Online nyheter

Fortums Lovisa kraftverks solidifieringsanläggning tas i drift

ons, 02/17/2016 - 10:00

Strålsäkerhetscentralen (STUK) beviljade 15.2.2016 Lovisa kraftverk tillstånd att ta i drift sin anläggning för att överföra flytande radioaktivt avfall i fast form (solidifiering). Vid anläggningen solidifieras det flytande avfall som uppstår vid driften och avvecklingen av kärnkraftverket. Avfallet utgörs främst av jonbytarhartser från reningen av kraftverkets processvatten och indunstningsåterstoden från reningen av avloppsvatten. Den långt automatiserade solidifieringsprocessen styrs från ett eget kontrollrum.

Solidifieringsanläggningen, som är integrerad i kraftverkets drifttillstånd, betraktas som en anläggningsändring. Anläggningen är dock en självständig enhet i en skild byggnad, vilket medförde att STUK:s säkerhetsbedömning var mer omfattande än vanligt. STUK konstaterade att anläggningen ifråga om planering, byggnation och drift är trygg och fyller uppsatta krav. 

"Lovisa kraftverks solidifieringsanläggning, som är en pilotanläggning, är resultatet av Fortums personals långsiktiga och lyckade utvecklingsarbete. Uppstartsfasen inleddes år 2006. Under provdriften har bland annat olika solidifieringsrecept testats, transportanordningar för jonbytarhartser utvecklats och slutförvaringsbehållaren förbättrats”, säger Lovisa kraftverks biträdande direktör Thomas Buddas.

Kraftverkets verksamhet har hittills genererat cirka 900 m3 medelaktiva jonbytarhartser och medelaktivt indunstningsavfall som nu kan behandlas. Målsättningen är att solidifiera allt flytande radioaktivt avfall innan det nuvarande drifttillståndet för kraftverksenheten Lovisa 1 går ut år 2027. När driften vid Lovisa kraftverk upphör kommer det flytande avfall som uppstår vid systemtömningen och nedmonteringen att behandlas vid solidifieringsanläggningen.

"Det flytande avfallet solidifieras med cement och deponeras i kraftverkets slutförvaringsutrymme för driftavfall. De radioaktiva ämnen som finns i avfallet binds effektivt av den eldfasta cementen. Avfallet behandlas i små satser, vilket gör processen säker och lätthanterlig”, avrundar Thomas Buddas.

Fortum Abp
Koncernkommunikation

Lovisa kraftverk
År 2015 var driftfaktorn i Fortums helägda Lovisa kraftverket 92,9 %. Driftfaktorn var en av de högsta bland världens tryckvattenreaktoranläggningar. Kraftverket producerade sammanlagt 8,47 terawattimmar (TWh) elektricitet, vilket motsvarar cirka 13 procent av den totala elproduktionen i Finland. Utöver Fortums egen personal på drygt 500 personer arbetar cirka 100 personer från andra företag permanent vid anläggningen. År 2015 uppgick Fortums investeringar på Lovisa kraftverk till ungefär 80 miljoner euro.

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 000 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors.