras till tillverkaren. Skador på de enskilda bränslestavarna har inte konstaterats.

”Vi förhåller oss allvarligt till händelsen. Laddmaskinen har ett program enligt vilket regelbundna underhållskontroller utförs. Händelsen föranledde dock en översyn och revidering av laddningsmaskinens underhållsprogram. Arbetsmetoderna och instruktionerna för bränslehantering har också setts över. Översynen resulterade i precisering av arbetsmetoderna och instruktionerna med beaktande av den mänskliga faktorn. Implementeringen av de reviderade anvisningarna och arbetsmetoderna kommer att stödas av en expert. Särskild vikt fästs vid de kritiska arbetsmomenten och den mänskliga faktorn”, säger Lovisa kraftverks biträdande direktör Thomas Buddas som ansvarar för anläggningens kärnsäkerhet.

Lovisa kraftverk klassificerade drifthändelsen som en händelse av klass 1 på den internationella allvarlighetsskalan INES. Klass 1 innebär en avvikande händelse med inverkan på säkerheten. STUK har verifierat klassificeringen.  

Fortum Abp
Koncernkommunikation

Ytterligare information:
Thomas Buddas, biträdande direktör, Lovisa kraftverk, tel. 010 455 3710

Lovisa kraftverk
År 2016 var driftfaktorn i Fortums helägda Lovisa kraftverket 91,1 %. Driftfaktorn var en av de högsta bland världens tryckvattenreaktoranläggningar. Kraftverket producerade sammanlagt 8,33 terawattimmar (TWh) elektricitet, vilket motsvarar cirka 13 % av den totala elproduktionen i Finland. Utöver Fortums egen personal på drygt 500 personer arbetar cirka 100 personer från andra företag permanent vid anläggningen. År 2016 uppgick Fortums investeringar på Lovisa kraftverk till ungefär 100 miljoner euro.